Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 kwietnia 2017

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są, na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. nr 131, poz. 1078), nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty.
Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty należy składać do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub odpowiednio do Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu (zgodnie z właściwością terytorialną) w terminie do dnia 31 maja 2017 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole/ placówce co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szczegółowo opisane w § 2 ww. rozporządzenia.
Wniosek o przyznanie nagrody ministra składa za pośrednictwem kuratora oświaty:
- dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub radę programową zakładu kształcenia nauczycieli,
- organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły
Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty składa:
- dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub radę programową zakładu kształcenia nauczycieli,
- organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

Wymagane wnioski należy:
• wypełnić według załączonego wzoru i wydrukować dwustronnie na 1 kartce;
• złożyć w 2 egzemplarzach.

Wzory wniosków, karta analizy formalnej do wniosku oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty w zakładce SZKOŁA I ORGAN PROWADZĄCY. Zaleca się wpisanie w uzasadnieniu informacji o dotychczas otrzymanych nagrodach organu prowadzącego. Prosimy nie używać zszywek.

W przypadku, gdy po złożeniu wniosku zaistnieją nowe okoliczności mogące mieć wpływ na decyzję w sprawie przyznania nagrody, wnioskodawca powinien o nich niezwłocznie powiadomić Lubelskiego Kuratora Oświaty. Prosimy również o niezwłocznym informowaniu o wszelkich zmianach danych, szczególnie dotyczących miejsca zatrudnienia nauczyciela.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można zasięgnąć w Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, w pokoju 203 lub pod numerem telefonu – 81 538 52 03 (st. wizytator Grażyna Gryz).

UWAGA! Brak pozytywnej opinii do złożonego wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty nie ma charakteru postanowienia lub decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie przysługuje na niego odwołanie. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-04-13 11:47:27
Data publikacji: 2017-04-13 13:57:39
Osoba sporządzająca dokument: Gryz Grażyna
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 3813