Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 lutego 2021

              W dniu 4 lutego 2021 r. odbyło się e-spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Jego celem było przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego.
Pani Marzena Machałek Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączajacej oraz kształcenia zawodowego w czasie swojego wystąpienia zwróciła uwagę, iż edukacja włączająca jest faktem w sensie statystycznym gdyż – ok. 70% rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje, by ich dziecko uczęszczało do placówki ogólnodostępnej. Stwierdziła, że zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych osób uczących się jest zjawiskiem naturalnym, a kształcenie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych stanowi podstawową, główną formę organizacji kształcenia dla wszystkich osób uczących się, w tym z niepełnosprawnościami. 
            Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty podkreślając wagę skutecznego zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów zaprosiła dwa zespoły z województwa lubelskiego do przedstawienia przykładów skutecznej współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi. Bogatymi doświadczeniami w zakresie dostosowania warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz wspierania nauczycieli w realizacji procesu edukacyjnego podzieliły się Pani Elżbieta Krupa - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku i Pani Eliza Szypulska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu (Prezentacja), oraz Pani Barbara Grądkowska - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz Pani Dominika Gil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu (prezentacja w załączeniu).
Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprezentowali informacje dotyczące modelu specjalistycznego centrum edukacji włączającej tzw. SCWEW.  Zakłada się wybór 16 projektów, aby SCEW-y powstały w każdym województwie. Zaplanowane działania są finansowane z funduszy europejskich.  Na temat postępowania związanego z przyznaniem grantu wypowiedziała się Pani Marta Bielawska. Zgodnie z przedstawionymi informacjami wnioskodawcą mogą być podmioty publiczne i niepubliczne. Aby opracować wniosek niezbędne jest rozpoznanie zasobów środowiska, w szczególności szkół i placówek specjalnych, które mogą podjąć się roli SCEW-ów, rozpoznanie potrzeb szkół, przedszkoli ogólnodostępnych w zakresie edukacji włączającej, bowiem założeniem projektu jest transfer wiedzy i doświadczenia ze szkół lub placówek specjalnych do szkół, przedszkoli ogólnodostępnych.
Organ prowadzący ubiegający się o grant wskazuje szkołę lub placówkę specjalną do pełnienia roli specjalistycznego centrum wspierania edukacji włączającej, która:
  • dysponuje zasobami kadrowymi – posiada nauczycieli i specjalistów, których kompetencje pozwolą na realizację zadań SCWEW.
  • posiada bazę lokalową oraz sprzęt umożliwiający realizację zadań.
                 Prelegenci wyjaśnili, iż głównym celem tworzenia SCEW jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową opisaną we wniosku projektowym jest kadra kierownicza szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, nauczyciele, specjaliści i inni pracownicy szkół, dzieci i młodzież oraz ich rodzice, a także osoby i instytucje działające w środowisku lokalnym. Zapewnili o zamieszczeniu na stronie ORE prezentacji  przedstawianych w czasie spotkania oraz niezbędnych informacji na temat konkursu. Wątpliwości i pytania można kierować na adres: pytaniaodpowiedziscwew@ore.edu.pl
Nowym podejściem w kierunku zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych, które zaprezentowali pracownicy PFRON, jest stworzenie centrów doradztwa i wsparcia. Dzięki dwóm filarom, którymi są specjalistyczne centrum edukacji włączającej i centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami powstanie jednostka
o charakterze międzyresortowym oferująca wsparcie osobom adekwatne do ich potrzeb, prawidłowo dobrane pomoce i technologie asystujące, a co ważne wspomagająca od najwcześniejszego okresu.

              W czasie spotkania z przyjemnością wysłuchaliśmy wystąpienia Pani prof. Kazimiery Krakowiak będącej wielkim autorytetem w środowisku pedagogicznym. Pani Profesor mocno podkreśliła aspekty etyczne w podejściu do osób z niepełnosprawnością, potrzebę zmiany świadomości społecznej w tym zakresie oraz wykorzystanie w edukacji osób
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych dotychczasowych skutecznych rozwiązań
i dobrych doświadczeń.
Materiały wykorzystane podczas spotkania dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji na temat SCWEW:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-wlaczajacej/?fbclid=IwAR1-iw1CYHkpTovr8GPOR2R5n_kWtrK8sWDBuSH9DAr7iFvseGnMLt9YJ6w
https://www.ore.edu.pl/2021/03/scwew-jako-poszerzanie-lokalnych-koalicji-dla-edukacji-wlaczajacej/ 
https://www.ore.edu.pl/2021/01/pytania-dotyczace-pilotazowego-projektu-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca-scwew/ 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-02-08 08:37:31
Data publikacji: 2021-02-08 08:39:57
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2430

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-09 10:27:16Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-03-09 10:26:28Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 10:20:38Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja