Informacja dla gmin dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
01 grudnia 2016

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 


W nawiązaniu do „Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku”, jakie zostało zawarte pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego oraz Gminą informuję, że ostateczny termin składania wniosków o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku upływa dnia 16 grudnia 2016 r. Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, zaś o wnioskowane środki gmina będzie się mogła ubiegać dopiero w następnym roku kalendarzowym.
Środki Funduszu Pracy otrzymane od Wojewody Lubelskiego muszą być wykorzystane, tj. przekazane na rachunek bankowy pracodawcy w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Niewykorzystane w 2016 r. środki podlegają zwrotowi na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do dnia 05 stycznia 2017 r. Ostateczny termin zwrotu odsetek od środków Funduszu Pracy gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy upływa dnia 05 stycznia 2017 r.
Jednocześnie przypominam o obowiązku rozliczenia z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2016 roku, które należy złożyć odpowiednio do dnia 10 grudnia br. (za miesiąc listopad) oraz do 10 stycznia 2017 r. (za miesiąc grudzień).

Powyższa informacja nie dotyczy gmin, które nie skorzystały z dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r.
 

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-12-01 09:59:35
Data publikacji: 2016-12-01 10:04:19
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 1836