Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2016/2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół dla młodzieży
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
publicznych i niepublicznych
z uprawnieniami szkół publicznych
woj. lubelskiego

dot.: stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2016/2017

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), oraz na podstawie pisma MEN znak DPPI-WIT. 4053.7.2017.JDO z dnia 1 czerwca 2017 r., uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W związku z powyższym uprzejmie przypominam:

 1. kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne,
 2. zgodnie z art. 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty ww. stypendium może być przyznane wybitnie uzdolnionemu uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności:
  1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
 3. wniosek zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia „przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana”,
 4. szkoła może przekazać Kuratorowi Oświaty wnioski dla więcej niż jednego kandydata spełniającego kryteria wymienione w ustawie o systemie oświaty,
 5. kandydatami do uzyskania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2016/2017, ukończyli gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną.

Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca br. przesyła do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub Delegatur – zgodnie z właściwością terytorialną:

 1. pismo przewodnie zawierające wykaz wszystkich, przesłanych przez szkołę załączników,
 2. wniosek (wypełniony komputerowo) – zgodnie z wzorem - w formie papierowej,
 3. potwierdzone (za zgodność z oryginałem) kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2016/2017. Jeżeli kandydat do stypendium będzie brał udział w olimpiadach/konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się w lipcu lub sierpniu br. dodatkowe informacje można przesłać w późniejszym terminie tj. po ich zakończeniu,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia podpisaną przez ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów zawierającą imiona i nazwisko(a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia – zgodnie z wzorem.
 5. oraz wypełnia w GSOK formularz pod nazwą "Zgłoszenie kandydata do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkoły 2016/2017". Uwaga – prosimy o wypełnienie formularza odrębnie dla każdego zgłaszanego ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla ucznia spełniającego warunki ustawy przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium.

Zadania związane z procedurą typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) koordynują:

 • Pani Bożenna Jedlińska Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 815385210 – szkoły podległe terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan Marek Żelisko tel. 83 342 05 97 – szkoły podległe Delegaturze w Białej Podlaskiej,
 • Pani Barbara Wnuk tel. 82 56 31 960 – szkoły podległe Delegaturze w Chełmie,
 • Pani Marta Pawelec tel. 84 63 57 43 w. 28 - szkoły podległe terytorialnie Delegaturze w Zamościu.

Proszę Państwa o terminowe i wnikliwe przeprowadzenie procedury, wypełnienie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie i Delegatur zamiejscowych niezbędnych dokumentów.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Załączniki:
wzór wniosku – stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-06-21 14:40:18
Data publikacji: 2017-06-21 14:40:57
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1898