Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 lutego 2016

 

Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przepr. Kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły, placówki Zalecenia
WNP.5533.167.2015.GP Gabriela Porzyć 19.03.2015 WNP.5533.167.2015 Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich, 24-340, Józefów nad Wisłą BRAK
WNP.5533.168.2015.MO Marzanna Ostrowska, Jan Rećko 12.03.2015 WNP.5533.168.2015 Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom w czasie pobytu w placówce Niepubliczny Młodzeżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Przemysłowa 4, 22-360, Rejowiec TAK
Zaleca się dostosowanie procedur skaładania skarg przez wychowanków do zapisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. Zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)                                          Zaleca się dostosowanie zapisów rozdziału V pkt. 18 Regulaminu Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dotyczących środka wychowawczego przeniesienia wychowawczego do innego MOW do zapisów art. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w spraiwe szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. 2011 r. nr 296, poz. 1755).                                    Zaleca się stosowanie środków dyscyplinujących określonych w zapisach Regulaminu Niepublicznego Ośrodka Wychowawczego.                                    Zaleca się dostosowanie procedury zachowania środków przymusu bezpośredniego do zapisów art. 95 a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)
WNP.5533.169.2015.KS Krystyna Sawicka 27.02.2015 WNP.5533.169.2015 Zgodnośc wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie ul. Połaniecka 5 / w zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznoi Pedagogicznej  nr 1 w Chełmie, ul. Trubakowska 59, 22 - 100, Chełm BRAK
WNP.5533.170.2015.MO Marzanna Ostrowska, Anna Tusińska 30.03.2015 r. WNP.5533.170.2015 Zgodność z przepisami prawa wydawania opinii o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka i organizacji wczesnego wspomagaia rozwoju dzieci Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PLUS Katarzyna Jóźwik, ul. Kolejowa 7, 21-150, Nałęczów TAK
Zaleca się zatrudniać pracowników posiadajacych kwalifikacje, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szkół i wypadków, w których można zatrudnic nauczycieli nie mających wyższego wykształćenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.)                      Zaleca się opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla każdego z dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)                                         Zaleca się dokumentowanie działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z zapisami art. 3 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257                                          Zaleca się wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o stwierdzenie niepełnosprawności dziecka, z art. 71b ust. 3a w związku z art. 71b ust. 2a oraz art. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)
WNP.5533.171.2015.JR Jan Rećko 24.03.2015 WNP.5533.171.2015 Organizacja pracy świetlicy szkolnej zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w szkole, stanowienie prawa wewnątrzszkolnego w zakresie praw i obowiązków rodziców odnośnie uczestniczenia w życiu szkoły Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Roztocze 14, 20 - 722, Lublin TAK
W ramach sprawowanego nadzoru podagogicznego dopilnować, aby w dziennikach zajęć świetlicowych była odnotowana obecneść uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, zgodnie z art.. 11 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychopwawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz. 1170)                                   Prowadzić rejestr skarg i wniosków zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)                         Przyjmowac rejestrować i rozpatrywac wszystkie wniesione skargi i wnioski, nizależnie od formy złożenia, zgodnie z zapisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)oraz art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie orgfanizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).
WNP.5533.172.2015.MO Marzanna Ostrowska 24.03.2015 WNP.5533.172.2015 Realizacja podstawy progamowej wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcące w Niemcach, ul. Różana 8, 21-025, Niemce TAK
Zaleca się wpisywanie tematu przeprowadzonych zajęć wychowania fizycznego przez każdego z nauczycieli zgodnie z zapisami art.. 10 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz. 1170)                              Zaleca się zasięgać opinii rady pedagogicznej w sprawie programów nauczania danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego pzed dopuszczaniem do użytku szkolnego zgodnie z zapisami art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)
WNP.5533.173.2015.DJ Dorota Jaworowska 26.03.2015 WNP.5533.173.2015 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie BRAK
WNP.5533.174.2015.HR Krystyna Sawicka, Henryk Radej 16.03.2015 WNP.5533.174.2015 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w dniu 15 października 2014  Zespół Szkół w Lisznie TAK
Zaleca się aby w ramach nadzoru pedagogicznego sprawdzić realizację przez nauczycieli w szkole art.. 4 ustawy o systemie oświaty, czyli konieczności kierowania się w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem ucznia ze zwróceniem uwagi na poszanowanie jego godności osobistej - art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
WNP.5533.175.2015.JR Jan Rećko 31.03.2015 WNP.5533.175.2015 Przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Liceum Ogólnokształcące, ul. Bolesława Prusa 13, 21-150, Nałęczów TAK
Zaleca się przyjmowac rejestrować i rozpatrywac wszystkie wniesione skargi i wnioski, nizależnie od formy złożenia, zgodnie z zapisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)oraz art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie orgfanizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).                                      Uczniom rozpoznanym w szkole, jako wymagających indywidualnego wsparcia organizować pomoc psychologiczną pedagogiczną zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r. poz. 532)
WNP.5533.176.2015.JL Jan Lelonek 05.03.2015 WNP.5533.176.2015 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Gimnazjum, ul. Biłgorajska 11, 23-415, Księżpol TAK
Zgodnie z art.. 2 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.), w nawiązaniu do art.. 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz 69 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zapewnic godne warunki pobytu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz zyczliwe podmiotowe traktowanie.
WNP.5533.177.2015.DJ Dorota Jaworowska 04.03.2015 WNP.5533.177.2015 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Niemcach BRAK
WNP.5533.178.2015.DJ Dorota Jaworowska 02.03.2015 WNP.5533.178.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) Policealna Szkoła w Biłograju, ul. Lubelska 7 i 10, 23-400, Biłgoraj BRAK
WNP.5533.179.2015.TG Teresa Grodecka 05.03.2015 WNP.5533.179.2015 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 17 września 2014 r.  Powiatowa poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Warszawska 12c, 21-500, Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.180.2015.JR Jan Rećko 02.03.2015 WNP.5533.180.2015 Realizacja zapisów art.. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) Przedszkole Samorzadowe, Sitno 53a, 22-420, Sitno BRAK
WNP.5533.181.2015.BBB Barbara Bachonko-Wreczko 10.03.2015 WNP.5533.181.2015 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 15 października 2014 r. dot. Zgodności wydawania przez zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 22, 21-400, Łuków BRAK
WNP.5533.182.2015.JR Jan Rećko 09.03.2015  WNP.5533.182.2015 Przestrzeganie zasad udzielania uczniom pomocy - psychologiczno - pedagogicznej w szkole Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie, ul. 11 Listopada BRAK
WNP.5533.183.2015.MO Marzanna Ostrowska 02.04.2015 WNP.5533.183.2015 Zgodność z przepisami prawa udzialnia uczniom niepełnosprawnym pomocy psychologiczno - pedagogicznej Szkoła Podstawowa, Krasem 84, 21-345, Borki TAK - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.184.2015.DJ Dorota Jaworowska 09.04.2015 WNP.5533.184.2015 Kontrola w zakresie realizacji zaleceń zawartych w opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w srpawie dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia w Szkole Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich Szkoła Podstawowa, Zemborzyce Tereszyńskie BRAK
WNP.5533.185.2015.DJ Dorota Jaworowska 24.03.2015 WNP.5533.185.2015 Kontrola w zakresie prawidłowości odokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej w Sobolach Szkoła Podstawowa w Sobolach TAK
Prowadzić dokumentację przbiegu nauczania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz 1170).
WNP.5533.187.2015.MO Marzanna Ostrowska 20.04.2015 WNP.5533.187.2015 Zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole  Szkoła Podstawowa w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421, Tuchowicz TAK
1. Zaleca się prowadzić dzienniki zajęc w świetlicy, zgodnie z art.. 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz. 1170).                        2. Zaleca się dostosowanie art. 87 ust. 26 Statutu Zespołu Szkół w do zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
WNP.5533.188.2015.WCz Wioletta Czochór 29.04.2015 WNP.5533.188.2015 Kontrola w zakresie wykorzystania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Staszica 19, 21-010, Łęczna BRAK
WNP.5533.189.2015.BC Bożena Ćwiek 19.05.2015 WNP.5533.189.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Zasadnia Szkoła Zawodowa, ul. Szkolna 11, 24-310, Karczmiska Pierwsze TAK
1. Zaleca się opracowywać plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym zgodnie z art.. 21 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.                                    2. Zaleca się opracowywać plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków wynikających ze zidentyfikowanych wcześniej potrzeb szkoły (rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli, pojedynczych nauczycieli, społeczności uczniów i rodziców) zgodnie z art. 3 ust 4 Rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
WNP.5533.190.2015.BC Bożena Ćwiek 21.05.2015 WNP.5533.190.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204, Kraśnik TAK
Zaleca się opracowywać plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w porzpednim roku szkolnym zgodnie z art.. 21 ust. 1a Rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
WNP.5533.191.2015.BC Bożena Ćwiek 22.05.2015 WNP.5533.191.2015 Realizacja przez przedszkola niepubliczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji w roku szkolnym 2014/2015 oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami Niepubliczne przedszkole "Dawid i Jula", ul. Rumiankowa 6/5a, 23-200, Kraśnik BRAK
WNP.5533.192.2015.HD Halina  Dudzińska - Zuchniarz 15.05.2015 WNP.5533.192.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy BRAK
WNP.5533.193.2015.HD Halina  Dudzińska - Zuchniarz 27.04.2015 WNP.5533.193.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Bursa Szkolna nr 6 w Lublinie BRAK
WNP.5533.194.2015.GD Grażyna Dziechciarz 21.05,2015 WNP.5533.194.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200, Kraśnik TAK
Zaleca się dokonywanie sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszach ocen, a także w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z art.. 26 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuczej i wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.195.2015.GD Grażyna Dziechciarz 22.05.2015 WNP.5533.195.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200, Kraśnik TAK
Zaleca się dokonywanie sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszach ocen, a także w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z art.. 26 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuczej i wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.196.2015.BF Bożena Filipek 15.05.2015 WNP.5533.196.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy BRAK
WNP.5533.197.2015.UG Urszula Gralewska 14.05.2015 WNP.5533.197.2015 Kontrola w zakresie wykorzystania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 22, ul. Wyścigowa 29, 20-425, Lublin BRAK
WNP.5533.198.2015.BC Bożena Ćwiek 22.06.2015 WNP.5533.198.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla s Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Ul. Symfoniczna 1, Lublin WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.199.2015.UG Urszula Gralewska 15.05.2015  WNP.5533.199.2015 Kontrola dotycząca prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna, al.. Spółdzielczości Pracy 65, 20-853, Lublin BRAK
WNP.5533.200.2015.BG Barbara Grzesiak 25.05.2015 WNP.5533.200.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla s Prywatne Liceum Ogólnokształcące, al.. Długosza 8a, 20-054, Lublin BRAK
WNP.5533.201.2015.BG Barbara Grzesiak 22.05.2015 WNP.5533.201.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla s Gimnazjum Śródziemnomorskie, al.. Kowalska 4, 20-015, Lublin TAK
1. Zaleca się dokonywanie sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszach ocen, a także w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z art.. 26 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuczej i wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)                                     2. Zaleca się aby sprostowania błędu i oczywistej omyłki odbywało się przez skreślenie kolorem czerwonym nieparidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania zgodnie z art. 26 ust. 3 roporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji pzebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.202.2015.BG Barbara Grzesiak 04.05.2015 WNP.5533.202.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Bursa Szkolna nr 1, ul. Popiełuszki 7, 20-052, Lublin BRAK
WNP.5533.203.2015.MG Marzena Grzeszczyk 24.04.2015 WNP.5533.203.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Zasadnicza Szkoła zawodowa Nr 1, ul. Polna 18, 24-100, Puławy BRAK
WNP.5533.204.2015.JK Jolanta Kasprzak 22.05.2015 WNP.5533.204.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie BRAK
WNP.5533.205.2015.JK Jolanta Kasprzak 14.05.2015 WNP.5533.205.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie BRAK
WNP.5533.206.2015.JK Jolanta Kasprzak 15.05.2015 WNP.5533.206.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Lublinie BRAK
WNP.5533.207.2015.MK Marzanna Kondratowicz 22.05.2015 WNP.5533.207.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla s Społeczne Gimnazjum, ul. Warszawska 94, Lublin BRAK
WNP.5533.208.2015.AK Anna Koper 19.05.2015 WNP.5533.208.2015 Kontrola w zakresie wykorzystania zalecanych warunków i realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z kwalifikacjami Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lublinie, ul. Orkana 15-17 BRAK
WNP.5533.209.2015.MO Marzanna Ostrowska 01.06.2015 WNP.5533.209.2015 Zgodność Funkcjonowania Placówki ze statutem Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "OIC POLAND" w Lublinie Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji "OIC POLAND", ul. Gospodarcza 26, 20-213, Lublin BRAK
WNP.5533.210.2015.RK Renata Kwiatek 21.05.2015 WNP.5533.210.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych Przedszkole w Łazach, 21-400, Łuków BRAK
WNP.5533.211.2015.MNB Małgorzata Nowaczyńska - Brożek 21.05.2015 WNP.5533.211.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie TAK
1. Zaleca się odnotowanie w dzienniku lekcyjnym obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, nieobecności na tych zajęciach, wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć edykacyjnych potwierdzonych podpisem nauczyciela zgodnie z art. 10, ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r.                  2. Zaleca się założenie księgi arkuszy ocen zgodnie z art. 16. ust. 1 - 3 ww. rozporządzenia.                                  3. Zaleca się dokonywanie sprostowań błędu i oczywistej omyłki przez skreślenie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. rozporządzenia
WNP.5533.212.2015.RO Renata Olszewska 19.05.2015 WNP.5533.212.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Zasadnicza szkoła Zawodowa Nr 1 w specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Firleju, ul. Choiny 7, 21-136, Firlej BRAK
WNP.5533.213.2015.RO Renata Olszewska 14.05.2015 WNP.5533.213.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lisowie, Lisów 155A, 21-100, Lubartów TAK
Zaleca się prowadzić księgi arkuszy ocen zgodnie z art.. 16. rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1170).                              2. Zaleca się dokonywanie sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszach ocen, a także w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z art.. 26 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuczej i wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.214.2015.RO Renata Olszewska 22.05.2015 WNP.5533.214.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Liceum Śródziemnomorskie, al.. Kowalska 4, 20-015, Lublin TAK
Zaleca się dokonywanie sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszach ocen, a także w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z art.. 26 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuczej i wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.215.2015.Epa Elżbieta Pałka 29.05.2015 WNP.5533.215.2015 Realizacja przez przedszkola publiczne zalecanych warunków i sposoób realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" Małgorzata Lewczuk-Grobelska w Lublinie BRAK
WNP.5533.216.2015.Epa Elżbieta Pałka 29.05.2015 WNP.5533.216.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Katolickie Przedszkole w Lublinie BRAK
WNP.5533.217.2015.Epa Elżbieta Pałka 29.05.2015 WNP.5533.217.2015 Realizacja przez przedszkola publiczne zalecanych warunków i sposoób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Publiczne Przedszkole nr 52 w Lublinie BRAK
WNP.5533.218.2015.            
WNP.5533.219.2015.AP Artur Pawłowski 19.05.2015 WNP.5533.219.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Społeczne Gimnazjum, ul. Przyjaźni 20, 20-314, Lublin BRAK
WNP.5533.220.2015.AP Artur Pawłowski 15.05.2015 WNP.5533.220.2015 Wykorzystanie przez publiczne przedszkola i zalecanych warunków i sposobó realizacji podstawy programowej Publiczne Przedszkole w Rzeczycy Ziemiańskiej, 23-330, Trzydnik Duży BRAK
WNP.5533.221.2015.EP Elżbieta Pełka - Pryszcz 25.05.2015 WNP.5533.221.2015 Wykorzystanie przez publiczne przedszkola i zalecanych warunków i sposobó realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z kwalifikacjami Przedszkole Prywatne "Dzieciaki" ul. Mariańska 25, 20-142, Lublin BRAK
WNP.5533.222.2015.EP Elżbieta Pełka - Pryszcz 06.05.2015 WNP.5533.222.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodność zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami Prywatne Przedszkole "Motylek", ul. Jutrzenki 16/156, 20-538, Lublin TAK
Dostosować ramowy rozkład dnia do zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej w części dotyczącej czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne i zabawy i zajęcia w ogrodzie.
WNP.5533.223.2015.EP Elżbieta Pełka - Pryszcz 30.04.2015 WNP.5533.223.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 58, ul. Radzyńska 16, 20-850, Lublin BRAK
WNP.5533.224.2015.EP Ewa Podkańska 29.04.2015 WNP.5533.224.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkle w Abramowie - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Abramowie, ul. 22 Lipca, 21-143, Abramów BRAK
WNP.5533.225.2015.EP Ewa Podkańska 26.05.2015 WNP.5533.225.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 20-124, Lublin BRAK
WNP.5533.226.2015.EP Ewa Podkańska 22.05.2015 WNP.5533.226.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu BRAK
WNP.5533.227.2015.GP Gabriela Porzyć 08.05.2015 WNP.5533.227.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Paśnikowskiego 6, Lublin BRAK
WNP.5533.228.2015.GP Gabriela Porzyć 22.05.2015 WNP.5533.228.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, al.. Warszawska 31, 20-803, Lublin BRAK
WNP.5533.229.2015.GP Gabriela Porzyć 07.05.2015 WNP.5533.229.2015 Kontrola w zakresie wykorzystania przez publiczne przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej Przedszkole Nr 16, ul. Krężnicka 156, 20-518, Lublin BRAK
WNP.5533.230.2015.ER Ewa Romaniuk 08.05.2015 WNP.5533.230.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie BRAK
WNP.5533.231.2015.ER Ewa Romaniuk 14.05.2015 WNP.5533.231.2015 Zgodność funkcjonowania bursy ze statutem placówki Bursa Sercanek BRAK
WNP.5533.232.2015.ES Elżbieta Sobiech 30.04.2015 WNP.5533.232.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodność zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami Prywatne Przedszkole "Miś", Kozubszczyzna 92, 21-030, Motycz BRAK
WNP.5533.233.2015.ES Elżbieta Sobiech 25.05.2015 WNP.5533.233.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 56, ul. Kurantowa 3, 20-838, Lublin BRAK
WNP.5533.234.2015.ES Elżbieta Sobiech 08.05.2015 WNP.5533.234.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodność zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami Prywatne Przedszkole "Strumyk 3", ul. Kiepury 5, 20-838, Lublin BRAK
WNP.5533.235.2015.ES Elżbieta Sobiech 12.05.2015 WNP.5533.235.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Samorządowe, Moszczanka 14, 08-500, Ryki BRAK
WNP.5533.236.2015.ES Elżbieta Sobiech 12.05.2015 WNP.5533.236.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Owni, Ownia 101, 08-500, Ryki BRAK
WNP.5533.237.2015.ES Elżbieta Sobiech 25.05.2015 WNP.5533.237.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 3, ul. Hotelowa 7, 21-040, Świdnik BRAK
WNP.5533.238.2015.DS Danuta Steć 20.05.2015 WNP.5533.238.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 28, ul. Krucza 6, 20-022, Lublin BRAK
WNP.5533.239.2015.DS Danuta Steć 25.05.2015 WNP.5533.239.2015 Wykorzystywanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole nr 74, Ul. Snopkowska 3/5, 20-067, Lublin TAK
Zaleca się dostosowanie liczby dziedzi w oddziale, zgodnie z art.. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. Zm.)
WNP.5533.240.2015.HD Halina  Dudzińska - Zuchniarz 11.05.2015 WNP.5533.240.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego, ul. Paganiniego 17, 20-850, Lublin BRAK
WNP.5533.241.2015.HS Halina Szczygieł 21.05.2015 WNP.5533.241.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, Kębło 7, 24-160, Wąwolnica BRAK
WNP.5533.242.2015.HS Halina Szczygieł 20.05.2015 WNP.5533.242.2015 Wykorzystanie przez publiczne przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej Przedszkole Nr 18, ul. Lipowa 12a, 20-024, Lublin BRAK
WNP.5533.243.2015.AT Agata Matuszewska 28.05.2015 WNP.5533.243.2015 Kontrola w zakresie wydawania opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Trampolina", ul. Krasińskiego 19, 20-70, Lublin BRAK
WNP.5533.244.2015.HS Halina Szczygieł 25.05.2015 WNP.5533.244.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (gimnazjum) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Gimnazjum Europejskie, ul. Kowalskiego 3, 24-100, Puławy BRAK
WNP.5533.245.2015.AT Anna Tusińska 27.05.2015 WNP.5533.245.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera, ul. Moniuszki 1, 20-552, Puławy BRAK
WNP.5533.246.2015.AW Alina Wiśniecka 29.04.2015 WNP.5533.246.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Sudecka 49-53, 20-967, Lublin BRAK
WNP.5533.247.2015.JZ Janusz Zuń 15.05.2015 WNP.5533.247.2015 Wykorzystanie przez publiczne przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej Przedszkole, Olbięcin 95, 23-230, Trzydnik Duży BRAK
WNP.5533.248.2015.SK Stanisław Kowalczyk 14.05.2015 WNP.5533.248.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Publiczne Przedszkole "Domek Przedszkolaka", ul. Długa 3, 23-400, Biłgoraj BRAK
WNP.5533.249.2015.TG Teresa Grodecka 21.05.2015 WNP.5533.249.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Janowska 55, 21-500, Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.250.2015.TS Teresa Sawicka 07.05.2015 WNP.5533.250.2015 Wykorzystanie przez publiczne przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej Gminne Przedszkole, ul. Lubelska 39, 22-604, Tarnawatka BRAK
WNP.5533.251.2015.BK Barbara Krawczyk 30.04.2015 WNP.5533.251.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzeszowska 1, 23-400, Biłgoraj BRAK
WNP.5533.252.2015.SK Stanisław Kowalczyk 14.05.2015 WNP.5533.252.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Katolickie Przedszkole, ul. Józefa Poniatowskiego 42, 23-400, Biłgoraj BRAK
WNP.5533.253.2015.JL Jan Lelonek 28.04.2015 WNP.5533.253.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Gimnazjum, Bukowa 98, 23-400, Biłgoraj BRAK
WNP.5533.254.2015.DA Dorota Adamczyk 14.05.2015 WNP.5533.254.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.255.2015.SK Krystyna Saneluta 20.05.2015 WNP.5533.255.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 41, 22-100, Chełm BRAK
WNP.5533.256.2015.TS Teresa Sawicka 08.05.2015 WNP.5533.256.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole "Urwis", Sitaniec 112, 22-400, Zamość TAK
Zaleca się opracowanie jednolitych, obowwiązujących w Niepublicznym Przedszkolu "Urwis" w Sitańcu arkuszy obserwacji dzieci i wykorzystywanie wyników diagnoz do wspomagania korygowania rozwoju dzieci
WNP.5533.257.2015.EW Elżbieta Wołczuk 07.05.2015 WNP.5533.257.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia" we Włodawie BRAK
WNP.5533.258.2015.AS Alicja Siedlecka 15.05.2015 WNP.5533.258.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne przedszkole "Słoneczko", ul. Koszary 61, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.259.2015.BK Barbara Krawczyk 06.05.2015 WNP.5533.259.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Krok za krokiem", ul. Peowiaków 6a, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.260.2015.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 06.05.2015 WNP.5533.260.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" ul. Zamojska 16A, 22-500, Hrubieszów BRAK
WNP.5533.261.2015.HR Henryk Radej 08.05.2015 WNP.5533.261.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Kwiatowa 2, 22-300, Krasnystaw BRAK
WNP.5533.262.2015.AS Alicja Siedlecka 13.05.2015 WNP.5533.262.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole, Kornelówka 41, 22-422, Sitno BRAK
WNP.5533.263.2015.MŻ Monika Żur 20.05.2015 WNP.5533.263.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina", ul. Króla Zygmunta 63, 22-600, Tomaszów Lubelski BRAK
WNP.5533.264.2015.BBB Barbara Bachonko-Breczko 15.05.2015 WNP.5533.264.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Przedszkole Biepubliczne "Biedroneczka" ul. Warszawska 14, 21-500, Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.265.2015.MŻ Monika Żur 20.05.2015 WNP.5533.265.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole Językowo Artystyczne "Król Maciuś Pierwszy", ul. Króla Zygmunta 61, 22-600, Tomaszów Lubelski BRAK
WNP.5533.266.2015.LS Lucyna Szczyrba 18.05.2015 WNP.5533.266.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Przedszkole Niepubliczne "Akademia Juniora", Al.. 3 Maja 10, 22-100, Chełm TAK
Zaleca się opracować tygodniowy rozkład dnia przedszkola oraz uszczegółowić dzienne rozkłady dnia oddziałów, zgodnie z zapisami art.. 4 ust. 4 Statutu Przedszkola Niepublicznego "Akademia Juniora" w Chełmie
WNP.5533.267.2015.EW Elżbieta Wołczuk 08.05.2015 WNP.5533.267.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie BRAK
WNP.5533.268.2015.EK Ewa Kwasniewska 12.05.2015 WNP.5533.268.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Gimnazjum Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim BRAK
WNP.5533.269.2015.JL Jan Lelonek 27.05.2015 WNP.5533.269.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Liceum Ogólnokształcące, ul. Zamojska 29, 22-460, Szczebrzeszyn BRAK
WNP.5533.270.2015.WŻ Wanda Żukowska 22.05.2015 WNP.5533.270.2015 Zgodność wydawania przez zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowośc wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Filia w Terespolu BRAK
WNP.5533.271.2015.TS Teresa Sawicka 12.05.2015 WNP.5533.271.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim BRAK
WNP.5533.272.2015.HR Henryk Radej 11.05.2015 WNP.5533.272.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Żołnierzy WiN 16, 22-200, Włodawa BRAK
WNP.5533.273.2015.HR Halina Rogowska 08.05.2015 WNP.5533.273.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Zalutyń 25, 21-530, Piszczac BRAK
WNP.5533.274.2015.AS Alicja Siedlecka 28.05.2015 WNP.5533.274.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych I Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Koszary 15, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.275.2015.SJ Stanisław Jachimczuk 25.05.2015   Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Liceum Ogólnokształcące, ul. Krasnobrodzka 22a, Zamość TAK
Księgi arkuszy ocen uczniów prowadzić zgodnie z art.. 16 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.276.2015.SJ Stanisław Jachimczuk 25.05.2015 WNP.5533.276.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych I Prywatne Technikum Hotelarskie, ul. Krasnobordzka 22a, Zamość TAK
Księgi arkuszy ocen uczniów prowadzić zgodnie z art.. 16 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.277.2015.MG Maria Gruszka 13.05.2015 WNP.5533.277.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych, ul. Okrzei 32, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.278.2015.MG Maria Gruszka 14.05.2015 WNP.5533.278.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Technikum "Lider", ul. Partyzantów 21, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.279.2015.AST Anna Startek 30.04.2015 WNP.5533.279.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Technikum Zakładu Doskonalenia zawodowego, ul. Peowiaków 3, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.280.2015.BF Brygida Fabrycka 12.05.2015 WNP.5533.280.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej szkoły Wyższej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska TAK
1. Zaleca się prowadzenie dzienników innych zajeć zgodnie z art.. 14 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).        2. Zaleca się założenie ksiegi arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę zgodnie z art. 16 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawiesposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
WNP.5533.281.2015.LS Lucyna Szczyrba 18.05.2015 WNP.5533.281.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Bursa Szkolna w Zespole Szkół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 8, 22 - 100, Chełm BRAK
WNP.5533.282.2015.JL Jen Lelonek 28.04.2015 WNP.5533.282.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Gimnazjum, Korczów 1b, 23-400, Biłgoraj BRAK
WNP.5533.283.2015.EB Ewa Bejster 18.05.2015 WNP.5533.283.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Liceum Dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak", ul. Lwowska 12, 22-100, Chełm BRAK
WNP.5533.284.2015.AST Anna Startek 29.04.2015 WNP.5533.284.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kamienna 20, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.285.2015.HI Hanna Ilczuk 18.05.2015 WNP.5533.285.2015 Wykorzystanie przez publiczne przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej Publiczne Przedszkole Samorządowe, ul. Kodeńska 12, Sławatycze BRAK
WNP.5533.286.2015.JL Jan Lelonek 06.05.2015 WNP.5533.286.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa, 23-400, Turobin TAK
1. Założyć ksiegi arkuszy ocen (ze wszystkich lat szkolnych od początku istnienia szkoły), zgodnie z art.. 16, rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)
WNP.5533.287.2015.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 06.05.2015 WNP.5533.287.2015 Prawidłowość wykonania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Zamojska 16A, Hrubieszó 22-500 BRAK
WNP.5533.288.2015.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 15.05.2015 WNP.5533.288.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Technikum Zakładu doskonalenia Zawodowego, ul. Partyzantów 9, 22-500, Hrubieszów BRAK
WNP.5533.289.2015.MŻ Marek Żelisko 28.04.2015 WNP.5533.289.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Al.. Jana Pawła II 97, 21-500, Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.290.2015.EL Ewa Lik-Matuła 11.05.2015 WNP.5533.290.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.291.2015.MG Maria Gruszka 15.05.2015 WNP.5533.291.2015 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną (szkołę ponadgimnazjalną) przepisów art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w zakresie prowadzenia dokumentacji nauczania ustalonych dla szkół publicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kilińskiego 86A, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.292.2015.BK Barbara Krawczyk 15.05.2015 WNP.5533.292.2015 Prawidłowość realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych ośrodkach szkolno-rewalidacyjnych Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju; Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Teodorówce BRAK
WNP.5533.293.2015.MO Marzanna Ostrowska, Weronika Jezior 15.04.2015 WNP.5533.293.2015 Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego i wewnątrszkolnego, kontrola realizacji zzaleceń wydanych w dniu 20 lutego 2015 r. w czasie konroli doraźnej (WNP.5533.164.2015.MO) Szkoła Podstawowa, Sitno 53a, 22-420, Sino TAK
1. Zaleca się przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziału przedszkolnego zgodnie z zapisami art.. 20s, art.. 20t, art.. 20zb, art.. 20zc, art.. 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2001 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2. Zaleca się uwzględnienie w staucie szkoły zapisów dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)
WNP.5533.294.2015.MO Marzanna Ostrowska, Weronika Jezior 15.04.2015 WNP.5533.294.2015 Realizacja zaleceń wydanych w dniu 20 lutego 2015 r. w czasie kontroli doraźnej WNP.5533.165.2015.JR Przedszkole Samorządowe, Sitno 53a, 22-420, Sitno BRAK
WNP.5533.295.2015.DJ Dorota Jaworowska 04.05.2015 WNP.5533.295.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) NOVA, Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie BRAK
WNP.5533.296.2015.JR Jan Rećko 06.05.2015 WNP.5533.296.2015 Prawidłowość realizacji zadań dyrektora szkoła w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole Szkoła Podstawowa, 22-420, Sulmice BRAK
WNP.5533.297.2015.WŻ Wanda Żukowska 20.04.2015 WNP.5533.297.2015 Zgodnośc wewnatrzszkolnych zasad regulujących życie szkoły z obowiązujacymi przepisami prawa Zespół Oswiatowy, Polskowola 131, 210392, Kąkolewnica BRAK
WNP.5533.298.2015.ER Ewa Romaniuk, Jerzy Surma 21.04.2015 WNP.5533.298.2015 Prawidłowość nadzoru dyrektora szkoły nad procesem opiekuńczo - wychowawczym Zespół Szkół Nr 3, ul. Międzyrzecka 70, 21-400, Łuków Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.299.2015.EB Ewa Bejster 18.05.2015 WNP.5533.299.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) "Arka" Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych, ul. Wojsławicka 8a, 22-100, Chełm BRAK
WNP.5533.300.2015.EW Elżbieta Wołczuk 08.05.2015 WNP.5533.300.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Interacyjnymi "Razem" w Chełmie BRAK
WNP.5533.301.2015.AK Arkadiusz Kwieciński 04.05.2015 WNP.5533.301.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) Policealna Szkoła Kosmetyczna, ul. Nowy Świat 3, 22-100, Chełm Wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.302.2015.DS Dariusz Sułkowski 20.05.2015 WNP.5533.302.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych, ul. Szkolna 64, 22-130, Siedliszcze BRAK
WNP.5533.303.2015.DJ Dorota Jaworowska 04.05.2015 WNP.5533.303.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art.. 85 ust. 2 ustawy) NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie TAK
1. Zaleca się zatrudnić nauczyciela języka angielskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.) z dniem 1 wrzesnia 2015
WNP.5533.304.2015.BC Bożena Ćwiek, Barbara Grzesiak 08.05.2015 WNP.5533.304.2015 Zakres działań wychowawczo - opiekuńczych i wspomagających, podejmowanych przez szkołę w stosunku do byłego ucznia oraz zakres działań w ramach profilaktyki zachowań dyskryminacyjnych wśród uczniów Gimnazjum Nr 16, ul. Poturzyńska 2, 20-853, Lublin BRAK
WNP.5533.305.2015.DJ Dorota Jaworowska 13.05.2015 WNP.5533.305.2015 Zgodnośc trybu ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej z jezyka polskiego i matematyki z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Technikum Nr. 5, ul. Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.306.2015.DJ Dorota Jaworowska 15.05.2015 WNP.5533.306.2015 Zgodnośc trybu ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej z matematyki z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i Statutem Szkoły oraz organizacja sprawdzianu widomości i umiejętności IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość BRAK
WNP.5533.307.2015.DJ Dorota Jaworowska 19.05.2015 WNP.5533.307.2015 Prowadzenie działalności statutowej przez szkołę w roku szkolnym 2014/2015 r. Policealne Studium Farmaceutyczne, ul. Przyjaźni 12, 20-314, Lublin BRAK
WNP.5533.308.2015.DJ Dorota Jaworowska 19.05.2015 WNP.5533.308.2015 Prowadzenie działalności statutowej przez szkołę w roku szkolnym 2014/2015 r. Niepubliczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Pogodna 52, 2-337, Lublin BRAK
WNP.5533.309.2015.JL Jan Lelonek 19.05.2015 WNP.5533.309.2015 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Szkoła Podstawowa, Radecznica 65a, 22-463, Radecznica Wydano 5 zaleceń - patrz arkusz kontroli
WNP.5533.310.2015.KS Krystyna Sawicka, Henryk Radej 21.05.2015 WNP.5533.310.2015 Realizacja zaleceń kontroli przeprowadzonej w dniu 16 16 marca 2015 roku Zespół Szkół w Lisznie, 22-171, Kanie TAK
1. Zaleca się stosowanie zasad oceniania bieżącego zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania określonymi w statucie szkoły w oparciu o art.. 44b ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
WNP.5533.311.2015.MO Marzanna Ostrowska 25.05.2015 WNP.5533.311.2015 Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego i wewnątrszkolnego Przedszkole, Gołaszyn 29, 21-400, Łuków TAK
1. Zaleca się organizację oddziałów przedszkolnych liczących 25 dzieci, zgodnie z art. 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do roporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Termin realizacji: 01.09.2015 r.
