Wyprawka szkolna 2017 - weryfikacja danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 sierpnia 2017

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie
Starostowie i Wójtowie
Województwa Lubelskiego

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”, ustanowionego uchwałą nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 07 września 2017 r. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem.

W celu przekazania danych należy wypełnić załączoną tabelę w nieprzekraczalnym terminie do 07 września 2017 r. wyłącznie papierowo i przesłać pocztą tradycyjną (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin. Tabelę wypełniają te jednostki samorządu terytorialnego, które wnioskują o w/w dotację. Pozostałe, przesyłają obowiązkowo informację negatywną w formie pisma bez wypełnienia zerowej tabeli.

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane dane były rzetelne i nie zawierały błędów rachunkowych przy wyliczeniu planowanej kwoty dotacji. Uprzejmie proszę o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do objęcia programem jak największej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania przedmiotowej pomocy.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę, że w stosunku do projektu uchwały zaszła zmiana dotycząca składania wniosków i wypłat środków, a mianowicie wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wobec powyższego prognozowane dane, które zostały złożone do Kuratorium Oświaty w miesiącu czerwcu przez Starostwa Powiatowe, winny być uwzględnione przez właściwy samorząd gminny ze względu na siedzibę szkoły.

Osoba do kontaktu: Marta Pączek, tel. 81 5385219, e-mail: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-08-31 14:18:46
Data publikacji: 2017-08-31 14:19:38
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1181