Informacje dotyczące organizacji wypoczynku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 czerwca 2022

Szanowni Państwo 
organizatorzy wypoczynku,

Informujmy, że udostępniona została możliwość rejestrowania wypoczynku letniego w bazie wypoczynku. Zachęcamy organizatorów wypoczynku do korzystania z możliwości podpisywania zgłoszeń wypoczynku w systemie bazy wypoczynku, zarówno „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak i „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. Obecnie uzyskanie podpisu e-PUAP jest proste i wygodne w użyciu, a forma ta jest coraz bardziej popularna. Posiadanie ww. podpisów umożliwia składanie dokumentów w Kuratorium Oświaty, wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku (bez konieczności dostarczania wersji papierowej do urzędu).

Podstawowe zasady dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.),
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
  a) niezarobkowym albo
  b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.

WAŻNE: Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku na stronie (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci:

 1. papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku,

  lub
   
 2. formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)

Organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek w bazie wypoczynku, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego zatwierdzeniu lub podpisaniu „kwalifikowanym podpisem elektronicznym” lub „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie (art. 92d ust. 4 u.s.o.).

Bardzo ważne jest zachowanie terminów zgłoszenia wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku po terminie nie zostanie zarejestrowane w bazie wypoczynku ponieważ program na to nie pozwoli.

W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku – decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku.

Skuteczne zgłoszenie wypoczynku następuje po wysłaniu lub dostarczeniu osobiście kuratorowi oświaty zgłoszenia w formie papierowej.

W sytuacji nie zachowania terminów i zasad zgłoszenia wypoczynku kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629). System bazy wypoczynku przewiduje dla organizatora możliwość samodzielnego wydruku potwierdzającego zgłoszony wypoczynek udostępniony w bazie wypoczynku. Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Orzekanie w sprawach o ww. czyny następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 395, z późn. zm.).

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju, organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:
  a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,
  b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 3. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:
  a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,
  b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 4. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym - mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

 Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą, organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej - szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;
 2. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym - mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;
 3. oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

Wzór zgłoszenia wypoczynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania półkolonii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku za granicą określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Jedynie szkoły i placówki (jako organizator wypoczynku), nie muszą zgłaszać w bazie wypoczynku organizowanego do 3 dni. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust.1 ustawy o systemie oświaty, przekazując tym organom kartę wypoczynku (wzór karty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia).

UWAGA - niedopuszczalne jest dokonywanie zmian (wg potrzeb organizatora) na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia.

Przydatne stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wypoczynek

https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

Dzięki stronie www.gov.pl/web/gov/sprawdz-organizatora-kolonii-albo-obozu w łatwy i szybki sposób rodzice/opiekunowie mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego - to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ - zawiera aktualności dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie  https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak. 

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz” odyseusz.msz.gov.pl/ - dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
Zaleca się również, aby organizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wypoczynku, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).


Telefony alarmowe:
112 – Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR) 985 lub 601 100 300
 

Dokumenty w wersji papierowej należy składać zgodnie z zamieszczoną tabelą.

 

Siedziba organizatora wypoczynku

Zgłoszenie

Telefon kontaktowy

Powiaty: bialski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska

Delegatura KO
 w Białej Podlaskiej,
ul. Brzeska 41,
21-500 Biała Podlaska

Agnieszka Jakubiak

wizytator
tel. 83 30 68 403

Powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski, Miasto Chełm

Delegatura KO
 w Chełmie,
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

Barbara Wnuk

starszy specjalista
tel. 82 563 19 60

Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Miasto Zamość

Delegatura KO
w Zamościu,
ul. Lwowska 19,
22-400 Zamość

Marta Pawelec

specjalista
tel. 84 638 57 43

 

Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Miasto Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

 

Kuratorium Oświaty
w Lublinie,
ul. 3 Maja 6,

 20-950 Lublin


Artur Pawłowski
starszy wizytator
koordynator wypoczynku na terenie woj.lubelskiego
tel. 81 53 85 214

tel. interwencyjny (w okresie ferii letnich)

781 701 533

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-06-05 09:31:02
Data publikacji: 2018-06-05 09:41:52
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 16883

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-14 09:41:15Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-09 15:14:06Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-07-08 11:01:44Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-31 12:08:05Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-24 10:56:24Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-24 07:59:44Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-24 07:51:03Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-19 11:56:48Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-13 13:14:48Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-07-16 12:59:41Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-24 09:09:14Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-02 13:52:15Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-02 11:52:20Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-02 11:40:02Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-01 09:31:01Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-06-01 09:24:58Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-19 13:10:35Surma JerzyModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-12 10:30:38Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-18 10:39:02Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-18 10:36:56Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja