Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie


Kuratorium Oświaty w Lublinie

20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6

telefon: 815385200, fax: 815385230, 815385265
kuratorium@kuratorium.lublin.pl


Delegatura w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41

telefon: 833438173, fax: 833434283
biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl


Delegatura w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1

telefon: 825631960, fax: 825631432
chelm@kuratorium.lublin.pl


Delegatura w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Lwowska 19

telefon: 846385743, fax: 846386936
zamosc@kuratorium.lublin.plKontakt interwencyjny dotyczący wypoczynku:
tel.: 781 701 533,   e-mail: wypoczynek@kuratorium.lublin.pl


Zasady kierowania zapytań przesyłanych do Kuratorium Oświaty w Lublinie drogą elektroniczną

 • Pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie nie udzielają odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.


 • Lubelski Kurator Oświaty nie może rozstrzygać, zgodnie z zapisem art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego, kwestii zastrzeżonych do ustawowych kompetencji innych organów. W tej sytuacji wszystkie zapytania dotyczące zatrudniania, wynagradzania, kwalifikacji i awansu zawodowego nauczycieli powinny być rozpatrywane i rozstrzygane przez dyrektora szkoły. Zgodnie z zapisami:
  • art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników,
  • art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, przełożonym służbowym pracowników szkoły oraz przewodniczącym rady pedagogicznej, zatem wszystkie zapytania dotyczące ww. zagadnień powinny kierowane, zgodnie z zapisem art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do rozpatrzenia przez właściwego dyrektora szkoły lub placówki.