Wyszukiwarka

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradnik dla rodziców Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ORE KOWEZiU Wakacje 2016 Mam 6 lat chce poznawać świat! Dotacja przedszkolna Bezpieczna i przyjazna szkoła Lubelska sieć Szkół Promujących Zdrowie System wymiany doświadczeń Cyfrowa Szkoła Reforma programowa Nowe podręczniki Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty wychowanie24 Giełda pracy w szkołach i placówkach Lublina
Dane kontaktowe

Książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie


Kuratorium Oświaty w Lublinie

20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6

telefon: 815385200, fax: 815385230, 815385265


Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41

telefon: 833438173, fax: 833434283, 833431758


Oddział Zamiejscowy w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Plac Niepodległości 1

telefon: 825631960, fax: 825631432


Oddział Zamiejscowy w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Lwowska 19

telefon: 846385743, fax: 846386936Kontakt interwencyjny dotyczący wypoczynku:
tel.: 781 701 533,   e-mail: wypoczynek@kuratorium.lublin.pl


Lubelski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z tym przepisem, treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 3a kpa powinno:

  1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podania należy składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej z zachowaniem wymogów, o których mowa powyżej.

Ponadto Lubelski Kurator Oświaty nie może rozstrzygać, zgodnie z art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego, kwestii zastrzeżonych do ustawowych kompetencji innych organów. W tej sytuacji wszystkie zapytania dotyczące zatrudniania, wynagradzania, kwalifikacji i pragmatyki zawodowej nauczycieli powinny być rozpatrywane i rozstrzygane przez dyrektora szkoły. Zgodnie z następującymi przepisami:

  • art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników,
  • art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 z późn. zm.) - dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, przełożonym służbowym pracowników szkoły oraz przewodniczącym rady pedagogicznej, zatem wszystkie zapytania dotyczące ww. zagadnień powinny być kierowane do rozpatrzenia przez właściwego dyrektora szkoły lub placówki.