Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Konferencja naukowo-metodyczna „Wartości w świecie młodzieży – młodzież w świecie wartości” – 6 czerwca 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 czerwca 2018

W dniu 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Wartości w świecie młodzieży – młodzież w świecie wartości”, której organizatorami byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Lubelski Kurator Oświaty. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Wojewody Lubelskiego. Patronat medialny przyjęły Telewizja Lublin oraz Radio Lublin.
Do udziału w spotkaniu zaproszono dyrektorów oraz przedstawicieli rad rodziców ze szkół i placówek województwa lubelskiego. Uczestniczyło w niej 230 osób.
Organizatorzy konferencji oraz jej uczestnicy otrzymali list z podziękowaniami i życzeniami od pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej. Obrady zaszczycili obecnością przedstawiciele władz oświatowych: pani Katarzyna Koszewska – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także kuratorzy oświaty z 14 województw.
W imieniu Wojewody Lubelskiego w konferencji wzięła udział pani Agata Grula – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odczytując skierowany do uczestników konferencji list Wojewody – pana Przemysława Czarnka. Wśród gości był ks. dr Paweł Hodorek - Wizytator Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, pan Andrzej Zieliński - Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pan Jacek Derewienko z biura poselskiego pana Krzysztofa Głuchowskiego. Listy z życzeniami odebrano od posłów: pana Stanisława Gogacza i pana Sylwestra Tułajewa.
Obrady otworzył dr hab. Mirosław Jarosz, prof. nadzw. WSEI - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, kierując do uczestników słowa podziękowania za udział w konferencji, podkreśliła wagę i zasadność podjętej tematyki.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów przygotowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wśród prelegentów znalazł się również dr hab. Grzegorz Żuk – dyrektor Wydawnictwa UMSC, kierownik Zakładu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym, a także Paweł Czerwony, współpracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie eksperckiej oceny jakości kształcenia.
Dr hab. Z. Gaś, prof. nadzw. WSEI w wykładzie pt. „Szkoła wychowująca – od wyzwań do zobowiązań” odniósł się do szerokiego kontekstu wychowania do wartości, wskazując i charakteryzując jednocześnie najważniejsze elementy procesu. Zwrócił uwagę na podstawowe wyzwania wychowawcze, tj. rozwój człowieka dojrzałego w czterech sferach: duchowej (człowiek z ukształtowanym systemem wartości), społecznej (osoba spełniająca się w konstruktywnych rolach społecznych), fizycznej (człowiek preferujący zdrowy styl życia), psychicznej (człowiek odpowiedzialny za siebie). Jednocześnie podniósł problem zagrożeń dla wychowania i dojrzewania w ramach tych sfer, jakie niesie współczesność (konsumpcjonizm, samozadowolenie, hołdowanie przyjemnościom, osłabianie roli rodziny w życiu dziecka, życie w świecie wirtualnym, utrata prawdziwych autorytetów, celebrytyzm). Podkreślił także współczesne zagrożenia związane z kształtowaniem się systemu wartości: redefinicja wartości (zmiana znaczenia), dysonans poznawczy (rozdźwięk między deklaracjami a urzeczywistnianiem wartości), eliminacja wartości z życia społecznego, ograniczanie roli wartości w życiu, wskazując na wynikające z tych zagrożeń zobowiązania wychowawcze, szczególnie ważne dla szkoły i rodziny: świadomość bycia wychowawcą, świadomość relacyjności wychowania i osobowego charakteru tego procesu, świadomość istoty procesu wychowania (i odróżnianie go od „hodowli”, „tresury”, „eksploatacji”). Zaznaczył, że wychowanie zaczyna się wtedy, gdy dbając o rozwój w poszczególnych sferach, włączamy wartości. Wskazał i omówił 4 fundamentalne kroki wchodzenia przez dziecko w świat wartości: rozpoznawanie ich (np. w postępowaniu innych), zrozumienie, akceptacja wartości, uwewnętrznienie wartości, jednocześnie scharakteryzował siedem kluczowych zasad wychowania, sprzyjających temu procesowi: wspieranie rodziny (współpraca rodziny i szkoły), współpraca wszystkich wychowawców, wychowawca jako wzór osobowy, podmiotowe traktowanie wychowanka (wychowanek jest osobą), czytelne granice, konstruktywna grupa rówieśnicza, doświadczenia społeczne wzmacniające system wartości.
Dr Małgorzata Sitarczyk (WSEI) w wystąpieniu zatytułowanym „Świat wartości w percepcji młodzieży. Kryzys wartościowania czy kryzys wartości? przedstawiła wyniki najnowszych autorskich badań nad systemem wartości współczesnej młodzieży. Prezentując je, zwróciła uwagę na ambiwalentność systemu: z jednej strony deklarowanie znaczenia takich wartości jak rodzina, praca, z drugiej jednak ukierunkowanie na wygodę, łatwość życia, powodzenie życiowe. Zauważyła, że wskazana niejednoznaczność powinna stać się przedmiotem wnikliwej refleksji dorosłych w kontekście podejmowanych oddziaływań wychowawczych.
Dr Wiesław Poleszak (WSEI) w wykładzie „Jak wprowadzać dzieci i młodzież w świat wartości” odniósł się do wskazanych w wykładzie prof. Z. Gasia zasad wchodzenia młodego człowieka w świat wartości i przedstawił konkretne propozycje oddziaływań i metod pracy, które prowadzą do rozpoznawania wartości, ich zrozumienia, następnie akceptacji i urzeczywistnienia we własnym życiu. Zwrócił uwagę na wielkie znaczenie budowania bezpośredniej relacji wychowanek – wychowawca, a także rozmowy, umożliwiającej rozumiejący wgląd w znaczenia, które wychowanek, ale też sam wychowawca, nadaje własnym działaniom i zachowaniom.
Do metod oddziaływań wychowawczych nawiązywał wykład dr Ines Kierzkowskiej-Żuk (WSEI) pt. „Indywidualizacja oddziaływań edukacyjnych a wychowanie do wartości”. Prelegentka podkreśliła, że w oddziaływaniach wychowawczych kształtujących system wartości ważne jest uwzględnienie prawidłowości rozwojowych, w szczególności momentu rozwojowego, w którym młody człowiek jest zdolny do świadomego, rozumiejącego wyboru wartości, podkreślając jednocześnie znaczenie spersonalizowanego podejścia do wychowanka.
Prof. Grzegorz Żuk w wystąpieniu „Model aktywności aksjologicznej - możliwości realizacji w praktyce edukacyjnej” zwrócił uwagę na aksjologiczny wymiar lekcji muzealnych, pokazując, w jaki sposób przestrzeń, eksponaty i zbiory, a przede wszystkim osobiste świadectwa świadków historii, mogą skłaniać do refleksji o wartościach i uruchamiać proces ich zrozumienia, a w konsekwencji urzeczywistniania.
Na zakończenie spotkania głos zabrał pan Paweł Czerwony. W referacie „Ścieżka młodego programisty w warunkach polskiego systemu kształcenia”, poza przedstawieniem celów i możliwości nauki programowania w szkole, a także narzędzi dydaktycznych wspomagających ten proces, zwrócił uwagę na aksjologiczny wymiar edukacji informatycznej.

Zaproponowany cykl referatów, przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki – psychologów i pedagogów – przybliżył zadania szkoły oraz rodziny w kontekście wychowania do wartości, wyniki najnowszych badań nad systemem wartości współczesnej młodzieży, pozwolił przede wszystkim zrozumieć mechanizmy kształtowania się tego systemu, poznać zagrożenia utrudniające oddziaływania wychowawcze, a także znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak najskuteczniej, we współpracy z rodzicami, system ten budować. Sygnały płynące od uczestników konferencji, m.in. dyrektorów szkół, wskazują, że konferencja umożliwiła wspólną refleksję dyrektorów i rodziców oraz pogłębienie dialogu, pozostającego fundamentem współczesnej szkoły.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-13 12:21:07
Data publikacji: 2018-06-13 12:25:59
Osoba sporządzająca dokument: Smutek Łukasz
Osoba wprowadzająca dokument: Smutek Łukasz
Liczba odwiedzin: 890