Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEiN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubelskiego

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:
 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 1. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:,
 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowie, który uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 1. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończą szkołę.

WAŻNE:

 1. Formularze wniosków należy wypełniać rzetelnie, wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Arial 12, na jednej kartce drukowanej dwustronnie) – zgodnie z wymaganą kolejnością z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach.

 2. Do wniosków należy dołączyć: kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021 (proszę podać dokładną datę osiągnięcia).

 3. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).

Wnioski kandydatów należy przesłać w formie papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin,  z dopiskiem „Stypendium MEN”                                         

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-04-28 09:37:35
Data publikacji: 2021-04-28 14:16:28
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 1115