Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubelskiego


W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej znak: DPNP-WIT.4056.56.2021.JDO z dnia 23 kwietnia 2021 r. uprzejmie proszę o podjęcie – zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), - prac mających na celu wytypowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.


Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.


Z zapisu art. 90h ustawy o systemie oświaty wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków, tj.:

 1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

 2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W przypadku zespołu szkół, każda szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z powyższych warunków.

Uwaga:

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów nie może kandydować uczeń, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończy naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2245 z późn. zm.), dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki, określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zatem, w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

 • jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum, czyli przypadku pięcioletniego technikum, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

 • jednemu uczniowi pięcioletniego technikum,

 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

Sposób i tryb wyłaniania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.(Dz.U. z 2005 r., Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021 r.:

W przypadku wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przesyła:

 1. wniosek o przyznanie stypendium (wypełniony komputerowo), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz z pismem przewodnim zawierającym wykaz załączników,

 2. oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, oraz:

wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022".
W przypadku nie wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów, przesyła:

 1. informację w formie pisemnej o braku zgłoszenia kandydata z wyczerpującym uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do ww. stypendium, oraz

wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022" (dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (lub analogicznie dotychczasowego czteroletniego technikum)
WAŻNE:

 1. Formularze wniosków należy wypełniać rzetelnie, wyłącznie pismem komputerowym.
 2. Proszę nie modyfikować treści wniosku oraz załączników,
 3. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).

Dokumenty należy składać:
W przypadku szkół z terenu powiatów:

 • podległych terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie przesyłają pisma i wnioski do Kuratorium Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin; zadanie koordynuje p. Beata Wójcik, tel. 81 53 85 211,

 • podległych terytorialnie Delegaturze w Białej Podlaskiej przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska; zadanie koordynuje p. Marek Żelisko, tel. 83 342 05 97,

 • podległych terytorialnie Delegaturze w Chełmie przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm; zadanie koordynuje  p. Barbara Wnuk, tel. 82 563 19 60 w. 30,

 • podległych terytorialnie Delegaturze w Zamościu przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Zamościu ul., Lwowska 19, 22-400 Zamość; zadanie koordynuje p. Marta Pawelec, tel. 84 638 57 43 w. 28. 

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-04-28 08:53:17
Data publikacji: 2021-04-28 14:12:00
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 1062