Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego „Aktywna tablica” – edycja 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 maja 2018

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz Dyrektorzy szkół podstawowych
z terenu województwa lubelskiego, którzy w roku 2017 otrzymali wsparcie finansowe w rama programu „Aktywna tablica”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -„Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) ustanowionego uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. organy prowadzące i dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu określonych w części V.3.

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań:

Etap I – do dnia 15 czerwca 2018 roku
Dyrektor szkoły przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg wzoru zamieszczonego poniżej w terminie do 15 czerwca 2018 roku i jednocześnie (na bazie tego sprawozdania) wypełnia formularz elektroniczny opublikowany pod adresem:
https://goo.gl/forms/anqS3Hjuv3M57r7r1

Etap II – do dnia 30 czerwca 2018 roku
Organ prowadzący, weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach.
Organ prowadzący zbiorcze zestawienie wg wzoru zamieszczonego poniżej przesyław terminie do 30 czerwca 2018 roku na adres:
Kuratorium Oświaty w Lublinie,
20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6

lub składa osobiście w kancelarii kuratorium z dopiskiem na kopercie:
Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica-2017”
oraz wypełnia obowiązkowo, na bazie tego sprawozdania, wersję elektroniczną zamieszczoną pod adresem:
https://goo.gl/forms/pPMHzTk7LKVYE0Qg1

UWAGA: prosimy nie wysyłać sprawozdań na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, decyduje data złożenia sprawozdania w kancelarii kuratorium, nie stempla pocztowego.

Złożona, w kancelarii kuratorium lub przesłana listownie, dokumentacja zawiera:

  1. Oryginał sprawozdania organu prowadzącego
  2. Załączniki nr 1 i nr 2
    (Wszystkie dokumenty z właściwą datą, podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby.)

Informacji dotyczących sprawozdań udziela wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji st. wiz. Zbigniew Niderla, nr tel. 81 53 85 206, e-mail: Zbigniew.Niderla@kuratorium.lublin.pl

Poniżej wzory sprawozdań do pobrania (tylko te wzory są honorowane):
 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-05-24 12:45:37
Data publikacji: 2018-05-24 12:51:18
Osoba sporządzająca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzająca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 2126