Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - edycja 2021-2025

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 września 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczono informację w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0" na lata 2021-2025.


Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025


Zasady składania wniosków:

 1. Dyrektor szkoły w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września 2021 r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.
 • Wniosek 3.1. – Kierunek interwencji – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego  wymienione w § 2 ust. 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia 
 • Wniosek 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznychB1 (laptopy) – maksymalna kwota wsparcia –  szkoły wymienione w § 2 ust. 6 rozporządzenia 
 1. Organ prowadzący po zweryfikowaniu wniosków szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych, występuje do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 w terminie do 20 września 2021 r. Wniosek składany jest w Kuratorium Oświaty w Lubinie. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Lublinie). 
 2. Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć:
 • zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego - załącznik - 20210914_Załšcznik_do_wniosku_organów_prowadzšcych_Zestawienie_podmiotów_wnioskujšcych_o_wsparcie_finansowe
Uwaga! W ww. zestawieniu znajdują się oświadczenia organu prowadzącego , że w przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek, wniosek obejmuje wyłącznie jedną szkołę wchodzącą w skład tego zespołu, o których mowa w § 2 ust. 7 rozporządzenia.
 • oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych o udział w Programie,
 • aktualny wyciąg KRS bądź CEiDG – dotyczy podmiotów nie będących jednostką samorządu terytorialnego. 
Dla usprawnienia prac Zespołu, dokonującego kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, proszę o wypełnienie i przesłanie do dnia 20 września 2021 r. w wersji edytowalnej (.xlsx) na adres: nprc@kuratorium.lublin.pl poniższych plik:
 • załącznik 1 - opublikowany na stronie
 1. Organy prowadzące szkoły nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają kopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Kompletne wnioski dyrektorów szkół oraz organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:
 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Lublinie przy
  ul. 3 Maja 6, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021”,
 • w okresie pandemii z zachowaniem zasad funkcjonowania Urzędu – poprzez wrzutnię w głównych drzwiach wejściowych Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6
  w godz. 7.30-15.30, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021”,
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek wraz z załącznikami na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021”,
 • poprzez platformę ePUAP (adres skrytki: /kolublin/skrytka lub /kolublin/SkrytkaESP) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-09-15 09:44:27
Data publikacji: 2021-09-15 09:46:31
Osoba sporządzająca dokument: Jańczyk Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Puźniak Piotr
Liczba odwiedzin: 2988

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-09-15 09:48:14Puźniak PiotrModyfikacja treściPoprzednia wersja