Informacje dotyczące organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 marca 2017

Uprzejmie informujemy podmioty zainteresowane organizacją szkoleń kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku na terenie województwa lubelskiego, że przepisy dotyczące w/w kursów znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943 z późn.zm) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).


Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 3. osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.

I. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku (załącznik nr 1);
 2. wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający: imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, o których mowa w § 9 cytowanego powyżej rozporządzenia;
 3. kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.

II. Miejsce złożenia dokumentów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

III. Termin i sposób załatwienia
Wniosek na określony kurs należy składać nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu. Jeżeli dokumentacja spełnia określone powyżej warunki, Lubelski Kurator Oświaty wydaje wnioskodawcy pisemną zgodę na zorganizowanie kursu na okres nie dłuższy niż 1 rok. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

IV. Zobowiązuje się organizatora do:

 1. poinformowania Lubelskiego Kuratora Oświaty o terminie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu w celu udziału w nim przedstawiciela Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 2. prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, która zawiera:
 • numer ewidencyjny zaświadczenia;
 • rok wydania zaświadczenia;
 • imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika kursu;
 • rodzaj ukończonego kursu;
 • numer zgody kuratora oświaty na prowadzenie kursu.

        3. złożenia nie później niż na 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Lublinie do Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania, informacji o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

V. Nadzór:

 1. Kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursu.
 2. Kurator oświaty w ramach nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu, w tym prowadzenia kursu niezgodnie z warunkami, o których mowa w art. 92q ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), kurator oświaty nakazuje ich usunięcie w wyznaczonym terminie lub cofa wydaną zgodę. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wniosek na kurs.doc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-04-13 13:40:36
Data publikacji: 2016-04-14 11:33:35
Osoba sporządzająca dokument: Pawłowski Artur
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2886

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-16 13:33:05Lalka-Barańska ElżbietaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-16 13:13:00Lalka-Barańska ElżbietaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-15 14:26:05Lalka-Barańska ElżbietaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-15 12:33:17Lalka-Barańska ElżbietaModyfikacja treściPoprzednia wersja