Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 stycznia 2022

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w roku budżetowym 2022 zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 
Sposób wypełnienia harmonogramu:
  • harmonogram należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem tabeli;
  • wysokość kwot dofinansowania oraz podstawowe regulacje zawarte są w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);
  • zgodnie z art. 122 ust. 2 oraz 2a powyższej ustawy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
  1. w przypadku nauki zawodu - do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
  3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ww. ustawy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000,00 zł;
  • jeżeli Gmina nie zdążyła złożyć wniosku o dofinansowanie w 2021 r., zapotrzebowanie na zaległe środki należy ująć w wierszu dotyczącym miesiąca lutego;
  • jeżeli Gmina w bieżącym roku nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tzw. tabeli zerowej (negatywnej);
  • harmonogram należy każdorazowo aktualizować (na adres e-mail podany niżej) w zależności od aktualnego zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy.
Po zatwierdzeniu wzoru Porozumienia dotyczącego przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy w 2022 r. przez Wojewodę Lubelskiego, porozumienia będą przesyłane samorządom z odpowiednim wyprzedzeniem na podstawie zapotrzebowania wykazanego w harmonogramie.
Harmonogramy proszę przesyłać w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl. Nie ma potrzeby przesyłania dodatkowo wersji papierowej harmonogramu.
 
Kurator Oświaty
w Lublinie
mgr Teresa Misiuk

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-01-18 10:46:45
Data publikacji: 2022-01-18 12:31:46
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Puźniak Piotr
Liczba odwiedzin: 990