Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 marca 2019

 Szanowni Państwo
Organy Prowadzące Szkoły oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007).
W ramach modułu 3 Programu przewidziano następujące działania:
• doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
• doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
• zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
• adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
Wsparcie finansowe udzielane będzie organom prowadzącym szkoły podstawowe tylko na realizację jednego z ww. zadań.
Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. W przypadku wkładu rzeczowego wydatki z nim związane obejmują usługi lub wyposażenie, związane z realizowanym działaniem w Programie, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.
W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany.
Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie dla danej szkoły tylko raz w czasie realizacji programu.
Dyrektor szkoły podstawowej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do dnia
15 kwietnia danego roku. Organy prowadzące szkoły składają wnioski do Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3-go Maja 6 w terminie do
30 kwietnia danego roku. Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem odbędzie się do 30 maja danego roku.


Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod linkiem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/267/1
https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-03-21 10:01:49
Data publikacji: 2019-03-21 10:13:28
Osoba sporządzająca dokument: Sobiesiak Anna
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 1577