2. Zaleca się dostosowanie przydziału godzin dla nauczycieli do art. 13 Załącznika nr 1 do roporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. N 61, poz. 624 z późn. zm.) Termin realizacji: 01.09.2015 r.
WNP.5533.312.2015.JR Jan Rećko 2.06.2015 WNP.5533.312.2015 Przestrzeganie zapisów statutu szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w szkole. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła" w Lublinie TAK - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.313.2015.JS Jerzy Surma 22.05.2015 WNP.5533.313.2015 Prawidłowość nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i hignienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Szkoła Podstawowa, ul. Akacjowa 2a, 23-206, Stróża BRAK
WNP.5533.314.2015.MO Marzanna Ostrowska 12.06.2015 WNP.5533.314.2015 Realizacja zaleceń wydanych w dniu 12 marca 2015 r. w czasie kontroli doraźnej, znak: WNP.5533.168.2015.MO Niepubliczny Młodzieżowy Ośodek Wychowawczy, ul. Przemysłowa 4, 22-360, Rejowiec TAK
Zaleca się dostosowanie zapisów rozdziału V pkt 7, 8, 9, 18 Regulaminu Niepublicznego Młodzieżowego Osrodka Wychowawczego w Rejowcu oraz System Oceniania Wychowanka Niepublicznego Młodzieżowego Osrodka Wychowawczego w Rejowcu do reguł Narodów Zjednoczonych Dotyczących Ochrony Nieletnich Pozbawionych Woności przyjętych rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 45/113 z dnia 14 grudnia 1990 r.. Termin realizacji: 1 września 2015 r.
WNP.5533.315.2015.EP Elżbieta Pałka 27.05.2015 WNP.5533.315.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Lublinie NIE
WNP.5533.316.2015.UG Urszula Gralewska 29.05.2015 WNP.5533.316.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcące, Al. Racławickie 17, 20-143, Lublin TAK
1. Zaleca się zatrudnić nauczyciela języka hiszpańskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.)
WNP.5533.317.2015.RO Renata Olszewska 29.05.2015 WNP.5533.317.2015 Spełnianie warunków określonych w art.. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej Gimnazjum, Al.. Racławickie 17, 20-143, Lublin TAK
1. Zaleca się zatrudnić nauczyciela języka hiszpańskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.)
WNP.5533.318.2015.UG Urszula Gralewska   WNP.5533.318.2015 Rekontrola dotycząca przestrzegania przez szkołę art.. 7 ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty Społeczna Szkoła Podstawowa, Skowieszynek 9, 24-120, Skowieszynek BRAK
WNP.5533.319.2015.BC Bożena Ćwiek 2.06.2015 WNP.5533.319.2015 Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej nr WNP.5533.88.2014.BC przeprowadzonej 30 maja 2014 r. Szkoła Podstawowa, Słodków Trzeci 7, 23-206, Stróża Wydano 8 zaleceń - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.320.2015.BC Bożena Ćwiek 03.06.2015 WNP.5533.320.2015 Prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań w zakresie planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa, Blinów Drugi 111, 23-225, Szastarka Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.321.2015.BC Bożena Ćwiek 03.06.2015 WNP.5533.321.2015 Prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań w zakresie planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego Gimnazjum, Blinów Drugi 111, 23-225, Szastarka Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.322.2015.JS Jerzy Surma 10.06.2015 WNP.5533.322.2015 Prawidłowośc nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i hignienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Szkoła Podstawowa, ul. Lotnicza 1, Lublin TAK
Zaleca się przeprowadzenia szkolenia nauczycieli w celu nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zakresie pomocy przedlekarskiej - art.. 21 roporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Termin realizacji: do końca września 2015
WNP.5533.323.2015.BC Bożena Ćwiek 10.06.2015 WNP.5533.323.2015 Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej i współpracy z rodzicami Szkoła Podstawowa, Sulmice 12, 22-420, Sulmice Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.324.2015.DJ Dorota Jaworowska 12.06.2015 WNP.5533.324.2015 Prowadzone działania wychowawcze i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom klasy VI  Szkoła Podstawowa, Osmolice 165, 23-107, Strzyżewice BRAK
WNP.5533.325.2015.MO Marzanna Ostrowska 22.06.2015 WNP.5533.325.2015 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom klasy I podczas pobytu w szkole, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom ww. klasy Szkoła Podstawowa w Konopnicy, 21-030, Motycz TAK
Zaleca się dokonanie diagnozy sytuacji wychowawczej w obecnej klasie I i wdrażanie oddziaływań wychowawczych zgodnie z zapisami Art.. 23, art. 26 ust. 3, pkt. 3, ust. 5 pkt. 6 statutu szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. Termin realizacji: 18 września 2015 r.
WNP.5533.326.2015.JR Jan Rećko 17.06.2015 WNP.5533.326.2015 Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Zespół Szkół, Gołąbki 33, 21-400, Łuków TAK
Zaleca się objęcie ucznia klasy zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi z języka polskiego zgodnie ze wskazaniem w pkt. 2  opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łukowie w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole, w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzialania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r. poz 532)
WNP.5533.327.2015.DJ Dorota Jaworowska 18.06.2015 WNP.5533.327.2015 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli języka polskiego i matematyki w klasie. Szkoła Podstawowa, Zemborzyce Tereszyńskie 2, 20-515, Lublin 51 TAK
  Zaleca się określić w Statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac oraz inną dokumentację oceniania ucznia do wglądu uczniowi lub jego rodzicom zgodnie z zapisami art. 44 e ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (|Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do dnia 25 września 2015 r.
WNP.5533.328.2015.DJ Dorota Jaworowska 23.06.2015 WNP.5533.328.2015 Realizacja programu nauczania uwzględniającego realizację podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych 514207 - zapewnienie warunków realizacji kształcenia zawodowego Szkoła Policealna GoWork.pl w Lublinie, ul. Przechodnia 4, 20-003, Lublin NIE
WNP.5533.329.2015.JR Jan Rećko 25.06.2015 WNP.5533.329.2015 Prawidłowość realizacji ramowych planów nauczania Zespół Szkół w Wyrykach, Wyryki 22-205 Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.330.2015.MO Marzanna Ostrowska 24.06.2015 WNP.5533.330.2015 Zgodnośc z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej, współpraca z rodzicami uczniów klas I-III. Zespół Szkół w Staninie, Szkoła Podstawowa w Staninie, Stanin 149, 21-422, Stanin TAK
1. Zaleca się zorganizować zajecia w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów przypadającychna jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z art.. 7, ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.
2. Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia MEN  z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz. 1170).
WNP.5533.331.2015.DJ Dorota Jaworowska 30.06.2015 WNP.5533.331.2015 Prawidłowość sporządzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/16 w zakresie liczby oddziałów. Gminazjum w Sadurkach, Sadurki 106, 24-150, Nałęczów NIE
WNP.5533.332.2015.BC  Bożena Ćwiek, Elżbieta Pałka  3.07.2015  WNP.5533.332.2015.BC  Prawidłowość działań podejmowanych przez radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły, jako jej przewodniczącego, w zakresie realizacjizadań wynikających z kompetencji stanowiących rady pedagogicznej. Prawidłowość dokumentowania przebiegu nauczania. Zgodność ze statutem przyznawania nagród uczniom. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy  Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli
WNP.5533.333.2015.DJ Dorota Jaworowska 30.06.2015 WNP.5533.333.2015 Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom klasy gimnazjum Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Przybysławicach, 21-080, Garbów Wydanio zalecenia - patrz arkusz kontroli
WNP.5533.334.2015.JR Jan Rećko 03.07.2015 WNP.5533.334.2015 Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom  oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole. Gminazjum w Sielcu, Sielec 67A, 22-122 Leśniowice Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli doraźnej
WNP.5533.335.2015.JL Jan Lelonek 23.06.2015 WNP.5533.335.2015 Kontrola zaleceń wydanych w trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej 19 maja 2015 r. Szkoła Podstawowa, Radecznica 65a, 22-463, Radecznica NIE
WNP.5533.336.2015.MŻ, AS Monika Żur, Alicja Siedlecka 30.06.2015 WNP.5533.336.2015 Wykorzystanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami w przedszkolu niepublicznym Niepubliczne Przedszkole JUNIOR, ul. Przemysłowa 50, 23-400, Biłgoraj NIE
WNP.5533.337.2015.DJ Dorota Jaworowska 16.07.2015 WNP.5533.337.2015 Prawidłowość organizacji zajęc z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przedszkole Integracyjne Nr 1, ul. Al. Kościuszki 21B, 21-400, Łuków Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.338.2015.KS Krystyna Sawicka 02.09.2015 WNP.5533.338.2015 Zatrudnienie pracowników zgodnie z kwalifikacjami Samorządowe Przedszkole w Izbicy NIE
WNP.5533.339.2015.JR Jan Rećko 24.07.2015 WNP.5533.339.2015 Przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoła Podstawowa w Rudnie, ul. Spacerowa 110, 21-140, Michów Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.340.2015.GP Gabriela Porzyć 26.08.2015 WNP.5533.340.2015 Dostosowywanie wymagań do zaleceń opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.341.2015.BC Bożena Ćwiek 31.08.2015 WNP.5533.341.2015 Prawidłowość oceniania z jezyka angielskiego, organizacji nauczania języków obcych, warunków i trybu uzyskiwania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, jak również przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji zwrotnej o osiągnieciach uczniów. Gimnazjum w Łucce Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.342.2015.DJ Dorota Jaworowska 08.09.2015 WNP.5533.342.2015 Działania dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńcze szkoły w stosunku do przewlekle chorej uczennicy Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Legionów 3, 21-100, Lubartów NIE
WNP.5533.343.2015.EW Elżbieta Wołczuk 02.09.2015 WNP.5533.343.2015 Organizacja pracy szkoły filialnej w Uhrusku wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Filialna W Uhrusku, Uhrusk 25, 22-230, Wola Uhruska Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.344.2015.JS Jerzy Surma 08.09.2015 WNP.5533.344.2015 Prawidłowość nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i hignienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Gimnazjum Nr 3, ul. Nałkowskich 110 w Lublinie NIE
WNP.5533.345.2015.JL Jan Lelonek 10.09.2015 WNP.5533.345.2015 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania o opieki Szkoła Podstawowa, ul. Tomaszowska 33, 22-672, Susiec Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.346.2015.AT Anna Tusińska, Alina Wiśniecka 10.09.2015 WNP.5533.346.2015 Zgodność organizacji kształcenia i opieki dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20-576, Lublin NIE
WNP.5533.347.2015.BG Barbara Grzesiak 09.09.2015 WNP.5533.347.2015 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Plażowa 9, 20-620, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.348.2015.MO Marzanna Ostrowska 11.09.2015 WNP.5533.348.2015 Podział uczniów klas I na oddziały, organizacja opieki w jadalni Szkoła Podstawowa, ul. Lubelska 16, 24-170, Kurów Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.349.2015.AK.EL Arkadiusz Kwieciński, Ewa Lik - Matuła 14.09.2015 WNP.5533.349.2015 Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych Zespół Szkół Publicznych, Wojsławice Kolonia 1, 22-120, Wojsławice Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.350.2015.DS Danuta Steć, Marzanna Ostrowska 09.09.2015 WNP.5533.350.2015 Organizacja zajęć w dniu 08.09.2015  Publiczne Gimnazjum, ul. Ogrodowa 25, 23-300, Janów Lubelski Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.351.2015.MO Danuta Steć, Marzanna Ostrowska 09.09.2015 WNP.5533.351.2015 Organizacja zajęć w dniu 08.09.2015  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. Ignacego Skorupki, 23-300, Janów Lubelski Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.352.2015.MO Danuta Steć, Marzanna Ostrowska 09.09.2015 WNP.5533.352.2015 Organizacja zajęć w dniu 08.09.2015  Zespół Szkół Technicznych, ul. Ogrodowa 20, 23-300, Janów Lubelski Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.353.2015.MNB Małgorzata Nowaczyńska - Brożek 14.09.2015 WNP.5533.353.2015 Bezpieczeństwo i opieka nad uczniami oraz środki spożywcze przeznaczone do sprzedaży dzieciom Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 8, 23-235, Annopol Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.354.2015.AK Anna Koper 16.09.2015 WNP.5533.354.2015 Realizacja zapisów art. 7b z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) I Liceum Ogólnokształcące, Al.. Racławickie 26, 20-043, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.355.2015.AK Anna Koper 17.09.2015 WNP.5533.355.2015 Realizacja zapisów art. 7b z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Gimnazjum, ul. Symfoniczna 1, 20-853, Lublin NIE
WNP.5533.356.2015.GD Grażyna Dziechciarz 17.09.2015 WNP.5533.356.2015 Zgodność przydziału czynności nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Szkoła Podstwowa, ul. Jaworowa 5, 24-950, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.357.2015.JL Jan Lelonek 30.09.2015 WNP.5533.357.2015 Przestrzegania statutu szkoły przez dyrektora szkoły; przestrzeganie przez dyrektora kompetencji Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoła Podstawowa, ul. Długa 180, 22-600, Tomaszów Lubelski Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.358.2015.ES Elżbieta Sobiech 18.09.2015 WNP.5533.358.2015 Zgodność zatrudnienia nauczycieli Publiczne Przedszkole, ul. Nowa 9, Góra Puławska, 24-100, Puławy NIE
WNP.5533.359.2015.AM. MG Anna Mieczan, Maria Gruszka 18.09.2015 WNP.5533.359.2015 Wypełnienie przez szkołę warunków zapisanych w art.. 82, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Medyczna Szkoła Policealna, ul. Lubelska 7, 23-400, Biłgoraj NIE
WNP.5533.360.2015.HI Halina Ilczuk 28.09.2015 WNP.5533.360..2015 Organizacja edukacji dziecka zakwalifikowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim do kształcenia spejalnego Przedszkole Specjalne przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Sitkowskiego 1B, 21-300, Radzyń Podlaski Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.361.2015.EK Ewa Kwasniewska 15.09.2015 WNP.5533.361..2015 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ustalania oceny rocznej zachowania Gimnazjum Nr 2 w Łukowie Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.362.2015.MŻ Marek Żelisko 14.09.2015 WNP.5533.362.2015 Przestrzeganie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. Zm.) Szkoła Podstawowa, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 21-311, Komarówka Podlaska NIE
WNP.5533.363.2015.JR Jan Rećko 08.10.2015 WNP.5533.363.2015 Przestrzegania przepisów w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Gimnazjum, Rybczewice Drugie 119, 21-065, Rybczewice NIE
WNP.5533.364.2015.MK Marzanna Kondratowicz, Marzanna Ostrowska 09.10.2015 WNP.5533.364.2015 Prawidłowość realizacji podstawy programowej i kwalifikacji nauczycieli kształcących w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów porawkowych Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Magnoliowa 8, 20-143, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.365.2015.AK.EL Arkadiusz Kwieciński, Ewa Lik - Matuła 23.10.2015 WNP.5533.365.2015 Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych i prowadzenie dzienników zajęć w przedszkolu. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych, Wojsławice Kolonia 1, 22-120, Wojsławice Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.366.2015.JL Jan Lelonek 23.10.2015 WNP.5533.366.2015 Działania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, prowadzenia dzienników zajęc pozalekcyjnych realizowanych w ramach art.. 42, KN i innych zajęć pozalekcyjnych, organizacji wycieczek szkolnych Gimnazjum Publicznew Majdanie Górnym, ul. Długa 180, 22-600, Tomaszów Lubelski Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.367.2015.DJ Dorota Jaworowska 29.09.2015 WNP.5533.367.2015 Realizacja zaleceń wydanych w dniu 16 kwietnia 2015 r. w czasie kontroli doraźnej: WNP.5533.185.2015.DJ Szkoła Podstawowa, Sobole 69C, 21-307, Ulan Majorat Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.368.2015.JR Jan Rećko 09.10.2015 WNP.5533.368.2015 Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzegania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania w latach 2014/15 i 2015/16 Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich, ul. Szkolna 69, 21-003, Ciecierzyn Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.369.2015.JR Jan Rećko 16.10.2015 WNP.5533.369.2015 Zapewnienie uczniom bezpiecnzych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu w szkole Gimnazjum w Łucce, 21-100, Lubartów Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.370.2015.JR Jan Rećko 09.10.2015 WNP.5533.370.2015 Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzegania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania w roku szkolnym 2014/15 Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich, ul. Szkolna 69, 21-003, Ciecierzyn Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.371.2015.BĆ Bożena Ćwiek 19.10.2015 WNP.5533.371.2015 Prawidłowośc nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i hignienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Kalinowszczyzna 70, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.372.2015.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 23.10.2015 WNP.5533.372.2015 Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla ucznia. Gminazjum Nr 2, ul. Lwowska 15, 22-400, Zamość Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.373.2015.BF Brygida Fabrycka 30.10.2015 WNP.5533.373.2015 Zapewnienie dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym pomocy psychologiczno - pedagogicznej wynikających z realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.374.2015.LS Lucyna Szczyrba 10.11.2015 WNP.5533.374.2015 Prawidłowość realizacji zadań przez dyrektora placówki, jako przewodniczącego rady pedagogicznej oraz przewodniczącemu zespołu orzekającego Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie  Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.375.2015.LS Lucyna Szczyrba 10.11.2015 WNP.5533.375.2015 Prawidłowość realizacji zadań przez dyrektora placówki, jako przewodniczącego rady pedagogicznej Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, Bursa Szkolna Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.376.2015.JR Jan Rećko 02.11.2015 WNP.5533.376.2015 Przestrzeganie przepisów w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz organizacja nauczania indywidualnego w szkole. Zespół Placówek w Łukowie - Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Międzyrzecka 70A, 21-400, Łuków NIE
WNP.5533.377.2015.BĆ, JS Bożena Ćwiek, Jerzy Surma 02.11.2015 WNP.5533.377.2015 Prawidłowość nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i hignienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Gimnazjum Nr 11, ul. Radości 13, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.378.2015.TG Teresa Grodecka 03.11.2015 WNP.5533.378.2015 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Narutowicza 39, 21-500, Biała Podlaska Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.379.2015.            
WNP.5533.380.2015.GP, BG Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak   WNP.5533.380.2015 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania, opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły Szkoła Podstawowa, Sobieszyn, 08-504, Ułęż NIE
WNP.5533.381.2015.GP, BG Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak 12.11.2015 WNP.5533.381.2015 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęc edukacyjnych z ramowym planem nauczania, opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły Gminazjum, Sobieszyn, 08-504, Ułęż Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.382.2015.MO Marzanna Ostrowska 16.11.2015 WNP.5533.382.2015 Realizacja zaleceń wydanych w dniu 12.06.2015, w czasie kontroli doraźnej: WNP.5533.314.2015.MO Niepubliczny Młodzieżowy Ośodek Wychowawczy, ul. Przemysłowa 4, 22-360, Rejowiec Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.383.2015.            
WNP.5533.384.2015.JR Jan Rećko 16.11.2015 WNP.5533.384.2015 Przestrzeganie przepisów w zakresie realizacji kompetencji rady rodziców, o których mowa w art.. 54. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szkoła Podstawowa w Płouszowicach, 210008, Tomaszowice Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.385.2015.AST Anna Startek 03.11.2015 WNP.5533.385.2015 Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania Szkoła Podstawowa, Hubinek 19, 22-678, Ulhówek Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.386.2015.BC Bożena Ćwiek 20.11.2015 WNP.5533.386.2015 Zgodnośc funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozp. MEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Bursa Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Sercanek, ul. Warszawska 48, Lublin NIE
WNP.5533.387.2015.TS Teresa Sawicka 27.11.2015 WNP.5533.387.2015 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania o opieki Gimnazjum Nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400, Zamość Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.388.2015            
WNP.5533.389.2015.JR Jan Rećko 01.12.2015 WNP.5533.389.2015 Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania byłego ucznia  Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281, Lublin Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli
WNP.5533.390.2015.JR Jan Rećko 08.12.2015 WNP.5533.390.2015 Zapewnienie uczniom bzpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja ramowych planów nauczania oraz przestrzeganie przepisów dotyczacych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gminazjum, ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-25, Jabłoń Wydano zalecenia - patrz arkusz kotroli

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-02-03 11:08:39
Data publikacji: 2016-02-03 11:09:04
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 5018

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-02-09 15:21:17Kosiniec AndrzejModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-16 11:15:57Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-02-11 10:53:26Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-02-05 14:29:13Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-02-03 13:46:35Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-02-03 13:22:57Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-02-03 11:11:23Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-02-03 11:09:17Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja