Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 lipca 2017

Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Sawin
z dnia 03 lipca 2017r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach.
2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sawin, na stronie internetowej www.sawin.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sawin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 2

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Sawin.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Sawin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/17 Wójta Gminy Sawin
z dnia 03 lipca 2017 r.

 

Wójt Gminy Sawin
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach, Czułczyce 71 22-107 Sawin

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525) –
oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:


a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.),
j) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:
„Konkurs - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach” - osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Sawin Chutecka 12 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sawinie ul Chutecka 12 22-107 Sawin - w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 15:00


4. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sawin.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-07-07 10:07:23
Data publikacji: 2017-07-07 10:07:54
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 893