Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2017/2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 czerwca 2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół dla młodzieży
publicznych i niepublicznych
z uprawnieniami szkół publicznych
woj. lubelskiego

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198 z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), oraz na podstawie pisma MEN znak DPPI-WIT. 4050.4.2018.JDO z dnia 7 czerwca 2018 r., uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z powyższym uprzejmie przypominam:

 1. kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne,
 2. zgodnie z art. 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty ww. stypendium może być przyznane uczniowi, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
  1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
 3. wniosek zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia „przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana”,
 4. szkoła może przekazać Kuratorowi Oświaty wnioski dla więcej niż jednego kandydata spełniającego kryteria wymienione w ustawie o systemie oświaty,
 5. kandydatami do uzyskania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2017/2018, ukończyli szkołę.

Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca br. przesyła do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Delegatur – zgodnie z właściwością terytorialną:

 1. pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich, przesłanych przez szkołę załączników,
 2. wniosek (wypełniony komputerowo) – zgodnie z wzorem w załaczeniu - w formie papierowej,
 3. potwierdzone (za zgodność z oryginałem) kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2017/2018. Jeżeli kandydat do stypendium będzie brał udział w olimpiadach/konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się w lipcu lub sierpniu br. dodatkowe informacje można przesłać w późniejszym terminie tj. po ich zakończeniu,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia podpisaną przez ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów zawierającą imiona i nazwisko(a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia – zgodnie z wzorem w załaczeniu.
 5. oraz wypełnia w GSOK formularz pod nazwą "Zgłoszenie kandydata do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkoły 2017/2018". Uwaga – prosimy o wypełnienie formularza odrębnie dla każdego zgłaszanego ucznia.
  Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla ucznia spełniającego warunki ustawy przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium.
   

Zadania związane z procedurą typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) koordynują:

 • Pani Bożenna Jedlińska Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 81 53 85 210 – szkoły podległe terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan Marek Żelisko tel. 83 342 05 97 – szkoły podległe Delegaturze w Białej Podlaskiej,
 • Pani Barbara Wnuk tel. 82 563 19 60 – szkoły podległe Delegaturze w Chełmie,
 • Pani Marta Pawelec tel. 84 638 57 43 - szkoły podległe terytorialnie Delegaturze w Zamościu.

Proszę Państwa o terminowe i wnikliwe przeprowadzenie procedury, wypełnienie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie i Delegatur zamiejscowych niezbędnych dokumentów.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-14 14:31:31
Data publikacji: 2018-06-14 15:10:19
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Lalka-Barańska Elżbieta
Liczba odwiedzin: 2214

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-06-15 09:20:09Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja