Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 czerwca 2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży
publicznych i niepublicznych
z uprawnieniami szkół publicznych
woj. lubelskiego


Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 roku poz. 2198 z późniejszymi zmianami) i § 2 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), oraz na podstawie pisma MEN znak DPPI-WIT. 4050.4.2018.JDO z dnia 7 czerwca 2018 r. uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z powyższym przypominam:

 1. kandydata – tylko jednego – do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 powinna typować każda szkoła dla młodzieży, dająca możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
 2. w zespole szkół – każda szkoła średnia wchodząca w jego skład ma prawo typować po jednym kandydacie,
 3. zgodnie z art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty „Stypendium Prezesa Rady Ministrów” przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre”. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
  1. otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 843), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
 4. Nie może kandydować do stypendium Prezesa Rady Ministrów uczeń, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2017/2018 ukończył naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
 5. Samorząd uczniowski lub zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedstawia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski (wraz z uzasadnieniem) o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie radzie szkoły lub radzie pedagogicznej jednego kandydata do stypendium.

Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. przesyła:
W przypadku wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 1. pismo przewodnie zawierające wykaz załączników,
 2. wniosek (wypełniony komputerowo), załącznik nr 1 – zgodnie z wzorem,
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia podpisaną przez ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów, załącznik nr 2 – zgodnie z wzorem,
 4. wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019".

Uwaga - dane szkoły muszą być zgodne z danymi przekazanymi do SIO na wrzesień 2017 r.


W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę:

 1. informację w formie pisemnej o braku zgłoszenia kandydata z wyczerpującym uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do ww. stypendium,
 2. wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019" (dotyczy to również szkół, które nie mają uczniów, a nie zostały formalnie zlikwidowane). Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkoły z terenu powiatów:

 • podległych terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie przesyłają pisma i wnioski do Kuratorium Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin; zadanie koordynuje p. Bożenna Jedlińska tel. 81 53 85 210,
 • szkoły z powiatów podległych terytorialnie Delegaturze w Białej Podlaskiej przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska; zadanie koordynuje p. Marek Żelisko tel. 83 342 05 97,
 • szkoły z powiatów podległych terytorialnie Delegaturze w Chełmie przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm; zadanie koordynuje p. Barbara Wnuk tel. 82 563 19 60 w. 30,
 • szkoły z powiatów podległych terytorialnie Delegaturze w Zamościu przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Zamościu ul., Lwowska 19, 22-400 Zamość; zadanie koordynuje p. Marta Pawelec tel. 84 638 57 43 w. 28. 

Prosimy o terminowe i wnikliwe przeprowadzenie procedury, wypełnienie i przesłanie do Kuratorium Oświaty i Delegatur niezbędnych dokumentów.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-14 14:38:59
Data publikacji: 2018-06-14 15:09:54
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Lalka-Barańska Elżbieta
Liczba odwiedzin: 2596

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-06-15 09:17:24Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja