Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 lipca 2018

 

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku
Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DCH.5533.135.2018.HR Henryk Radej 4.07.2018 DCH.5533.135.20148.HR Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną, która powstała w wyniku przekształcenia Społecznego Gimnazjum w Krasnymstawie w ośmioletnią szkołę podstawową. Społeczna Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie, ul. Odrodzenie 45, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.136.2018.HR Henryk Radej 31.07.2018 DCH.5533.136.2018.HR Rekontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych w protokole po kontroli doraźnej DCH.5533.127.2017.HR dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych oraz rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/19 w odniesieniu do obowiązującego prawa. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Brak
DCH.5533.137.2018.KS Krystyna Sawicka 28.08.2018 DCH.5533.137.2018.KS Realizacja zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniach 18 i 19 czerwca br. w zakresie nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w oddziale przedszkolnym oraz prawidłowość w rozpatrywaniu skarg i wniosków. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.138.2018.EB

 

Ewa Bejster

Lucyna Szczyrba

31.08.2018 DCH.5533.138.2018.EB Prawidłowość organizacji i przeprowadzenia przez dyrektora szkoły egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018. Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.139.2018.KS Krystyna Sawicka 19.09.2018 DCH.5533.139.2018.EB Przeprowadzenie postępowania powypadkowego w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w dniu 15 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.140.2018.EL Ewa Lik-Matuła Dariusz Kostecki 21.09.2018 DCH.5533.140.2018.EL Prawidłowość podejmowanych czynności przez dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14 września 2018 r. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.141.2018.HR Henryk Radej 20.09.2018 DCH.5533.141.2018.HR Organizacja pracy oddziałów klasy I w roku szkolnym 2018/2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.142.2018.DK Ewa Lik-Matuła Dariusz Kostecki 25.09.2018 DCH.5533.142.2018.DK Prowadzenie zajęć przez nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, któremu organ prowadzący przedłużył zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.143.2018.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk 19.10.2018 DCH.5533.143.2018.KS Przestrzeganie przez szkołę procedury w zakresie zwalniania uczniów z wychowania fizycznego oraz procedury dotyczącej dostarczenia rodzicom/prawnym opiekunom protokołu powypadkowego w przypadku zaistnienia wypadku ucznia. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli 
DCH.5533.144.2018.EL Ewa Lik-Matuła 24.10.2018 DCH.5533.144.2018.EL Prawidłowość podejmowanych przez dyrektora szkoły czynności związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli 
DCH.5533.145.2018.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk 6.11.2018 DCH.5533.145.2018.KS Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami oraz wybór drugiego języka obcego dla klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli 
DCH.5533.146.2018.DK Ewa Lik-Matuła Dariusz Kostecki 7.11.2018 DCH.5533.146.2018.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Zespół Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze Wydano 9 zaleceń - patrz arkusz kontroli
DCH.5533.147.2018.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk 13.11.2018 DCH.5533.147.2018.KS Prawidłowość dokumentowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych prowadzonych w roku szkolnym 2017/2018. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.148.2018.EL Ewa Lik-Matuła 15.11.2018 DCH.5533.148.2018.EL Podział godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe, w tym na realizację zajęć teoretycznych i praktyczną naukę zawodu. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, ul Graniczna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.149.2018.LS Lucyna Szczyrba 22.11.2018 DCH.5533.149.2018.LS Prawidłowość współpracy dyrektora przedszkola z rodzicem dziecka 5 letniego z oddziału III w zakresie umożliwiania kontaktów z dzieckiem oraz udzielania informacji o postępach w jego rozwoju. Miejskie Przedszkole nr 6 w Chełmie, ul. Pocztowa 18a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.150.2018.KS Krystyna Sawicka 28.11.2018  DCH.5533.150.2018.KS Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego oraz procedur podczas przeprowadzenia postępowania powypadkowego w dniu 3 października 2018 r. Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Chełm  
DCH.5533.151.2018.EB Ewa Bejster Lucyna Szczyrba   DCH.5533.151.2018.EB DCH.5533.2018.EB Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstanców Warszawy 10, 22-100 Chełm  
DCH.5533.152.2018.DS Elżbieta Wołczuk Dariusz Sułkowski   DCH.5533.152.2018.DS DCH.5533.2018.DS Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask" w Rudzie - Hucie, ul. S. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda Huta  
DCH.5533.153.2018.LS Lucyna Szczyrba 30.11.2018 DCH.5533.153.2018.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm Brak
 WKO.5533.262.2018.DDR/BC

Bożena Ćwiek Dorota Drożdżowska-Rejmak

 17.07.2018   WKO.5533.262.2018.DDR/BC  Kontrola w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zasad organizacji i sposobu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin  Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.324.2018.ER  Ewa Romaniuk  10.07.2018   WKO.5533.324.2018.ER  Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy posiadającej opinię w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin  Brak
 WKO.5533.325.2018.ASz  Anna Szczepińska Anna Koper  12.07.2018   WKO.5533.325.2018.ASz  Kontrola w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania oraz zgodności z przepisami prawa promowania i klasyfikowania uczniów  Śródziemnomorskie Gimnazjum im. św. Dominika Guzmana, ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin   Wydano 17 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.326.2018.GP  Gabriela Porzyć Barbara Grzesiak  19.07.2018   WKO.5533.326.2018.GP  Kontrola w zakresie zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej, kwalifikacji nauczycieli, organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, dokumentacji klasyfikacji i promowania  Niepubliczne Gimnazjum im. Mieszka I w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin  Brak
 WKO.5533.327.2018.GP  Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak  19.07.2018   WKO.5533.327.2018.GP  Kontrola w zakresie zapewnienia warunków realizacji podstawy programowej, kwalifikacji nauczycieli, organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, dokumentacji klasyfikacji i promowania  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Lublinie, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin  Brak
 WKO.5533.328.2018.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz  20.07.2018   WKO.5533.328.2018.EP Kontrola w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz zapewnienia im bezpiecznego pobytu w placówce  Przedszkole nr 5 w Lublinie,  Brak
WKO.5533.329.2018.ER Ewa Romaniuk 19.07.2018 WKO.5533.329.2018.ER Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji nauczania Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.330.2018.BC  Bożena Ćwiek  19.07.2018   WKO.5533.330.2018.BC  Kontrola w zakresie zgodności działań szkoły z przepisami prawa w zakresie trybu oceniania i klasyfikowania ucznia, organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicem w zakresie udostępniania sprawdzianów pisanych przez ucznia.  XXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin   Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.332.2018.AK Anna Koper, Anna Szczepińska

30.08.2018

5.09.2018

WKO.5533.332.2018.AK Kontrola w zakresie realizacji przez szkołę przepisów prawa związanych z ocenianiem ucxzniów, respektowania statutu szkoły i zapewnienia uczniom adekwatnym do potrzeb, oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz bezpieczeństwa, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Długosza 8a, 20-064 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.333.2018.MO Marzanna Ostrowska 31.08.2018 WKO.5533.333.2018.MO Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad pracą pedagoga szkolnego Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.334.2018.EM Elżbieta Michalczuk, Marzanna Ostrowska 7.09.2018 WKO.5533.334.2018.EM Kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Szkolna 1 Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.335.2018.DS Danuta Steć, Elżbieta Sobiech 4.09.2018 WKO.5533.335.2018.DS Kontrola w zakresie realizacji zaleceń dotyczących niezgodności z przepisami prawa postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stzreszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże, 24-220 Niedrzwica Duża Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.336.2018.MO Marzanna Ostrowska 13.09.2018 WKO.5533.336.2018.MO Kontrola w zakresie zgodności tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.338.2018.RK Renata Kwiatek 26.09.2018 WKO.5533.338.2018.RK Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli, Nowa Wola 95, 21-107 Serniki Brak
WKO.5533.340.2018.AT Alicja Tynowska 9.10.2018 WKO.5533.340.2018.AT Kontrola w zakresie oceny działań opiekuńczo-wychowawczych Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKO.5533.458.2018.AK  Anna Koper  3.07.2018   WKO.5533.458.2018.AK  Kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu  Przedszkole w Zespole Szkół w Piotrkowie Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.460.2018.JP/AT Jolanta Piątek, Alicja Tynowska 28.06.2018 WKO.5533.460.2018.JP/AT Kontrola w zakresie podjęcia uchwały klasyfikacyjnej oraz procedury oceniania i klasyfikowania uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Staninie, Stanin 149, 21-422 Stanin Wydano 7 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.461.2018.ER Ewa Romaniuk 3.07.2018 WKO.5533.461.2018.ER Kontrola w zakresie prawidłowości rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz współpracy dyrektora szkoły z rodzicami Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże, 24-220 Niedrzwica Duża  Wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.463.2018.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak 22.10.2018 WKO.5533.463.2018.DDR Kontrola w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej, 24-224 Borzechów Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKO.5533.464.2018.ASz Anna Szczepińska 22.10.2018 WKO.5533.464.2018.ASz Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna Brak
WKO.5533.479.2018.ASz Anna Szczepińska 26.10.2018 WKO.5533.479.2018.ASz Kontrola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin Brak
WKO.5533.480.2018.ES Elżbieta Sobiech 31.10.2018 WKO.5533.480.2018.ES Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola Przedszkole nr 7 w Lublinie, ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKO.5533.481.2018.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak, Anna Szczepińska 31.10.2018 WKO.5533.481.2018.DDR Kontrola w zakresie sposobu organizowania i udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach, ul. Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKO.5533.482.2018.DDR Dorota Drożdżowska-Rejmak, Bożena Ćwiek 26.10.2018 WKO.5533.482.2018.DDR Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji  i dokumentowania pracy rady pedagogicznej oraz wykonywania przez dyrektora szkoły zadań przewodniczącego rady pedagogicznej I liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J Czartoryskiego w Puławach, Aleja Partyzantów 16, 24-100 Puławy Brak
WKO.5533.483.2018.EF/AKo Elżbieta Fim, Andrzej Kosiniec 31.10.2018 WKO.5533.483.2018.EF/AKo Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, w tym sposobu organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKO.5533.487.2018.ASz Anna Szczepińska 6.11.2018 WKO.5533.487.2018.ASz Kontrola w zakresie realizacji działań profilaktycznych podjętych przez szkołę w stosunku do uczennic, które dopuściły się zachowań agresywnych XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin Brak
WKO.5533.492.2018.AKo Andrzej Kosiniec 14.11.2018 WKO.5533.492.2018.AKo Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, Przybysławice 1, 21-080 Garbów Brak
WKO.5533.493.2018.AKo Andrzej Kosiniec 14.11.2018 WKO.5533.493.2018.AKo Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej, Wola Przybysławska 331, 21-080 Garbów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.217.2018.TG Teresa Grodecka 03.07.2018 DBP.5533.217.2018.TG Badanie zasadności skargi wniesionej przez nauczycielkę na dyrektora szkoły w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.218.2018.HI Hanna Ilczuk 11.07.2018 DBP.5533.218.2018.HI Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej,przestrzeganie praw ucznia oraz udzielanie uczniom wyróżnień. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii, Komarno kolonia 13, 21-543 Konstantynów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.219.2018.AW Anna Wrzosek 16.07.2018 DBP.5533.219.2018.AW Prawidłowość działań podejmowanych przez radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły, jako jej przewodniczacego, w zakresie realizacji zadań wynikających z kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol Brak
DBP.5533.225.2018.AW Anna Wrzosek 13,20 września 2018 r. DBP.5533.225.2018.AW Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, promowania i klasyfikowania ucznów oraz nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela. IV Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej,  ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.226.2018.MŻ Marek Żelisko 5,10 października 2018 r. DBP.5533.226.2018.MŻ Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej,  ul. W. Batki 20, 31-311 Komarówka Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.227.2018.MŻ Marek Żelisko

30.10.2018

05.11.2018

DBP.5533.227.2018.MŻ Zgodność przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i wszechstronnego ich rozwoju. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.228.2018.BF Brygida Fabrycka 30.10.2018 DBP.5533.228.2018.BF Ocena prawidłowości prowadzonych czynności związanych z zaistniałymi wypadkami i prowadzenia dokumentacji powypadkowej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2017 r. Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Brak
DBP.5533.229.2018.BF Brygida Fabrycka 14.11.2018 DBP.5533.229.2018.BF Ocena prawidłowości organizowania i funkcjonowania świetlicy szkolnej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 5 i 7 marca 2018 r. Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
DBP.5533.230.2018.BF Brygida Fabrycka 08.11.2018 DBP.5533.230.2018.BF Ocena zapewnienia uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli.
DBP.5533.236.2018.MŻ Marek Żelisko 27.11.2018 DBP.5533.236.2018.MŻ Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 5 i 10 października 2018 r. w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska Brak
WES.5533.63.2018.ASe

 

Elżbieta Lalka - Barańska, Aleksandra Sepoch

 

11, 12, 18 września 2018 r. WES.5533.63.2018.Se Organizacja kształcenia i opieki dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w okresie od stycznia 2017 roku do chwili obecnej. Niepubliczne Przedszkole Specjalne Insignis w Lublinie,
ul. W. Żywnego 10, 20 -854 Lublin.
Wydano 5 zaleceń
- patrz protokół kontroli.
DZ.5533.294.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 06.09.2018 DZ.5533.294.2018.ATM Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad pracą wychowawcy klasy oraz organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w klasie w roku szkolnym 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.295.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 19.09.2018 DZ.5533.295.2018.ATM Przestrzeganie statutu, przestrzeganie zasad oceniania, klayfikowania i promowania uczniów, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu, ul. Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.298.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 21.09.2018 DZ.5533.298.2018.ATM Ralizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli znak: DZ.5533.271.2018.ATM z dnia 18 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa w Telatynie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, 22-652 Telatyn Brak
DZ.5533.299.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 24.09.2018 DZ.5533.299.2018.ATM Zapewnienie uczniom bezpiecznych i hignicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa nr 4 w zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.300.2018.MP  Marzena Poździk  08.10.2018   DZ.5533.300.2018.MP Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.  Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontyroli
 DZ.5533.301.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  31.10.2018  DZ.5533.301.2018.ATM Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.302.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  31.10.2018  DZ.5533.302.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.303.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  06.11.2018 DZ.5533.303.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.304.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  15.11.2018  DZ.5533.304.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu. ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.305.2018.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  13.11.2018  DZ.5533.305.2018.ATM  Zgodność funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. ul. Pewowiaków 30A, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
  DZ.5533.307.2018.MP  Marzena Poździk  31.10.2018   DZ.5533.307.2018.MP  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.  Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród  Brak
DZ.5533.311.2018.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 20.11.2018 DZ.5533.311.2018.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie, ul. Bohaterów Września 10, 22-525 Strzyżów Brak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-07-12 11:17:32
Data publikacji: 2018-07-12 13:05:35
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Szczepanik Piotr
Liczba odwiedzin: 2087

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-06 13:50:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-06 13:01:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-12-03 12:49:50Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-29 13:06:29Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-28 12:07:20Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-28 10:54:53Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-27 08:41:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-22 13:49:40Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-21 11:01:23Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:58:49Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:53:28Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:48:00Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:28:28Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 13:15:57Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 12:42:08Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 12:34:45Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 11:20:42Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 11:19:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 10:21:19Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-20 10:05:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-19 15:11:18Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-19 14:16:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-19 13:46:07Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-15 07:55:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-14 11:43:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-14 10:58:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-08 12:43:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-06 10:37:24Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-11-06 10:16:52Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-24 13:41:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-23 15:11:21Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-23 12:09:16Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-23 10:47:35Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 14:56:58Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 14:33:12Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 14:13:38Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 13:08:09Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 11:55:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-22 11:38:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-05 14:10:31Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-05 14:05:38Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-26 08:25:20Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-18 12:10:07Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-18 11:50:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-17 14:49:24Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-14 12:36:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-14 08:45:46Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 14:36:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 14:17:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-12 09:44:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-10 10:48:19Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-09-10 10:24:55Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-24 10:33:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-24 09:56:54Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-23 13:24:58Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 14:48:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 14:03:25Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 13:55:11Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 13:22:45Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 12:55:14Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 11:32:47Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 10:12:20Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-16 10:10:17Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-08-10 11:26:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja