Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / Konkursy i olimpiady / artykuł / treść archiwalna

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2018-06-18 10:39:02 zmodyfikowana przez Noskowicz Dariusz
Zobacz aktualną treść
18 czerwca 2018

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele,
organizatorzy wypoczynku,

w związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym (ferie letnie), poniżej przekazujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.),
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
  a) niezarobkowym albo
  b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.

WAŻNE: Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku na stronie (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci:

 1. papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku,
  lub
 2. formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek w bazie wypoczynku, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia
w wyznaczonym terminie (art. 92d ust. 4 u.s.o.).

Bardzo ważne jest zachowanie terminów zgłoszenia wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku po terminie nie zostanie zarejestrowane w bazie wypoczynku ponieważ program na to nie pozwoli.

W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku – decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku.

Skuteczne zgłoszenie wypoczynku następuje po wysłaniu lub dostarczeniu osobiście kuratorowi oświaty zgłoszenia w formie papierowej.

W sytuacji nie zachowania terminów i zasad zgłoszenia wypoczynku kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629). System bazy wypoczynku przewiduje dla organizatora możliwość samodzielnego wydruku potwierdzającego zgłoszony wypoczynek udostępniony w bazie wypoczynku. Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Orzekanie w sprawach o ww. czyny następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 395, z późn. zm.).

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:
  a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,
  b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 3. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:
  a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,
  b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 4. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym - mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej - szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym - mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;
 3. oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

Wzór zgłoszenia wypoczynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania półkolonii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku za granicą określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Jedynie szkoły i placówki (jako organizator wypoczynku), nie muszą zgłaszać w bazie wypoczynku organizowanego do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o zamiarze zorganizowania wypoczynku,
o którym mowa w art. 92e ust.1 ustawy o systemie oświaty, przekazując tym organom kartę wypoczynku (wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia).

UWAGA - niedopuszczalne jest dokonywanie zmian (wg potrzeb organizatora) na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia.

Więcej informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie internetowej MEN: https://men.gov.pl/pl/wypoczynek 

Szczegółowe odpowiedzi na pytania na stronie internetowej:

https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html

Poradnik: O czym warto pamiętać przed wakacjami:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/akcja-bezpieczna-woda-rozpoczeta.html

 

Bezpieczne wakacje – list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

 

Dokumenty w wersji papierowej należy składać zgodnie z zamieszczoną tabelą.

Siedziba organizatora wypoczynku

Zgłoszenie

Osoba odpowiedzialna

Telefon kontaktowy (godziny)

Powiaty: bialski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska

Delegatura zamiejscowa KO
w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41

starszy wizytator
Anna Maria Borowska
pokój 206

83 3438173
(7.30-15.30)

Powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski, Miasto Chełm

Delegatura zamiejscowa KO
w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

starszy specjalista
Barbara Wnuk
pokój 226

82 5631960
(7.30-15.30)
 

Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Miasto Zamość

Delegatura zamiejscowa KO
w Zamościu, ul. Lwowska 19

specjalista
Marta Pawelec
pokój 1

84 6385743
(7.30-15.30)

Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Miasto Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Kuratorium Oświaty
w Lublinie,
ul. 3 Maja 6

starszy wizytator
Bożenna Jedlińska
pokój 210

koordynacja wypoczynku na terenie województwa lubelskiego

81 5385210

781 701 533


(7.30-15.30)

 

 

Autor: Noskowicz Dariusz