Zmiana przepisów w sprawie organizacji wycieczek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 sierpnia 2018

W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 2018/2019 i jesiennym sezonem wycieczkowym, przypominamy, że od 2 czerwca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN w sprawie organizacji krajoznawstwa i turystyki, tj.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)


W części dotyczącej organizacji wycieczek zagranicznych:

1) Zgodę na zorganizowanie wycieczek (w tym zagranicznych) wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

2) Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej
     wycieczki, przekazując kartę wycieczki, której wzór jest załącznikiem do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja
     2018 r. oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn.
     wskazać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).


3) Do ww. Karty wycieczki nie należy dołączać listy uczniów biorących udział w wycieczce (§ 7 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia).

4) Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun jest zobligowany do znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym
      porozumiewanie się w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.


5) Kartę wycieczki należy przesłać pocztą lub złożyć w Kuratorium Oświaty w Lublinie przed terminem wyjazdu.
   (Organizator wycieczki zagranicznej chcąc uzyskać adnotację Kuratorium Oświaty na Karcie wycieczki, przesyła lub przedkłada ją w
    2 egzemplarzach)

 

starszy wizytator

Jerzy Surma

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-08-29 11:35:36
Data publikacji: 2018-08-29 11:36:43
Osoba sporządzająca dokument: Surma Jerzy
Osoba wprowadzająca dokument: Surma Jerzy
Liczba odwiedzin: 6428