Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego "Aktywna tablica" – edycja 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 maja 2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz Dyrektorzy szkół podstawowych
z terenu województwa lubelskiego, którzy w roku 2018 otrzymali wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -„Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) ustanowionego uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. organy prowadzące i dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań

Etap I – do dnia 15 czerwca 2019 roku
Dyrektor szkoły przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg zamieszczonego poniżej wzoru.

Etap II – do dnia 30 czerwca 2019 roku
Organ prowadzący, weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach a następnie opracowuje i przesyła zbiorcze zestawienie wg zamieszczonego poniżej wzoru na adres:
Kuratorium Oświaty w Lublinie,
20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6
lub składa osobiście w kancelarii kuratorium z dopiskiem na kopercie:
„Sprawozdanie – Rządowy program Aktywna tablica-2018”
oraz do dnia 30 czerwca 2019 roku wypełnia obowiązkowo, na bazie tego sprawozdania, wersję elektroniczną zamieszczoną pod adresem: https://forms.gle/GjBvSZk9NxtBKs5s5

UWAGA! Prosimy nie wysyłać sprawozdań na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyduje data wpływu/złożenia sprawozdania w kancelarii kuratorium, nie data stempla pocztowego.

W załączniku nr 2 proszę zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie tabeli! W kolumnach od 11 do 16 należy zgodnie z informacją zapisaną w nagłówku tabeli wpisywać liczbę szkół.

Złożona dokumentacja powinna zawierać:

  • oryginał sprawozdania organu prowadzącego szkołę
  • załącznik nr 1 - Zestawienie ilościowe zakupionych pomocy dydaktycznych w 2018 r.
  • załącznik nr 2 - Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie „Aktywna tablica”
  • załącznik nr 3 - Sprawozdanie z rodzaju zakupionego w ramach wkładu własnego rzeczowego sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne w 2018 r

    Wszystkie dokumenty powinny być oznaczone właściwą datą, podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby.

Informacji dotyczących sprawozdań udziela starszy informatyk Dariusz Noskowicz, nr tel. 815385206, e-mail: dariusz.noskowicz@kuratorium.lublin.pl

Wzory sprawozdań

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się zaktualizowane wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r. Zmiana dotyczy uzupełnienia - na wniosek Ministerstwa Finansów, sprawozdania o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-15 09:57:53
Data publikacji: 2019-05-15 10:37:04
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 4404

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-05 15:20:57Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja