Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Oferty pracy / artykuł

Informacja o wolnych miejscach pracy - nr 5312 (zakończone)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 listopada 2016

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 5312
Data ukazania się ogłoszenia: 09-11-2016 r.
Na stanowiska: Radca prawny – 2 etaty
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Adres urzędu: 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Status: nabór zakończony wyborem kandydatów
Wybrane osoby: Rafał Wereszczyński, Kraśnik
                                Michał Domagała, Lublin
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko radca prawny w Zespole radców prawnych

Oferty do 25 listopada 2016
Wymiar etatu 1
Stanowiska 2

Miejsce wykonywania pracy:

Lublin
Adres urzędu:

20-950 Lublin
u. 3 Maja 6

WARUNKI PRACY

Wyjścia służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu (sąd).
W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie
z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje zadania w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej
4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach.
Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze trzypiętrowego budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń wydawanych przez Kuratora,
udzielanie porad prawnych i wyjaśnień oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych na wniosek kierownictwa Kuratorium,
występowanie w charakterze pełnomocnika Kuratora w postępowaniu sądowym, sądowo-administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
opiniowanie decyzji administracyjnych i postanowień Kuratora oraz udzielanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
opiniowanie spraw w zakresie stosunku pracy pracowników Kuratorium,
opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Kuratora,
opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów z zakresu zamówień publicznych,
współtworzenie projektów dokumentów prawnych,
wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora w zakresie pomocy prawnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe - ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
doświadczenie zawodowe: 2 lata w stosowaniu prawa oświatowego
Wpis na listę radców prawnych
Dobra znajomość aktów normatywnych w zakresie wykonywanych uprawnień przysługujących Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty
Umiejętność analitycznego myślenia
Umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wysoka kultura osobista
Komunikatywność
Odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2016
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. 3 Maja 6
20 – 950 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.600 – 3.800 zł + dodatek za staż pracy.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – radca prawny”.

Techniki naboru:
1. weryfikacja formalna,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-219 lub 81 53-85-218.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-11-09 08:59:06
Data publikacji: 2016-11-09 09:01:39
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 3644

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-12-29 10:40:13Siwek PawełModyfikacja treściPoprzednia wersja