Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Ogłoszenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 czerwca 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie głasza nabór na dwudniowe szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz zastosowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:
• Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.

• Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

• Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii
i orzeczeń zawierających wskazania do pracy nauczycieli, specjalistów z dzieckiem.

• Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

• Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie.

Udział w szkoleniu jak i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.
Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dotyczy także konieczności przeprowadzenia badań diagnostycznych z wykorzystaniem ww. zestawu narzędzi diagnostycznych do diagnozy minimum 25% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętymi badaniami w danej poradni. Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmuje działania dotyczące stosowania opisanych standardów w codziennej pracy. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane na szkoleniu. Po zakończeniu pilotażu uczestnicy zostaną poproszeni o przekazanie Koordynatorom prowadzącym konsultacje wniosków z realizacji działań oraz rekomendacji do zmian w przepisach prawa.

Szkolenia realizowane będą w każdym województwie, w miastach będących siedzibą powiatu w okresie od października do listopada 2017r. Szczegółowe terminy szkoleń oraz miejsca zostaną wskazane najpóźniej we wrześniu 2017 r.
W czasie szkoleń prowadzonych przez koordynatorów Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewni dla uczestników szkolenia catering.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1.

Kryteria rekrutacji:
• aktualne zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• kolejność zgłoszeń,
• maksymalnie 100 osób z danego województwa.
Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Jan.Skutnik@kuratorium.lublin.pl
Osoba do kontaktu: Jan Skutnik, tel. 81/538 52 16

UWAGA WAŻNE!
Warunkiem udziału w szkoleniu jest pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie najpóźniej do końca lipca 2017 r. oświadczenia uczestnika projektu na adres korespondencyjny ORE – ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „ZDPP oświadczenie”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-06-08 12:58:04
Data publikacji: 2017-06-08 13:03:08
Osoba sporządzająca dokument: Skutnik Jan
Osoba wprowadzająca dokument: Skutnik Jan
Liczba odwiedzin: 2479