"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - komunikat IV edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 września 2018

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące Szkoły
i Biblioteki Pedagogiczne,
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na trzecią edycję Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, który umożliwia organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne: - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych; - zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty w Lublinie przypomina o terminach i sposobie składania wniosków.

Dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych składają wnioski do organu prowadzącego do dnia 31 października 2018 r., natomiast organ prowadzący składa wniosek do Kuratorium Oświaty w Lublinie do dnia 20 listopada 2018 r.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wypełnianych i składanych wniosków, gdyż ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne, błędnie wypełnione lub złożone po terminie. Prosimy o umieszczenie informacji na wniosku lub zestawieniu skierowanym do Kuratorium, które szkoły składają wniosek pierwszy raz, a które powtórnie (proszę wpisać konkretnie czy jest to II, III czy IV wniosek)

Wzory wniosków zostały zamieszczone na stronie www.kuratorium.lublin.pl w zakładce Programy Rządowe:
1. Wniosek organu prowadzącego do Kuratorium Oświaty,
2. Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki,
3. Załącznik organ prowadzący - Zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek,
4. Załącznik organ prowadzący - Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek,
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/wniosek-dyrektora-szkoly_biblioteki-pedagogicznej1.doc
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/wniosek-organu-prowadzacego-szkole_biblioteke-pedagogiczna.doc
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/zalacznik-organ-prowadzacy.-zestawienie-bibliotek-pedagogicznych-wnioskujacych-o-wsparcie-finansowe-na-zakup-ksiazek.xls
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/zalacznik-organ-prowadzacy.-zestawienie-szkol-wnioskujacych-o-wsparcie-finansowe-na-zakup-ksiazek.xls

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wniosek dyrektora szkoły lub dyrektora biblioteki powinien zawierać następujące informacje:
1. Nazwę, adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej, numer REGON szkoły lub biblioteki oraz liczbę uczniów
w przypadku, gdy wniosek o udzielenie wparcia dotyczy szkoły
2. Zwięzły opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej
3. Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej wniosek jest składany ponownie.
4. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek, na którą składa się:
a. Wnioskowana kwota wsparcia, za zakup książek lub zwrot kosztów zakupu stanowiąca 80 % kwoty zakupu,
b. Kwota wkładu własnego, który musi stanowić, co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów.

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek lub zwrot kosztów zakupu książek wynosi:
1. dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkolnych punktów konsultacyjnych – 2 480 zł;
2. dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkolnych punktów konsultacyjnych – 4 000 zł;
3. dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkolnych punktów konsultacyjnych – 12 000 zł;
4. dla bibliotek pedagogicznych – 4 600 zł;
5. dla szkolnych punktów konsultacyjnych, w których liczba uczniów wynosi:
do 70 – 1 600 zł,
od 71 do170 – 2 500 zł,
więcej niż 170 – 4 500 zł.

Przypominamy o zamieszczeniu podpisów organów prowadzących na wniosku oraz pod zestawieniem szkół i bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek.

*W przypadku podpisywania wniosku z Gminą/Miastem w imieniu tej strony działają wójt/burmistrz/prezydent. (art. 46 ustawy o samorządzie gminy);

*W przypadku podpisywania wniosku z osobą prawną inną niż jst, osobą fizyczną należy zwracać szczególną uwagę, aby w imieniu tej strony działała właściwa osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (KRS, CEIDG).

*W przypadku podpisywania wniosku z Powiatem w imieniu tej strony działają dwaj członkowie zarządu.
(art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-09-21 15:23:25
Data publikacji: 2018-09-21 15:23:41
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1957