Informacja o trybie składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe w 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 listopada 2021

Ustala się następujące terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe:

  • o nadanie orderu i odznaczenia państwowego - do dnia 21 stycznia 2022r.
  • o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej - do dnia 25 lutego 2022r.
Uwaga! Ważne są daty wpływu wniosków do urzędu

Obustronnie drukowane wnioski o nadanie orderu i odznaczenia państwowego oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu; wzory wniosków - w linku do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczonym poniżej tekstu.
Do wniosku należy dołączyć (w jednym egzemplarzu) klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnioną i podpisaną przez nauczyciela, którego dotyczy wniosek - wzór w załaczniku poniżej.
Do wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego należy dodatkowo dołączyć jeden egzemplarz formularza „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – wzór w linku poniżej.
Wnioski wraz z ww. załącznikami należy przysyłać do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub właściwych delegatur z dopiskiem na kopercie „Wnioski o nadanie odznaczeń”.
Wszystkie wnioski niekompletne, zawierające uchybienia formalne (patrz: „Uwagi formalne”) oraz złożone po terminie  pozostaną bez rozpatrzenia.
Kontakt w sprawach odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli: st. wizytator Dorota Drożdżowska-Rejmak, Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz KO w Lublinie, p. 203, tel. 81 53 85 203.

Uwagi formalne
Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.
Należy zwracać uwagę na właściwe kwalifikowanie stopnia Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującą zasadę, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień;  osobę z  36- letnim stażem pracy kwalifikuje się zatem do Medalu Złotego, a nie Srebrnego czy Brązowego. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę i Medalu KEN należy koniecznie podać ogólny staż pracy kandydata (np. „Pan Jan Kowalski posiada 30. letni staż pracy zawodowej”) a następnie wymienić jego szczególne zasługi i osiągnięcia.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski o nadanie medalu za Długoletnią Służbę wpisują „TAK” do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; w przypadku wszystkich innych osób należy wpisać „NIE”.
Uzasadnienie każdego wniosku należy wypełnić czcionką nie mniejszą niż 10 a pozostałe informacje - czcionką 11 lub 12.
Każdy niosek po wydrukowaniu musi pozostać z zachowanym szykiem rubryk takim, jak we wzorze i stanowić jedną obustronną kartkę; nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.
Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę sporządzającego wniosek i zawierać jego pieczęć.

W przypadku wniosków dotyczących nauczycieli informacja o pozytywnym zaopiniowaniu danego wniosku przez Radę Pedagogiczną powinna być zawarta w uzasadnieniu wniosku w ostatnim zdaniu
, z podaniem daty zaopiniowania danego wniosku. Opinia powinna być aktualna, tj. z danego roku szkolnego i dotycząca sporządzonego już wniosku. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe
rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; brak zaopiniowania wniosku jest zatem nie tylko uchybieniem formalnym powodującym jego odrzucenie, ale jednocześnie działaniem dyrektora niezgodnym z ww. ustawą, naruszającym kompetencje rady pedagogicznej.


Formularz „Zapytania
o udzielenie informacji o osobiedołączany do wniosków o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego - do obowiązków jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski należy wypełnienie go w punktach od 1 do11 oraz 12.1. (bez pieczęci i bez podpisów wypełniającego – wnioskodawcą jest w tym przypadku Minister Edukacji i Nauki). Częstym powodem dyskwalifikacji składanych wniosków jest niezgodność informacji podanych we wniosku z informacjami w formularzu „Zapytania o udzielenie informacji o osobie", należy zatem wnikliwie je zweryfikować przed wysłaniem; dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie, jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.


Uwagi merytoryczne
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi nadawane są za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, ofiarną działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wniosek powinien wykazywać szczególne zasługi kandydata wykraczające poza obowiązki służbowe.

Medal za Długoletnią Służbę jest nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu, a nie za staż pracy. W uzasadnieniu należy wskazać wyłącznie zasługi kandydata, wymienić zrealizowane zadania w kontekście powstałych efektów ważnych dla miejsca pracy, podkreślić ich znaczenie,  wykazywać szczególne dokonania i osiągnięcia zawodowe.


Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uprawnieni do medalu są m. in. nauczyciele legitymujący się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, którzy inicjują i podejmują nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.


Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydata, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być zatem określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia. Zasługi sprzed kilkudziesięciu lat brane będą pod uwagę tylko w przypadku, jeżeli proponowana do odznaczenia osoba ma być uhonorowana po raz pierwszy.

W uzasadnieniu nie należy zamieszczać życiorysów, opisywać cech osobowości kandydata, przebiegu jego pracy zawodowej czy wymieniać wynikających z obowiązków na danym stanowisku czynności. Należy unikać zamieszczania imion i nazwisk uczniów, inicjałów osób, nazw sponsorów zawodów i turniejów, stosować skrótów. Przywoływanie we wniosku piastowanych przez kandydata funkcji może mieć znaczenie wyłącznie wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania i osiągnięcia, mieszczące się w kryteriach przyznania odznaczenia.
Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, spoczywa na wnioskodawcy.

Aktualne wzory formularzy wniosków - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-trybie-skladania-wnioskow-na-ordery-odznaczenia-panstwowe-i-resortowe2

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-11-29 09:17:38
Data publikacji: 2021-11-29 09:19:33
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 3204

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-22 10:16:55Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-11-29 09:33:07Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja