Jesteś tutaj: Strona główna / Reforma edukacji / artykuł

Już 40 samorządów wystąpiło o opinię w sprawie uchwał dostosowujących

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lutego 2017

 

17 lutego 2017 roku odbyła się konferencja prasowa Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca stanu wdrażania reformy edukacji w województwie lubelskim. Wojewoda Przemysław Czarek przedstawił informacje dotyczące prowadzonych przez Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego konsultacji z samorządami, które związane są z procedowaniem zmian wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Podkreślił również znaczenie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielanego zarówno przez pracowników urzędu, jak i Kuratorium Oświaty, w kontekście związania samorządów przepisami ww. ustawy terminem podjęcia uchwał dostosowujących sieć szkół do nowego ustroju szkolnego do dnia 31 marca br. Wojewoda poinformował również o podpisanym 14 lutego br. przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Kurator Teresa Misiuk przedstawiła informacje związane z procedurą opiniowania przesyłanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego; do dnia 17 lutego wpłynęło 40 wniosków o zaopiniowanie podjętych przez samorządy naszego województwa uchwał, w tym uchwał podjętych przez organy stanowiące największych miast: Lublina, Zamościa, Chełma i Białej Podlaskiej. Procedura opiniowania została zakończona w stosunku do 3 wniosków: Lubelski Kurator Oświaty wydał jedną opinię pozytywną i dwie opinie warunkowe. Kurator zwróciła uwagę na zgłaszane w procesie opiniowania problemy, przedstawiane przede wszystkim przez rodziców uczniów; dotyczyły one przede wszystkim rzetelnego informowania społeczności lokalnej o warunkach przekształcania szkół, zmian ich obwodów oraz sposobu realizowania przez niektóre samorządy ustawowego zadania prowadzenia szkół podstawowych jako zadania własnego w kontekście przekazania tych szkół do prowadzenia innym podmiotom. Kurator Teresa Misiuk podkreśłiła wprowadzone nową ustawą przepisy zobowiązujące daną jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia co najmniej jednej szkoły, co uniemożliwi sytuacje przekazania wszystkich szkół innym podmiotom.

Pani Kurator, odnosząc się do prezentacji założeń podpisanego dnia 14 lutego br. rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej  zwróciła uwagę, że prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej prowadzone były w Ministerstwie Edukacji Narodowej od lutego 2016 r.; rozpoczęła je szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów a wybrane przez Ministra Edukacji Narodowej zespoły ekspertów rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć. 30 listopada 2016 r. wstępna wersja projektu została przedstawiona do prekonsultacji publicznych. Eksperci przeanalizowali blisko 800 opinii, które wpłynęły od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji, przedstawicieli środowiska oświatowego i osób indywidualnych.

Pani Anna Koper, wojewódzki koordynator ds. wdrażania zmian programowych zapoznała zebranych z informacjami dotyczącymi trybu wprowadzania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego do szkół poszczególnych typów; podstawa będzie obowiązywała:
• w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
• szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• w branżowej szkole I stopnia,
• szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
• w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Już od września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej; uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Anna Koper przedstawiła również zamierzenia dotyczace wspomagania nauczycieli w procesie wdrażania zmian programowych; podkreśliła, że wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość szkolenia  z zakresu nowej podstawy programowej. Szkolenia rozpoczną się już w lutym, najpierw będą to konferencje metodyczne dla konsultantów oraz doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, następnie będą organizowane szkolenia dla nauczycieli we wszystkich województwach. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowują również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej; będą one gotowe w marcu i zostaną rozesłane do wszystkich szkół.

 

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-02-17 12:05:08
Data publikacji: 2017-02-17 12:08:15
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2118

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-02-21 15:03:46Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja