Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 maja 2022

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubelskiego

W nawiązaniu do zapisów art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.


Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.
 2. Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami szkoły (publicznej i niepublicznej) kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
Uwaga:
Kształcenie w formie dziennej to kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków, tj.:
 1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W przypadku zespołu szkół, każda szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu,  a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z powyższych warunków.

Uwaga:

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów nie może kandydować uczeń, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2021/2022 ukończy naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki, określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty, tj.
 • w roku szkolnym 2022/2023 w przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane jednemu uczniowi pięcioletniego technikum oraz jednemu uczniowi klas dotychczasowego czteroletniego technikum;
 • w latach szkolnych 2022/2023-2023/2024 w przypadku branżowej szkoły II stopnia: stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.
Sposób i tryb wyłaniania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.).

Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2022 r.:

W przypadku wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przesyła zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną:
 1. wniosek o przyznanie stypendium (wypełniony komputerowo), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz z pismem przewodnim zawierającym wykaz załączników,
 2. oświadczenie kandydata wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023".
W przypadku nie wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów, przesyła:
 1. informację w formie pisemnej o braku zgłoszenia kandydata z wyczerpującym uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do ww. stypendium oraz wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023".
Uwaga:
Formularz: "Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023" wypełniają wszystkie szkoły, które nie wytypowały kandydata z różnych przyczyn. Dotyczy to przypadków kiedy: szkoła nie wytypowała kandydata; żaden kandydat nie spełnia kryteriów określonych w ustawie lub brak jest uczniów w szkole, a szkoła nie została zlikwidowana.

WAŻNE:
 1. Formularze wniosków należy wypełniać rzetelnie, wyłącznie pismem komputerowym.
 2. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).
 3. Proszę nie modyfikować treści wniosku oraz załączników.
 4. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.
Dokumenty należy składać:

W przypadku szkół z terenu powiatów:
 • podległych terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie przesyłają pisma i wnioski do Kuratorium Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin; zadanie koordynuje p. Beata Wójcik, tel. 81 53 85 211,
 • podległych terytorialnie Delegaturze w Białej Podlaskiej przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Białej Podlaskiej, ul. Sadowa 14, 21-500 Biała Podlaska; zadanie koordynuje p. Katarzyna Sierpotowska, tel. 83 306 84 09,
 • podległych terytorialnie Delegaturze w Chełmie przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm; zadanie koordynuje p. Barbara Wnuk, tel. 82 544 05 30,
 • podległych terytorialnie Delegaturze w Zamościu przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Zamościu ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość; zadanie koordynuje p. Marta Pawelec, tel. 84 627 76 28. 
Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-05-26 09:18:57
Data publikacji: 2022-05-26 10:11:51
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2824

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-05-26 10:39:50Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja