Kuratorium Oświaty w Lublinie

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

4 kwietnia 2017

Podstawa prawna:
§ 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170)

Uwierzytelnienia świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą można dokonać w Kuratorium Oświaty w Lublinie lub we właściwej terytorialnie Delegaturze Kuratorium Oświaty.

W Kuratorium Oświaty uwierzytelnia się następujące dokumenty:

  • świadectwa,
  • indeksy,
  • dyplomy,
  • zaświadczenia

- wydawane przez szkoły.

W celu dokonania uwierzytelnienia wymienionych powyżej dokumentów (tylko oryginały dokumentów podlegają uwierzytelnieniu) należy dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy:

nazwa banku: NBP O/Okr. w Lublinie
numer rachunku: 95101013390056562231000000
nazwa posiadacza rachunku: KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE,
ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
tytułem: uwierzytelnienia świadectwa/dyplomu/indeksu/zaświadczenia.

kwoty 26 zł (za każdy dokument) oraz wypełnić wniosek (wzór wniosku w załączeniu).

Dokument/dokumenty, które mają zostać uwierzytelnione oraz wypełniony wniosek i dowód dokonania wpłaty/przelewu można przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie /właściwej terytorialnie Delegatury Kuratorium Oświaty albo złożyć w kancelarii ww. jednostek. Właściwość terytorialną określa się według siedziby szkoły, która wydała świadectwo podlegające uwierzytelnieniu.

Dane kontaktowe kuratorium oraz delegatur: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=kontakt

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-04-04 13:22:55
Data publikacji: 2017-04-04 13:24:00
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 889