Organizacja wycieczek szkolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2019

W okresie wzmożonej realizacji w szkołach i placówkach oświatowych wycieczek przedmiotowych oraz krajznawczo-turystycznych, Lubelski Kurator Oświaty przypomia, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz.1055) zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki (wzór w załączniku do rozporządzenia) zawierającą program, cele i trasę wycieczki oraz regulamin (z którym należy zapoznać uczestników oraz ich rodziców/prawnych opiekunów). W przypadku wycieczki zagranicznej, dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, przekazując kartę wycieczki, a szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wyjeździe, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun uczniów jest obowiązany znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
W myśl ww. rozporządzenia, organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 

2) poznawanie kultury i języka innych państw;

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

W związku z powyższym, mając także na uwadze zapis ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe „nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia” (art. 5), uprzejmie proszę o racjonalne planowanie celów wycieczek, a szczególnie wyeliminowanie z programów wizyt w restauracjach szybkiej obsługi lub ograniczenie ich do niezbędnego minimum (np. podczas postoju autokaru w miejscu obsługi podróżnych, gdzie nie ma możliwości skorzystania z innych form zakupu posiłków). Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że tego typu posiłki kształtują złe nawyki żywieniowe i wywierają negatywny wpływ na zdrowie, przyczyniając się do nadwagi i otyłości oraz powstawania chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca i wątroby, a także choroby nowotworowe. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-22 10:42:05
Data publikacji: 2019-05-22 10:44:05
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 4691

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-23 10:46:19Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-23 10:42:40Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-22 13:47:33Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja