Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Zakończenie zajęć dydaktycznych w pierwszym roku reformy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2018

 

21 czerwca, w przeddzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W roku szkolnym 2017/2018 w województwie lubelskim w różnych typach szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczyło się 343 505 uczniów, opieką przedszkolną objętych było 70 353 dzieci.
Rok 2017/ 2018 jest pierwszym rokiem wdrażania reformy systemu edukacji. Zmiany w pierwszym roku dotyczyły przede wszystkim szkół podstawowych i gimnazjów; tych w województwie lubelskim do 31 sierpnia 2017 funkcjonowało 971 (szkół podstawowych) i 490 gimnazjów (publicznych, prowadzonych przez samorządy oraz niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne). Z podjętych przed nowym rokiem szkolnym przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego uchwał wynika, że spośród 395 prowadzonych przez te jednostki publicznych gimnazjów 128 włączono do szkół podstawowych, w szkoły podstawowe przekształcono 21, w inny typ szkoły – 3, na mocy ustawy szkołą podstawową stało się 157 a w 86 kształcenie będzie stopniowo wygaszane.
Równocześnie ze zmianą ustroju szkolnego rozpoczęto wdrażanie zmian kluczowych dla realizacji zasadniczego celu reformy oświaty tj. znaczącej poprawy jej poziomu. Te zmiany to m.in.:
• Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w przedszkolach, klasach I,IV i VII szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia;
• Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez spójny program wychowawczo – profilaktyczny opracowany w ścisłej współpracy z rodzicami;
• Rzeczywiste wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów z niepełno sprawnościami;
• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia poprzez systemowe rozwiązania w zakresie doradztwa zawodowego;
• Zmiana struktury kształcenia zawodowego;
• Bezpłatne podręczniki
Istotnym wsparciem dla szkół były również rządowe programy, np. „Aktywna tablica” – w roku 2018 w ramach tego programu wsparcie finansowe w województwie lubelskim otrzymało 128 organów prowadzących dla 288 szkół podstawowych na ogólną kwotę 3 992 438,08 zł, w roku 2017 - 132 organy prowadzące dla 280 szkół podstawowych na ogólną kwotę 3 882 472,27 zł.
W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa tylko w 2017 roku do samorządów przekazano 2 271 084,00 zł w formie dotacji na zakup książek do bibliotek.

Mijający rok to również pierwszy pełny rok szkolny, gdzie nadzór pedagogiczny nad przedszkolami, szkołami i placówkami realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w oparciu o rejony wizytatorskie. Ważnym zadaniem było opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek; do pozytywnych efektów ich opiniowania należy zaliczyć m. in. uregulowanie kwestii zatrudniania nauczycieli wychowawców w świetlicach szklonych zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela oraz wypracowanie z organami prowadzącymi ustaleń dotyczących sposobów organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności pomocy w formie odpłatnych zajęć prowadzanych przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
Ten rok szkolny to dla  wielu szkół w naszym województwie rok szczególnego jubileuszu stulecia ich istnienia, wpisujący się w 100. lecie odzyskania niepodległości.
Na spotkaniu omówiono również informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas wakacyjnego wypoczynku. Lubelski Kurator Oświaty zachęca rodziców do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” dostępnym na stronie MEN i KO w Lublinie oraz innymi ważnymi informacjami dotyczacymi bezpiecznej organizacji wypoczynku na stronie  www.kuratorium.lublin.pl/   a także sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.
Informacje na temat roku szkolnego 2017/ 2018 przedstawiła również na konferencji prasowej w Warszawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań oraz zapowiedzi zmian kontynuowanych w nowym roku szkolnym można znaleźć na stronie men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rok-szkolny-2017-2018-kolejny-etap-budowania-dobrej-szkoly.html

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-21 15:09:22
Data publikacji: 2018-06-21 15:19:02
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 909