Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 lipca 2020

Sygnatura protokołu kontroli                                 Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę                                   Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DCH.5533.123.KS/EW  Krystyna Sawicka
Elżbieta Wołczuk
03.07.2020  DCH.5533.123.KS/EW Realizacja obowiązków dyrektora w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.125.2020.EL Ewa lik-Matuła 20.08.2020 DCH.5533.125.2020.EL Spełnianie warunków określonych w art. 14, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.195.2020.AST Anna Startek, Maria Gruszka 09.09.2020  DZ.5533.195.2020.AST Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5333.196.2020.MG Maria Gruszka 08.10.2020 DZ.5533.196.2020.MG Przestrzegania przepisów prawa w zakresie wyboru Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach Zespoł Szkolno - Przedszkolny w Łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie Zaleceń nie wydano
DZ.5533.197.2020.AST Anna Startek, Maria Gruszka 7,11.12.2020 DZ.5533.197.2020.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.198.2020.AST Anna Startek, Maria Gruszka 8,21.12.2020 DZ.5533.198.2020.AST Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 oraz realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice Wydano 9 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.125.2020.MŻ Barbara Bachonko-Breczko,
Marek Żelisko
20.07.2020 DBP.5533.125.2020.MŻ Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego-w tym organizacji zdalnego nauczania-badanie zasadności skargi. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 3 Maja 40-42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.126.2020.MŻ Marek Żelisko 19.08.2020 DBP.5533.126.2020.MŻ Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego-w tym organizacji zdalnego nauczania-badanie zasadności skargi. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
 DBP.5533.127.2020.EG  Edyta Gawryszuk  27.08.2020  DBP.5533.127.2020.EG Przestrzeganie praw i dobra dziecka, w tym zapewnienia dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu w szkole-badanie zasadności skargi. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze Zaleceń nie wydano
DBP.5533.128.2020.USz Urszula Szubińska, Agnieszka Jakubiak

14.09.2020
21.09.2020

DBP.5533.128.2020.USz Realizacja nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, organizacji i realizacji zajeć planowych przez nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
 DBP.5533.129.2020.EG  Edyta Gawryszuk  18.09.2020  DBP.5533.129.2020.EG Zapewnienie uczniowi bezpiecznych warunków pobytu
w szkole-badanie zasadności zawiadomienia
Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.131.2020.EK.BD Ewa Kwaśniewska, Bożena Duklewska 23.09.2020 DBP.5533.131.2020.EK.BD Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Niepublicze przedszkole "Kacperek"
w Radzyniu Podlaskim,
ul. Międzyrzecka 98, 21-300 Radzyń Podlaski
Wydano 6 zaleceń-patrz protokół kontroli
 WES.5533.20.2020.AP

 Artur Pawłowski
Jerzy Surma
 

 18.09.2020  WES.5533.20.2020.AP Zgodność zapisów statutowych i organizacji pracy placówki z przepisami prawa oraz zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej,
ul. Podmiejska 36, 21 - 500 Biała Podlaska
Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.22.2020.SP  Sebastian Płonka  21,22.09.2020  WKZ.5533.22.2020.SP Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.23.2020.HD Halina Dudzińska, Krzysztof Paluch 28.09.2020 WKZ.5533.23.2020.HD Kontrola w zakresie usunięcia uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6.11.2019 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. G. Narutowicza 30/3 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.24.2020.HD Halina Dudzińska, Krzysztof Paluch 28.09.2020 WKZ.5533.24.2020.HD Kontrola w zakresie usunięcia uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6.11.2019 r. Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. G. Narutowicza 30/3 Zaleceń nie wydano
 WES.5533.21.2020.BW

 Aleksandra Sępoch

Beata Wójcik

 24.09.2020  WES.5533.21.2020.BW  Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z uwzględnieniem organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021  Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie  Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.126.2020.DS Dariusz Sułkowski 09.09.2020  DCH.5533.126.2020.DS Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru nad zapewnieniem uczniom bezpiecznego pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
DCH.5533.127.2020.KS  Krystyna Sawicka  11.09.2020 DCH.5533.127.2020.KS Nadzór dyrektora szkoły nad przestrzeganiem procedur związanych z przyjmowaniem uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.128.2020.EW Elżbieta Wołczuk 24.09.2020 DCH.5533.128.2020.EW Nadzór dyrektora szkoły nad przestrzeganiem przez pracowników, uczniów i rodziców ustalonych procedur obowiązujących w szkole w czasie stanu epidemii COCID-19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym, Łopiennik Dolny 56, 22-351 Łopiennik Górny Zaleceń nie wydano
DCH.5533.129.2020.EO Eliza Orzeszko  25.09.2020 DCH.5533.129.2020.EO Zasadność likwidacji klasy Via, diagnoza potrzeb uczniów klasy Via w roku szkolnym 2019/2020 oraz obecna sytuacja tych uczniów, współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 oraz organizacja zajęć w szkole zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
DCH.5533.130.2020.EL Ewa Lik-Matuła 7.10.2020 DCH.5533.130.2020.EL Realizacja zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2020 roku. Technikum nr 2 w Chełmie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
DCH.5533.131.2020.EW/DK Elżbieta Wołczuk
Dariusz Kostecki
16.10.2020 DCH.5533.131.2020.EW/DK Przestrzeganie statutu szkoły i zawartych w nim zapisów dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz stosowania nagród i kar w związku z wymierzeniem w roku szkolnym 2019/2020 kary uczniowi klasy I technikum ekonomicznego o profilu wojskowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im gen. Władysława Andersa w Chełmie. Technikum Ekonomiczne nr 3 w Chełmie w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Zaleceń nie wydano
 DCH.5533.132.2020.EL Ewa Lik-Matuła 18.11.2020   DCH.5533.132.2020.EL Spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną.  Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna PIK w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 22-375 Izbica Zaleceń nie wydano
DCH.5533.133.2020.KS_ELM Krystyna Sawicka
Ewa Lik-Matuła
08.12.2020 DCH.5533.133.2020.KS_ELM Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli w dniu 3 lipca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Zaleceń nie wydano
DCH.5533.134.2020.KS_ELM Krystyna Sawicka
Ewa Lik-Matuła
08.12.2020 DCH.5533.134.2020.KS_ELM Realizacja zadań dyrektora odnoszących się do stażu nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.135.2020.EL Ewa lik-Matuła 09.12.2020 DCH.5533.135.2020.EL Realizacja przez dyrektora szkoły obowiązków w zakresie organizacji realizacji zadań z wykorzystaniem nauczania zdalnego w klasie III w roku szkolnym 2020/2021, sprawowania nadzoru pedagogicznego w tym zakresie oraz organizowania zebrań rady pedagogicznej. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.136.2020.EW Elżbieta Wołczuk 10.12.2020 DCH.5533.136.2020.EW Realizacja przez dyrektora szkoły zadań statutowych wynikających z art. 108 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), a także organizacji na terenie placówki mikołajek dla dzieci z oddziału przedszkolnego funkcjonującego w ww. szkole. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.22.2020.SP Sebastian Płonka 21-22.09.2020 WKZ.5533.22.2020.SP Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.23.2020.HD Halina Dudzińska Krzysztof Paluch 28.09.2020 WKZ.5533.23.2020.HD Kontrola w zakresie usunięcia uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6 listopada 2019 roku. Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. G.Narutowicza 30/3 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.24.2020.HD Halina Dudzińska Krzysztof Paluch 28.09.2020 WKZ.5533.24.2020.HD Kontrola w zakresie usunięcia uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6 listopada 2019 roku. Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. G.Narutowicza 30/3 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.26.2020.MK Marzanna Kondratowicz 08.10.2020 WKZ.5533.26.2020.MK Kontrola w zakresie prawidłowości ustalania tygodniowego wymiaru zajęc dla nauczycieli. Technikum w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.27.2020.MK Marzanna Kondratowicz 08.10.2020 WKZ.5533.27.2020.MK Kontrola w zakresie funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021. Technikum w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim, Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.28.2020.MK Marzanna Kondratowicz 08.10.2020 WKZ.5533.28.2020.MK Kontrola w zakresie funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim, Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.29.2020.SP Sebastian Płonka 17.12.2020 WKZ.5533.29.2020.SP Organizacja w szkole nauki zadalnej. Technikum Mechaniczne w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.30.2020.SP Sebastian Płonka 17.12.2020 WKZ.5533.30.2020.SP Organizacja w szkole nauki zadalnej. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I Stopnia nr 1 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.31.2020.MK Marzanna Kondratowicz 22.12.2020 WKZ.5533.31.2020.MK Kontrola w zakresie prawidłowości kształcenia praktycznego. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta, ul Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-07-21 10:03:22
Data publikacji: 2020-07-28 12:10:48
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 4613

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-10 12:15:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:09:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:04:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 12:00:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 11:59:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 11:34:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 11:33:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-02-10 11:26:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-29 12:25:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 13:37:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 13:18:14Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 13:04:39Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 13:02:47Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 12:43:06Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 12:40:07Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 12:37:12Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 12:33:51Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 12:24:38Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 12:20:23Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 10:08:32Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 09:58:31Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-19 09:47:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-18 14:34:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-12 12:59:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-01-07 14:32:32Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-01 13:49:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-12-01 13:42:48Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-11-13 12:17:11Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-11-09 13:19:23Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-30 13:43:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-29 14:42:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-16 12:06:49Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-13 13:48:46Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-13 12:59:08Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-08 14:11:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-08 09:35:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-07 14:56:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-07 11:17:06Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-10-02 09:51:43Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-09-22 09:52:01Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-09-22 09:39:31Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-09-22 08:03:32Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-09-18 14:49:26Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-09-11 10:47:52Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2020-09-11 10:18:17Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja