Kuratorium Oświaty w Lublinie

Innowacje pedagogiczne

9 września 2010

Warunkiem zarejestrowania i przeprowadzenia innowacji w szkole lub placówce oświatowej jest spełnienie wymogów określonych w § 1 ust. 1 i 3, § 2 i 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).

Do 31 marca 2010 r. zgłoszono Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty 140 form działalności innowacyjnych z 58 szkół i placówek oświatowych (rejestr w załączeniu). Innowacje te wychodzą naprzeciw zainteresowaniom dzieci i młodzieży oraz niewątpliwie wpłyną na uatrakcyjnienie procesu nauczania.

Wiodąca tematyka zgłoszonych działań innowacyjnych to: zapewnienie uczniom dobrego przygotowania ogólnokształcącego, pełnej realizacji podstawy programowej z przedmiotów ogólnokształcących, poszerzenie treści w zakresie szeroko pojętej edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, artystycznej oraz nowatorskiego podejścia do rozwiązań organizacyjnych i metodologicznych.

W systemie kształcenia ponadgimnazjalnego innowacje stanowią swoistą nowość, która przybliży uczniom zagadnienia z zakresu funkcjonowania znaczących instytucji państwowych, samorządowych, usługowych oraz stanowić będzie podstawy do dalszego kształcenia. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wpłynie na nabycie wiadomości i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy   w nagłych wypadkach, kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne     i innych, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Nauka praktycznych umiejętności w tym zakresie jest szczególnie ważna w odniesieniu do funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Za niewątpliwe zalety zgłoszonych innowacji uznać należy przewidziane w nich procedury osiągania celów, ze szczególnym naciskiem na ich charakter praktyczny oraz zastosowanie bogactw środków dydaktycznych. Jednak przekazywana dokumentacja przygotowana była w sposób bardzo zróżnicowany i powodowała niejednokrotnie ograniczony dostęp do niezbędnych informacji. W związku z powyższym w niektórych przypadkach szkoły i placówki oświatowe dokonały uzupełnień jej zawartości w celu zachowania pełnej i poprawnej zgodności z obowiązującym prawem oświatowym.
 
WAŻNE INFORMACJE:
1. Przy wprowadzaniu innowacji przewidującej zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych (przez poszerzenie zajęć z ramowego planu nauczania lub wprowadzenie dodatkowych zajęć) należy pamiętać o przestrzeganiu dopuszczalnej tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych określonej w §2 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142 ze zmianami); niedopuszczalne jest przekroczenie tej liczby.
2. Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie ustalono podstawy programowej, ale ich program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, wprowadzonych z godzin do dyspozycji dyrektora (zgodnie z §2 ust. 5 pkt 2 cytowanego rozporządzenia), wymaga zgłoszenia tych zajęć jako innowacji pedagogicznej. Nie można ich uznać za tzw. własny program nauczania i wprowadzić do szkolnego zestawu programów nauczania na zasadach określonych w §3 ust. 2, §4 ust. 2, §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730), gdyż przepisy te odnoszą się do zajęć edukacyjnych,   dla których ustalono podstawę programową  § 4 ust. 1.
3. Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie ustalono podstawy programowej, wprowadzonych z dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący, również wymaga zgłoszenia ich jako innowacji pedagogicznej z zastosowaniem procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej.
4. Nauczyciel realizujący innowację jest zobowiązany do przedstawiania radzie pedagogicznej (corocznie w miesiącu czerwcu) sprawozdania z realizacji innowacji.
5. Dyrektor zobowiązany jest do dokonania analizy i oceny efektów działalności innowacyjnej w aspekcie rozwoju szkoły. Gromadzi dowody świadczące o efektach oddziaływań innowacyjnych, co najmniej raz w roku dokonuje diagnozy i oceny poziomu realizacji przyjętych zadań wynikających z innowacyjnych programów, projektów edukacyjnych lub nowatorskich przedsięwzięć oraz zobowiązany jest do przekazania - corocznie w miesiącu czerwcu - Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z realizacji działań innowacyjnych zrealizowanych w szkole lub placówce oświatowej.
6. Przed ponownym wdrożeniem innowacji (oraz po pilotażowym wdrożeniu) wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadności kontynuacji.
 
Szczegółowych informacji na temat innowacji pedagogicznych udziela Pani Brygida Fabrycka - wizytator Wydziału Strategii, Analiz i Wspomagania - tel. (083) 3426861,   w godz. 7.30- 15.30.
 
W załączeniu: wykaz innowacji oraz propozycje wzorów pism.
 
 
 
 
 
 
 
 
REJESTR INNOWACJI.xls
WZORY PISM.doc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2010-09-09 15:04:55
Data publikacji: 2010-09-09 15:10:17
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2548