Przekazywanie oraz rozliczanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 listopada 2015

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

Informuję, iż zgodnie z §1 pkt 5 „Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku”, ostateczny termin złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przekazanie środków Funduszu Pracy w 2015 roku upływa dnia 18 grudnia 2015 r.


Jednocześnie zwracam się z prośbą o terminowe przekazywanie rozliczeń miesięcznych środków Funduszu Pracy przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Zgodnie z §3 pkt 4 cytowanego wyżej „Porozumienia”, podstawą rozliczenia gminy z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2015 roku są miesięczne sprawozdania, które gmina przekazuje Kuratorowi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymała dofinansowanie, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Porozumienia. Rozliczenia miesięczne, oprócz wersji papierowej, proszę przekazywać również w wersji elektronicznej na adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.


W załączeniu przekazuję aktualne formularze wniosku o przekazanie środków oraz rozliczenia środków. Wnioski i rozliczenia składne na formularzach niezgodnych ze wzorem lub zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane. Niezłożenie rozliczenia w wyżej określonym terminie może spowodować wstrzymanie przekazywania dalszych środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz

Załacznik 1- wniosek o środki.docx
Załącznik nr 2 - rozliczenie miesięczne.docx

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2015-11-17 14:19:13
Data publikacji: 2015-11-17 14:33:43
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 1182