EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 marca 2018

Podstawa prawna:
Art. 45 - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

Eksperyment pedagogiczny:
• polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 szkoła publiczna ust. 1 pkt 3–5.
• Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
• Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.
• Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.

Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może:
• prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki.
• naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
• naruszać warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy. Minister, udzielając zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

Zgoda ministra:
Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.

Wymagane dokumenty:
1) uchwała rady pedagogicznej,
2) opinia rady rodziców,
3) wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce,

Wniosek powinien zawierać:
1) cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;
2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
3) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
4) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
b) organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.
5) Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań.

Wniosek składa się za pośrednictwem Lubelskiego Kuratora Oświaty
w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

Informacje dodatkowe:
1) Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu.
a) Sprawozdanie dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
b) Sprawozdanie składa się za pośrednictwem Lubelskiego Kuratora Oświaty, który dołącza swoją opinię.

Osoby do kontaktu w Lubelskim Kuratorium Oświaty:
1) Bożena Ćwiek – dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego – tel. 81-53-85-240,
2) Elżbieta Lalka-Barańska – dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania – tel. 81-53-85-213,
3) Beata Filipowska – p.o. dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – tel. 81-35-85-232,
4) Małgorzata Kiec – dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej – tel. 83-34-38-173,
5) Arkadiusz Kwieciński – dyrektor Delegatury w Chełmie – tel. 82-56-31-960,
6) Tomasz Zieliński – dyrektor Delegatury w Zamościu – tel. 84-63-85-743.

W załączeniu wzór wniosku o wyrażenie zgody na eksperyment pedagogiczny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-27 17:21:33
Data publikacji: 2018-03-28 13:46:35
Osoba sporządzająca dokument: Steć Danuta
Osoba wprowadzająca dokument: Steć Danuta
Liczba odwiedzin: 4947