Rozliczenie roczne dotacji za 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 grudnia 2017

Lublin, dnia 06 grudnia 2017 r.

WEA.3112.167.2017.MP

Szanowny Pan 
Marszałek Województwa
Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa lubelskiego


W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2017 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin z wyłączeniem:

 1. rozliczenia programu „Wyprawka szkolna” w terminie do dnia 29.12.2017 r.
 2. rozliczenia dotacji podręcznikowej w terminie do dnia 19.01.2018 r.

Wypełniając druki należy stosować wymienione zasady:

 1. Wszystkie pola muszą być wypełnione. W przypadku pozostawienia niewypełnionych pól rozliczenie będzie uważane za niepełne i nie będzie mogło być zatwierdzone przez Wojewodę.
 2. Klasyfikacja powinna być zgodna ze wskazaną w decyzji Wojewody.
 3. W części opisu rzeczowego wykorzystania środków należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania oraz wypełnić tabele.
 4. Każdy rozdział i paragraf budżetowy, w którym jst otrzymała dotację, należy sporządzić na odrębnym formularzu / wypełniamy tylko te formularze, które objęte są dotacją - nie przesyłamy zerowych/
 5. Dokumenty muszą być podpisane zgodnie z drukiem.

Ponadto przypominam o konieczności rozliczenia programów, w terminie określonym w rozporządzeniach oraz umowie zgodnie z drukami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy rozliczeniach programów proszę zwrócić szczególną uwagę, gdyż dane te muszą być zgodne z rozliczeniem złożonym do Wojewody. Ze względu na liczne pomyłki i niezgodności w poprzednich latach, pomiędzy rozliczeniami rocznymi dla wojewody, a rozliczeniami programu, prosimy o ich rozliczanie i składanie razem.

Zwracam również uwagę na to, iż rozliczenie dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej winny być zgodne w zakresie środków przyznanych i wydatkowanych przez samorząd.

Rozliczenie programu „Dotacja podręcznikowa” następuje poprzez wypełnienie zał. Nr 8 i/lub 9/dla każdej niepełnosprawności oddzielnie/ na stronie www.dotacjalu.kuratorium.bialystok.pl Po wypełnieniu danych prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i odesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian- są takie same jak przy składaniu wniosków. Przewidywany termin uruchomienia aplikacji to 02.01.2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki z dotacji w zależności od programu, powinny zostać zwrócone do budżetu Wojewody /zaksięgowane na koncie LUW/ do 15.01.2017 r. lub 30.01.2017 r.

W załączeniu druki rozliczeń dotacji:

 1. Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” + rozliczenie z realizacji Programu z MEN.
 2. Przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
 3. Przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku oraz rozliczenie programu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 875) - rozliczenie z realizacji programu załącznik z rozporządzenia /w przypadku udostępnienia przez MEN wersji elektronicznej, Kuratorium udostępni plik na stronie internetowej przy powyższym piśmie/.
 4. Przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2017 r. oraz rozliczenie programu Rządowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2017 r., poz.691) - roczne rozliczenie programu na załącznikach nr 8 i 9 - drukujemy z udostępnionej aplikacji.
 5. Przeznaczonej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 roku.
 6. Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
 7. Rządowego programu „Bezpieczna+”.
 8. Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

W wersji elektronicznej druki można pobrać ze strony www.kuratorium.lublin.pl, w zakładce: szkoła i organ prowadzący / programy rządowe

Kontakt w sprawie rozliczenia dotacji:

Marta Pączek tel. 81 5385219 email: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl
Anna Sobiesiak tel. 81 5385277 email: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-12-07 09:04:36
Data publikacji: 2017-12-07 09:12:37
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2394