Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Otwarty konkurs ofert dla JST - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 lipca 2016

Ogłoszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lipca 2016 roku

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. Poz. 486), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz pełnomocnictwa Wojewody Lubelskiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Lubelski Kurator Oświaty

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016, dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

§1.
Rodzaj zadania

Zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2016 roku dotyczą wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim i powinny oddziaływać na uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkół i placówek oświatowych oraz społeczność lokalną:

 1. Zadania rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego:
  1) Działania dotyczące wdrożenia zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów i wychowanków (projekty konkursowe dla szkół).
  2) Działania dotyczące rozwijania postawy aktywności i twórczego działania wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej (projekty konkursowe dla szkół).
 2. Zadania rekomendowane przez Wojewodę Lubelskiego:
  1) Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach i placówkach dla uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
  2) Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, promowanie wolontariatu.
  3) Opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących zachowaniaw środowisku szkolnym, oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania- we współpracy z uczniami i wychowankami i ich rodzicami.
  4) Wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.
  5) Doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.
  6) Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
  7) Upowszechnianie programów wczesnej interwencji opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków, w szczególności marihuany i haszyszu.
  8) Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym i promowanie życia bez uzależnień.
  9) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
  10) Wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.
  11) Monitorowanie sytuacji uczniów i wychowanków związanej z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych i udzielanie im różnych form wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
  12) Upowszechnianie w szkołach i placówkach programów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
  13) Upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  14) Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego.

§ 2.

Odbiorcami zadania publicznego (ostateczni odbiorcy) są:

 • uczniowie i wychowankowie;
 • nauczyciele i wychowawcy;
 • inni pracownicy szkół i placówek;
 • rodzice uczniów i wychowanków lub ich opiekunowie;
 • instytucje i podmioty, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym;

§ 3.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego
Na realizację zadań w ramach przedmiotowego konkursu w 2016 roku Wojewoda Lubelski przeznaczył łączną kwotę 103.246,00 zł.

§ 4.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Do złożenia oferty uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego, które prowadzą przedszkola, szkoły i placówki oraz realizują rekomendowane zadania w województwie lubelskim w 2016 roku wskazane w § 1 niniejszego ogłoszenia.
 2. Nie dopuszcza się ofert wspólnych.
 3. Przy przyznaniu dotacji nie jest wymagany wkład finansowy własny.
 4. W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, wykonujących prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, kalkulacja wkładu pracy powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.
 5. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 ogłoszenia konkursowego, może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub kilka zadań.
 6. Lubelski Kurator Oświaty nie ogranicza ilości zadań, na które podmioty mogą składać oferty.
 7. Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Lubelskiego na realizację zadań mogą być przeznaczone na:
  a) wydatki rzeczowe, związane z bezpośrednią realizacją zadania,
  b) wynagrodzenie dla personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zleconego zadania.
 8. Finansowanie nie obejmuje:
  a) inwestycji i zakupu środków trwałych (powyżej 3.500 zł.),
  b) kosztów bieżącego utrzymania placówek (czynsz, energia, opał, woda, wywóz śmieci, opłaty telekomunikacyjne, itp.),
  c) kosztów niezwiązanych z realizacją zadania,
  d) kosztów poniesionych na przygotowanie oferty,
  e) kosztów wydatkowanych poza terminem realizacji zadania zawartym w porozumieniu,
  f) kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
  g) wynagrodzeń obsługi księgowej i prawnej związanych z wykonywaniem zadań w ramach projektu.
 9. W związku z realizacją zadania objętego ofertą oferent nie może pobierać wpłat i opłat od adresatów zadania publicznego.
 10. W przypadku gdy oczekiwana przez oferenta kwota finansowania dla danej oferty przekracza wysokość środków przyznanych na powierzenie wykonania zadania, oferta zostaje odrzucona.
 11. W przypadku rezygnacji podmiotu uprawnionego z przyznanej dotacji, środki finansowe przekazane zostaną do budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 12. Kalkulacja kosztów realizacji przedstawionego zadania oraz wysokość oczekiwanej dotacji powinna zostać sporządzona i przedstawiona w sposób wiarygodny i uwzględniający potrzeby środowiskowe.
 13. Od rozstrzygnięcia Zespołu oraz Wojewody w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 14. Oferent jest zobowiązany do:
  a. rzetelnego dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego;
  b. prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z póżn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
  c. przechowywania dokumentacji merytorycznej i finansowej przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym oferent realizował zadanie.

§ 5.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie wydatków faktycznie poniesionych przez Wykonawcę zadania — udokumentowanych: rachunkami, fakturami, dowodami wpłat — opisanymi i zatwierdzonymi przez kierownika zadania oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe zadania.
 2. Zadania powinny zostać zrealizowane w terminie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia 10 grudnia 2016 roku. Początek okresu kwalifikowalności wydatków poniesionych ze środków własnych stanowi data podpisania porozumienia. Szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz finansowania i rozliczania zadań każdorazowo określane będą w porozumieniach zawartych pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewodyy Lubelskiego, a podmiotami wybranymi w wyniku konkursu ofert.
 3. Kwotę przyznanej dotacji podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do 10 grudnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdanie z realizacji planu działania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 5. Oferent, realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 6. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub w okresie do 2 lat po jego zakończeniu.
 7. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującym wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

§ 6.

Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert: do 9 sierpnia 2016 r. do godz. 15.30.
 2. Oferty należy składać w Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert dla JST na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2016 r.- „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W odniesieniu do ofert wysłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub za pośrednictwem gońca decyduje termin wpływu oferty do Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 3. Druk formularza oferty dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Dodatkowe informacje w sprawie składania ofert będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Kuratorium Oświaty w Lublinie pod numerem telefonu: 815385259

§ 7.

Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty powinien być podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i opatrzony stosownymi pieczęciami.
 2. Należy dołączyć diagnozę problemów zgodnych z zadaniami konkursu występujących w grupie beneficjentów oraz plan działania mający na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, zawierający metody badań, opis grupy docelowej projektu, zagrożenia zidentyfikowane, liczbę i rodzaj beneficjentów.
 3. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania woli w imieniu oferenta.
 4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 5. Oferta stanowi integralną część porozumienia.
 6. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert ani wezwań do usuwania braków formalnych.
 7. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

§ 8.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów i odbywa się z wykorzystaniem kart oceny.
 2. W pierwszym etapie członkowie komisji konkursowej dokonują oceny formalnej ofert, zaś w drugim oceny merytorycznej.
 3. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej, której dokona Wojewódzki Zespół Koordynujący w terminie 10 dni od upływu ostatecznego terminu na składanie ofert, zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 4 zawartymi w Karcie oceny oferty.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej pod względem merytorycznym jest spełnienie warunków formalnych tj.:
  a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,
  b) oferta została złożona na obowiązującym druku,
  c) oferta została wypełniona czytelnie i kompletnie,
  d) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  e) termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
  f) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
  g) oferta posiada wymagane załączniki,
  h) oferta została złożona na zadanie, którego dotyczy ogłoszenie,
  i) wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego nie przekracza kwoty dotacji wskazanej w ogłoszeniu,
  j) oferta nie zawiera innych błędów formalnych wskazanych przez członków Komisji wraz z uzasadnieniem,
  k) oferta adresuje wykonanie zadania dla mieszkańców województwa lubelskiego.
 5. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 7. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty, oferty te zostaną odrzucone.
 8. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji zadań Programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” powołany Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego, zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 10 zawartymi Karcie oceny oferty, w terminie 10 dni od zakończenia oceny formalnej.
 9. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do przyznania przy ocenie oferty wynosi 100.
 10. Stosowane będą następujące kryteria merytoryczne oceny ofert:
  a) możliwość realizacji zadania przez oferenta – 0-10 pkt,
  b) proponowana jakość wykonania zadania – 0-10 pkt,
  c) kwalifikacje kadry- 0-20 pkt,
  d) diagnoza problemów zgodnych z zadaniami konkursu występujących w grupie beneficjentów oraz plan działania mający na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach - 0-30 pkt.,
  e) liczba beneficjentów – 0-10 pkt,
  f) wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania, w tym m.in. wkład wolontarystyczny – 0-10 pkt.,
  g) adekwatność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz racjonalność i gospodarność wydatkowania środków- 0-10 pkt.
 11. Dotacja przyznana będzie podmiotom w kolejności uzyskanych punktów, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zadanie, przy czym minimalna ilość punktów od której przyznawana będzie dotacja wynosi 70 punktów. Dotacja może być przyznana również podmiotom, których oferta uzyskała poniżej minimalnej liczby 70 punktów pod warunkiem, że zaplanowana kwota dotacji na realizację zadania nie zostanie rozdysponowana.
 12. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.
 13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 14. Po analizie złożonych ofert Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. Programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wojewodzie Lubelskiemu, który dokona ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.
 15. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Kuratorium Oświaty w Lublinie, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
 16. Oferenci, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną powiadomieni o wysokości przyznanej dotacji oraz o obowiązku przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu porozumienia o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 17. Lubelski Kurator Oświaty może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania porozumienia w przypadku, jeśli zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 9.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych JST.
W 2015 r. Lubelski Kurator Oświaty realizował zadania publiczne tego samego rodzaju dla JST, w wysokości 116 534,00 zł.

§ 10.

Regulacje końcowe

 1. Lubelski Kurator Oświaty może unieważnić otwarty konkurs ofert, jeżeli:
  a) żaden z podmiotów uprawnionych nie złoży oferty,
  b) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Załączniki do ogłoszenia:
  a) Wzór oferty - załącznik nr 1.
  b) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego- załącznik nr 2.
  c) Sprawozdanie z realizacji planu działania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach – załącznik nr 3.
  d) Harmonogram realizacji zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2016 (w tym opis zadań rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej).

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-07-11 11:57:21
Data publikacji: 2016-07-11 12:12:07
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2376