Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016 - "Bezpieczna+"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2016

 

Ogłoszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 43, art. 47 i art 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r., poz. 972), art. 90 u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156,
z późń. zm.) oraz pełnomocnictwa Wojewody Lubelskiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Lubelski Kurator Oświaty

ogłasza

konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972).

 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator otwartego konkursu wniosków.
Organizatorem otwartego konkursu wniosków w województwie lubelskim jest Lubelski Kurator Oświaty działający w imieniu Wojewody Lubelskiego.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
W ramach przedmiotowego konkursu na realizację zadań sformułowanych we wnioskach przeznaczona zostanie z budżetu państwa kwota proporcjonalna do liczby uczniów
w województwie i w roku 2016 dla Wojewody Lubelskiego wynosi ona: 336211 PLN (słownie :trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście jedenaście zł)

3. Zakres zadań.
Działania wpisujące się w cel Rządowego Programu „Bezpieczna+" powinny uwzględniać zadania rekomendowane w zakresie zapewniania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach do realizacji w latach 2015-2018.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest złożenie wniosku przez organ prowadzący szkołę o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – "Bezpieczna+".

2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c) osoby fizyczne.

3. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

4. Z możliwości otrzymania dofinansowania wyłączone zostały:
a) przedszkola,
b) szkoły policealne,
c) szkoły pomaturalne,
d) szkoły dla dorosłych.

5. Odbiorcy Programu „Bezpieczna+".
a) nauczyciele i wychowawcy,
b) uczniowie szkół,
c) rodzice i opiekunowie prawni uczniów,
d) inni pracownicy szkół.

6. Terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia.
Organ prowadzący występuje do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016 do dnia 29 czerwca 2016 r. Pełną dokumentację wniosku można złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Lublinie w pok. nr 9 lub przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Wniosek - Program Rządowy „Bezpieczna+"
Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 15.30. (Uwaga! O terminie złożenia wniosku decyduje rzeczywista data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie, a nie data stempla pocztowego.)

§ 3. ZAKRES DOFINANSOWANIA

1. Wsparcie finansowe może być udzielone w latach 2015–2018 organom prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami,
o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań. W tym zakresie mogą być realizowane w szczególności działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć:
a) promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
b) wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
c) włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
d) umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
e) antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
f) związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
g) integrujących z lokalnym środowiskiem.

§ 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

1. Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadania publicznego muszą zawierać dane określone przez przepisy § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+". Wzór wniosku w załączeniu.

2. Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia we wniosku własnego wkładu finansowego w wysokości minimum 20% kosztów realizacji działań dla każdej szkoły, na którą składa wniosek.

3. Dokumenty dołączone do wniosku powinny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

4. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczęciami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie.

5. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów - wymagane jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu.

6. W przypadku, gdy dany dokument podpisany jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, (jeżeli organ prowadzący podlega wpisowi do ewidencji lub rejestru) należy dołączyć stosowny dokument wskazujący umocowanie do działania.

7. Wniosek powinien być złożony w 1 egzemplarzu.

8. Wniosek niekompletny lub/i złożony po terminie nie podlega ocenie

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem wsparcia we wnioskowanej wysokości.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA

1. Zespół Koordynujący powołany przez Wojewodę Lubelskiego oceni złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego do dnia 4 lipca 2016 r.

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Wojewoda Lubelski, w oparciu o rekomendacje Zespołu Koordynującego.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Decyduje data wpływu wniosku.

4. Wnioskowane wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim reprezentowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

5. Zawarcie przedmiotowej umowy nastąpi po otrzymaniu decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie uruchomienia planu finansowego z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

 

§ 6. OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY

1. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana, Wnioskodawca w wyznaczonym terminie będzie zobowiązany do przedstawienia korekty wniosku.

2. Przyznane wsparcie finansowe może być wykorzystane wyłącznie na:
a) wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,
b) wydatki bieżące uwzględnione w budżecie zadania,
c) wydatki bieżące faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, udokumentowane dowodami w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem merytorycznym i finansowym.

3. Działania planowane w roku 2016 muszą zostać w całości zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku.

4. Organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przedkłada Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie końcowe dotyczące realizacji programu w poprzednim roku, zawierające:
a) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu, z wyszczególnieniem poniesionych wydatków.
b) wnioski z realizacji programu.

5. Efekt końcowy działania wskazanego we wniosku musi być poddany ewaluacji, a jej wyniki muszą zostać przedstawione w sprawozdaniu końcowym.

6. Do sprawozdania końcowego należy dołączyć materiały potwierdzające wykonanie podjętych działań i osiągnięte rezultaty (np. dokumentacje techniczne, materiały informacyjne).

7. Lubelski Kurator Oświaty zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego w przypadku, gdy:
a) nie otrzyma środków z budżetu państwa na realizację zadania;
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną Wnioskodawcy;
c) Wnioskodawca wyłoniony w konkursie utracił zdolność do czynności prawnych.

8. Przekazanie środków finansowych na realizację zadań wybranym Wnioskodawcom oraz ich rozliczanie nastąpi w terminach i na warunkach określonych w zawartych z Wnioskodawcami umowach.

§ 7. KRYTERIA I TERMIN WYBORU WNIOSKÓW

1. Złożone wnioski podlegają ocenie dwustopniowej: formalnej i merytorycznej.

2. Analiza merytoryczna obejmie tylko te wnioski, które spełniły wszystkie wymagane kryteria formalne.

3. Prawidłowo pod względem formalnym złożony wniosek spełnia następujące kryteria:
a) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu,
b) został złożony przez uprawniony podmiot,
c) został podpisany przez osoby uprawnione,
d) został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -Bezpieczna+",
e) kalkulacja kosztów zadania została prawidłowo sporządzona pod względem formalno - rachunkowym,
f) kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałami na każdej stronie.

4. Analiza i ocena zadania dokonywana pod względem merytorycznym przez Zespół Koordynujący obejmuje następujące kryteria oceny, wskazane w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+":
a) spójność planowanych działań z zakresem działań, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
b) potrzeby szkół w zakresie realizacji działań, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
c) aktualny stan wyposażenia szkół niezbędnego do realizacji działań wskazanych we wniosku,
d) sposób, w jaki szkoła chce zapewnić trwałość rezultatów planowanych działań,
e) planowane rezultaty działań i sposób ich weryfikacji,
f) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarach wiejskich.

5. Wyniki konkursu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na BIP Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od decyzji Wojewody Lubelskiego w sprawie wyboru wniosków i udzielenia wsparcia finansowego nie stosuje się trybu odwoławczego.

2. Dokumentacja wniosku nie podlega zwrotowi Wnioskodawcy.

3. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu wniosków udzielają Anna Szczepińska oraz Anna Tusińska starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 815385231; 815385259.

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-06-24 08:32:57
Data publikacji: 2016-06-24 08:42:06
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2416