Rozliczenia roczne dotacji za 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
01 grudnia 2020

Lublin, dnia 01 grudnia 2020 r.

WEA.3112.145.2020.MP

Szanowny Pan Marszałek Województwa

Szanowni Państwo

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2020 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin za wyjątkiem rozliczenia dotacji:

1/ rozliczenie programu „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022” w terminie do dnia 31.12.2020 r. następuje poprzez zalogowanie się na stronie wyprawkalu.kuratorium.bialystok.pl

2/ rozliczenia dotacji podręcznikowej w terminie do dnia 18.01.2021 r. następuje poprzez wypełnienie załączników nr 8 i/lub 9 /dla każdej niepełnosprawności oddzielnie /na stronie dotacjalu.kuratorium.bialystok.pl Przewidywany termin uruchomienia aplikacji podręcznikowej to 04.01.2021r.

Loginy i hasła do zalogowania się dla jednostki samorządu terytorialnego pozostają bez zmian - są takie same jak przy składaniu wniosków.

Po wypełnieniu danych prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i odesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wypełniając druki należy stosować wymienione zasady:

1. Wszystkie pola muszą być wypełnione. W przypadku pozostawienia niewypełnionych pól rozliczenie będzie uważane za niepełne i nie będzie mogło być zatwierdzone przez Wojewodę.

2. Klasyfikacja powinna być zgodna ze wskazaną w decyzji Wojewody.

3. W części opisu rzeczowego wykorzystania środków należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania oraz wypełnić tabele.

4. Każdy rozdział i paragraf budżetowy, w którym jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację, należy sporządzić na odrębnym formularzu /wypełniamy tylko te formularze, które objęte są dotacją - nie przesyłamy zerowych/.

5. Dokumenty muszą być podpisane zgodnie z drukiem.

Ponadto przypominam o konieczności rozliczenia programów, w terminie określonym w rozporządzeniach oraz umowach, zgodnie z drukami Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Ze względu na liczne pomyłki i niezgodności w poprzednich latach pomiędzy rozliczeniami rocznymi dla Wojewody, a rozliczeniami programu, prosimy o ich rozliczanie i składanie razem.

Zwracam również uwagę na to, iż rozliczenie dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej winny być zgodne w zakresie środków przyznanych i wydatkowanych przez samorząd. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki z dotacji w zależności od programu, powinny zostać zwrócone do budżetu Wojewody /zaksięgowane na koncie LUW/ do 15.01.2021 r. lub 31.01.2021 r.

Prosimy pamiętać, że w przypadku programów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna Tablica” oraz „Posiłek w szkole
i w domu”
rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umów, powinny zostać złożone w ciągu 15 dni od dnia zapłaty ostatniej faktury lub wpisania do księgi inwentarzowej, jednak nie później niż do 15.01.2021 r. / liczy się data wpływu rozliczenia do Kuratorium Oświaty/.

Druki rozliczeń dotacji:

1. Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022” + rozliczenie z realizacji Programu
z MEN /wydruk z aplikacji/.

2. Przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz załącznik do rozliczenia.

3. Przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku oraz rozliczenie programu zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 2425) - rozliczenie z realizacji programu załącznik z rozporządzenia /w przypadku udostępnienia przez MEN wersji elektronicznej, Kuratorium udostępni plik na stronie internetowej przy powyższym piśmie/.

4. Przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. oraz rozliczenie programu Rządowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 479) - roczne rozliczenie programu na załącznikach nr 8 i 9 - drukujemy z udostępnionej aplikacji.

5. Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

6. Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

7. Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

8. Rządowego programu " Zasiłki losowe na cele edukacyjne..."

Przesyłamy tylko te druki, dla których jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację, zerowych nie przesyłamy.

W wersji elektronicznej druki można również pobrać ze strony www.kuratorium.lublin.pl, w zakładce: szkoła i organ prowadzący / programy rządowe.

link do rozliczenia dotacji przedszkolnej - druk MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczna-aplikacja-do-rozliczenia-dotacji-celowej-z-budzetu-panstwa-na-dofinansowanie-zadan-w-zakresie-wychowania-przedszkolnego-od-2019-r

Kontakt w sprawie rozliczenia dotacji:

Marta Pączek tel. 81 538 52 17, email: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl

Marta Jańczyk tel. 81 538 52 77, email: marta.janczyk@kuratorium.lublin.pl

Anna Sobiesiak tel. 81 538 52 75, email: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl

Bożena Dziuba tel. 81 538 52 18, email: bozena.dziuba@kuratorium.lublin.pl

 

wz. Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wicekurator mgr Eugeniusz Pelak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-12-01 13:30:15
Data publikacji: 2020-12-01 14:12:55
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 1319

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-15 10:30:15Dziuba BożenaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-01 14:14:37Dziuba BożenaModyfikacja treściPoprzednia wersja