Wyposażenie szkół podstawowych w materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa lubelskiego,

zachęcamy Państwa do wykorzystywania opracowanych na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych:
a) niewidomych i słabowidzących (materiały edukacyjne w systemie Braille’a w druku powiększonym),
b) niesłyszących i słabosłyszących (książki pomocnicze udostępnione on- linę z kursem Polskiego Języka Migowego),
c) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym (materiały ćwiczeniowe udostępnione on- linę)
d) mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej

  • dopuszczone do użytku szkolnego podręczniki do kształcenia specjalnego;
  • materiały edukacyjne w formie zeszytów piktogramów zawierające symbole PCS;
  • multimedialne materiały edukacyjne w wersji zawierające adaptowany tekst, symbole PSC i nagrania w polskim języku migowym (PJM);
  • książki pomocnicze;
  • materiały ćwiczeniowe;

e) mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klas IV-VIII szkoły podstawowej

  • materiały edukacyjne udostępnione w systemie informacji oświatowej zawierające odpowiednio zaadaptowane teksty podręczników, symbole PCS oraz nagrania w PJM.

Ponadto przypominamy o możliwości wyposażenia kierowanych przez Państwa szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe ze środków pozyskanych z dotacji celowej, która w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może zostać powiększona przez przemnożenie jej przez wskaźniki, których wysokość została określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
Dotacja celowa, o której mowa powyżej może być również wykorzystana na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-08-31 09:02:56
Data publikacji: 2020-08-31 09:04:09
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2563