Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na lata 2022-2025

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 lipca 2021

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego
 
W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin, niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2022-2025, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.
Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa na podstawie z art. 109c ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.), zaś zakres i zasady określone zostały w art. 122 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.).

Przy sporządzaniu prognozy należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:
1.    nauka zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2.    nauka zawodu prowadzona w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – do 10 000 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy;
3.    przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 
Informacje proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2021 r.
do godz. 14:00.

Jeżeli Gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tabeli negatywnej (zerowej).
 

WICEKURATOR OŚWIATY
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-07-08 12:56:24
Data publikacji: 2021-07-08 13:38:57
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 1421