Informacje dotyczące organizacji wypoczynku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 maja 2021

Szanowni Państwo 
organizatorzy wypoczynku,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2021 r., Lubelski Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (w załączeniu). Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.


Ponadto informujmy, że udostępniona została możliwość rejestrowania wypoczynku letniego w bazie wypoczynku. Zachęcamy organizatorów wypoczynku do korzystania z możliwości podpisywania zgłoszeń wypoczynku w systemie bazy wypoczynku, zarówno „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak i „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. Obecnie uzyskanie podpisu e-PUAP jest proste i wygodne w użyciu, a forma ta jest coraz bardziej popularna. Posiadanie ww. podpisów umożliwia składanie dokumentów w Kuratorium Oświaty, wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku (bez konieczności dostarczania wersji papierowej do urzędu).

Podstawowe zasady dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.),
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
  a) niezarobkowym albo
  b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.

WAŻNE: Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku na stronie (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci:

 1. papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku,

  lub
   
 2. formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)

Organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek w bazie wypoczynku, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego zatwierdzeniu lub podpisaniu „kwalifikowanym podpisem elektronicznym” lub „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie (art. 92d ust. 4 u.s.o.).

Bardzo ważne jest zachowanie terminów zgłoszenia wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku po terminie nie zostanie zarejestrowane w bazie wypoczynku ponieważ program na to nie pozwoli.

W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku – decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku.

Skuteczne zgłoszenie wypoczynku następuje po wysłaniu lub dostarczeniu osobiście kuratorowi oświaty zgłoszenia w formie papierowej.

W sytuacji nie zachowania terminów i zasad zgłoszenia wypoczynku kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629). System bazy wypoczynku przewiduje dla organizatora możliwość samodzielnego wydruku potwierdzającego zgłoszony wypoczynek udostępniony w bazie wypoczynku. Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Orzekanie w sprawach o ww. czyny następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 395, z późn. zm.).

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju, organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:
  a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,
  b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 3. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:
  a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,
  b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 4. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym - mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

 Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą, organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej - szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym - mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;
 3. oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

Wzór zgłoszenia wypoczynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania półkolonii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku za granicą określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Jedynie szkoły i placówki (jako organizator wypoczynku), nie muszą zgłaszać w bazie wypoczynku organizowanego do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust.1 ustawy o systemie oświaty, przekazując tym organom kartę wypoczynku (wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia).

UWAGA - niedopuszczalne jest dokonywanie zmian (wg potrzeb organizatora) na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia.

Przydatne stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wypoczynek

https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

Dzięki stronie www.gov.pl/web/gov/sprawdz-organizatora-kolonii-albo-obozu w łatwy i szybki sposób rodzice/opiekunowie mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego - to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ - zawiera aktualności dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie  https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak. 

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz” odyseusz.msz.gov.pl/ - dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
Zaleca się również, aby organizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wypoczynku, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).


Telefony alarmowe:
112 – Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR) 985 lub 601 100 300
 

Dokumenty w wersji papierowej należy składać zgodnie z zamieszczoną tabelą.

 

Siedziba organizatora wypoczynku

Zgłoszenie

Telefon kontaktowy

Powiaty: bialski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska

Delegatura KO
 w Białej Podlaskiej,
ul. Brzeska 41,
21-500 Biała Podlaska

Agnieszka Jakubiak

wizytator
tel. 83 343 81 73

Powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski, Miasto Chełm

Delegatura KO
 w Chełmie,
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

Barbara Wnuk

starszy specjalista
tel. 82 563 19 60

Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Miasto Zamość

Delegatura KO
w Zamościu,
ul. Lwowska 19,
22-400 Zamość

Marta Pawelec

specjalista
tel. 84 638 57 43

 

Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Miasto Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

 

Kuratorium Oświaty
w Lublinie,
ul. 3 Maja 6,

 20-950 Lublin


Artur Pawłowski
starszy wizytator
koordynator wypoczynku na terenie woj.lubelskiego
tel. 81 53 85 214

 Zbigniew Kępka
wizytator
tel. 81 53 85 210

 

tel. interwencyjny (w okresie ferii letnich)

781 701 533

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-05 09:31:02
Data publikacji: 2018-06-05 09:41:52
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 14140

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-07-08 11:01:44Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-31 12:08:05Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-24 10:56:24Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-24 07:59:44Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-24 07:51:03Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-19 11:56:48Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-13 13:14:48Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-07-16 12:59:41Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-24 09:09:14Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-02 13:52:15Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-02 11:52:20Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-02 11:40:02Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-01 09:31:01Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-01 09:24:58Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-19 13:10:35Surma JerzyModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-12 10:30:38Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-18 10:39:02Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-18 10:36:56Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja