Terminy składania wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 lipca 2009

Z uwagi na dużą liczbę wniosków o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty po upływie ustawowego terminu 3 lat od uzyskania oceny dorobku zawodowego za okres stażu, przypominam:


1.
     
Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:


1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.


2.
     
Stosownie do art. 9d ust. 7 tej ustawy nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.


3.
     
W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Nie ma możliwości przywrócenia wskazanego terminu przez organ rozpatrujący wniosek nauczyciela na warunkach i w trybie określonym w art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego; wskazany wyżej termin jest terminem ustawowym, niedotrzymanie którego powoduje konsekwencje wskazane w tymże przepisie i organ administracji nie jest władny go przywrócić (por.: NSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, IV SA/Wr 225/08).

Krzysztof Babisz
Lubelski Kurator Oświaty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2009-07-15 11:36:13
Data publikacji: 2009-07-15 11:39:54
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2032