Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Nabór wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty na II-gie półrocze 2020 roku; wzory druków

5 czerwca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji os ...

5 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach do 26 czerwca 2020 r.

Minister Edukacji podpisał stosowne rozporządzenie

5 czerwca 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WIT.4056.108.2020.MTR z dnia 2 czerwca 2020 r. uprzejmie proszę o podjęcie – zgodnie z art. 90h usta ...

5 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z póź ...

4 czerwca 2020

Konkurs na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty

2 czerwca 2020

Wirtualny Dzień Maturzysty

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną ws ...

1 czerwca 2020

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podc ...

29 maja 2020

Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2020 r.

Termin składania wniosków upływa 5 czerwca 2020 roku

29 maja 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla dorosłych oraz publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 27/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z 25 maja 2020 r., zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, a także terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r., na terenie województwa lubelskiego.

26 maja 2020

Rekrutacja – badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach i kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do ...

21 maja 2020

Badanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli ...

28 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Dostosowanie terminów do zmienionego harmonogramu egzaminów

19 maja 2020

Wyjaśnienia związane z realizacją przez nauczycieli stażu w warunkach pandemii

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnych skutków stanu epidemii na staż odbywany przez nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego wyjaśniamy, że ww. okoliczności i związane z nimi szczególne sposoby realizacji zajęć dy ...

15 maja 2020