Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderu i odznaczenia państwowego oraz resortowego - 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 grudnia 2016

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderu i odznaczenia państwowego oraz resortowego - 2017

 1. Ustala się dwa terminy składania wniosków:
  1) o nadanie orderu i odznaczenia państwowego do dnia 31 stycznia 2017;
  2) o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do dnia 28 lutego 2017.
 2. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie orderu i odznaczenia należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 1.
 3. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 2.
 4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
 5. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
 6. Załącznik wniosków, o których mowa w punktach 2 i 3, w postaci „Zapytania …”, należy składać w jednym egzemplarzu (wypełniony w punktach od 1 do11 oraz 12.1. - bez pieczęci, bez podpisów i bez dat) na obowiązującym formularzu - wzór nr 4.
 7. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (bez „Zapytania…”) należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 3.
 8. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie nauczyciela, którego dotyczy wniosek, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzór oświadczenia wraz z adresem e-mail na obowiązującym formularzu - wzór nr 5.
 9. Imienny wykaz osób, których wnioski uzyskały pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty i zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostanie opublikowany na stronie Kuratorium www.kuratorium.lublin.pl w zakładce „Nauczyciele/Nagrody i odznaczenia”.
 10. Następnie imienny wykaz osób odznaczanych, którzy uzyskali pozytywną opinię Ministra Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) oraz Prezydenta RP (odznaczenia państwowe), zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie i będzie jednocześnie wykazem osób zaproszonych na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w województwie lubelskim.

Rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające wymogi formalne.


Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmować wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. Nr 186 z 2011 r., poz.1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat.
W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.
W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi koniecznie należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Zwracam również uwagę Państwa prawidłowe wypełnianie niezbędnego załącznika do wniosku o order i odznaczenie państwowe noszącego nazwę „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. „Zapytanie…” będzie kierowane do KRS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do obowiązków jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski należy tylko wypełnienie go w punktach od 1 do11 oraz 12.1. (bez pieczęci, bez podpisów i bez dat).

Dość często informacje podane we wniosku nie są zgodne z informacjami w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie" (tzw. KRS). Proszę więc o wnikliwe sprawdzanie przed wysłaniem wniosków do KO w Lublinie. Dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie, jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. U wszystkich innych osób należy wpisać NIE. Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 • jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 • organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 (lub 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 • organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i odznaki). Szczegółowe uregulowania dotyczące wypełniania wniosków o odznaczenia znajdują się w regulaminach zamieszczonych wraz z wzorami na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku proszę zapoznać się z: Regulamin - odznaczenia państwowe oraz Regulamin - odznaczenia resortowe.

Informuję jednocześnie, że nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłych latach nie zostały pozytywnie rozpatrzone, pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania.

Wnioski należy składać w kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie lub do odpowiednich Oddziałów Zamiejscowych w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, zgodnie z właściwością terytorialną.

Proszę nie używać zszywek!

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można zasięgnąć w Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, tel. 81 538 52 03, pokój 203, II piętro (p. Grażyna Gryz).

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych.

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 0, poz. 64)
 4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Regulaminy.

 1. Regulamin postępowania w sprawie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych, przygotowany na podstawie ustawy z dnia16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
 2. Regulamin postępowania w sprawie wniosków o przyznanie „Medalu Komisji Narodowej”, przygotowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz.1073 z późn. zm.).

 

Regulamin - Medale Komisji Edukacji Narodowej.pdf
Regulamin - odznaczenia państwowe.pdf
zalaczniki_1-5.zip

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2015-12-10 12:21:31
Data publikacji: 2015-12-10 14:08:33
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 5085

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-12-19 14:20:01Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja