Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEiN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 maja 2022

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubelskiego


Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.


Przy typowaniu kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:
 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 1. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:,
 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowie, który uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 1. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2021/2022 ukończą szkołę.
UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW:
 1. Formularze wniosków należy wypełniać rzetelnie, wyłącznie pismem komputerowym.
 2. Wniosek musi się zawrzeć na jednej kartce drukowanej dwustronnie. Obowiązuje czcionka Arial 12.
 3. Wymagane jest zachowanie kolejności wskazanej w druku wniosku. Nie należy usuwać osiągnieć, które nie dotyczą danego ucznia. NALEŻY WYPEŁNIĆ W TABELI ODPOWIEDNI WIERSZ Z OSIĄGNIECIAMI, KTÓRE DOTYCZĄ DANEGO UCZNIA.
 4. Do dokonywania opisu osiągnięć należy zastosować się do wskazań zawartych nawiasach.
 5. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydata wyłącznie z roku szkolnego 2021/2022. (Ważne: należy podać dokładną datę osiągnięcia i zwrócić szczególną uwagę, aby osiągniecia dotyczyły ww. roku szkolnego).
 6. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA (PRZESYŁANIA) WNIOSKÓW DO LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY:

 1. Wnioski kandydatów do stypendium, wytypowanych przez szkoły należy składać (przesyłać) bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin:

 • w wersji papierowej,  tj.: wniosek opieczętowany pieczęcią nagłówkową szkoły i podpisany przez dyrektora szkoły (przewodniczącego rady pedagogicznej) wraz z załącznikami z dopiskiem „Stypendium MEiN” oraz

 • w wersji elektronicznej (edytowalnej, w formacie: .doc. docx): na adres e-mail: stypendium.mein@kuratorium.lublin.pl. Plik przesyłany w wersji elektronicznej powinien być opisany w następujący sposób: pierwsza litera imienia.nazwisko kandydata_oznaczenie szkoły.siedziba szkoły.doc, np.: j.kowalski_sp13.lublin.doc.

 1. Do skadanej dokumentacji (wersja papierowa) proszę dołączyć pismo przewodnie zawierające m.in. informację o liczbie składanych wniosków z danej szkoły, załącznikach oraz wskazanie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-05-31 16:56:26
Data publikacji: 2022-06-01 15:21:53
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 1210