Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 czerwca 2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubelskiego

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WIT.4056.108.2020.MTR z dnia 2 czerwca 2020 r. uprzejmie proszę o podjęcie – zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), - prac mających na celu wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.


Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.


Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2019/2020 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:


1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,


2. wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


W przypadku zespołu szkół, każda szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z powyższych warunków.
 

Uwaga:
Nie może kandydować do stypendium Prezesa Rady Ministrów uczeń, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2019/2020 ukończył naukę w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.


Ponadto uprzejmie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2245 z późn. zm.), (art. 132a) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki, określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz 1481 z późn zm.


Zatem, w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

 • jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
   

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum, czyli przypadku pięcioletniego technikum, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

 • jednemu uczniowi pięcioletniego technikum,
 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.
   

Sposób i tryb wyłaniania kandydata do stypendium określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r.:


W przypadku wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przesyła:

 1.  wniosek o przyznanie stypendium (wypełniony komputerowo), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz z pismem przewodnim zawierającym wykaz załączników,
 2. oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, oraz:
  wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021".
   

W przypadku nie wytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów, przesyła:

 

 1. informację w formie pisemnej o braku zgłoszenia kandydata z wyczerpującym uzasadnieniem przyczyny braku kandydata do ww. stypendium, oraz

wypełnia zamieszczony formularz pod nazwą "Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021" (dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (lub analogicznie dotychczasowego czteroletniego technikum).


UWAGA:


W uzasadnionych przypadkach, np. w sytuacji, kiedy zgłoszony kandydat do stypendium odbywa staż lub praktyki, których zakończenie jest planowane po 10 lipca br., istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w późniejszym terminie, jednak nie później, niż do 31 sierpnia 2020 roku.

WAŻNE:

 1. Formularze wniosków należy wypełniać rzetelnie, wyłącznie pismem komputerowym.
 2. Proszę nie modyfikować treści wniosku oraz załączników,
 3. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).
   

Dokumenty należy składać:


W przypadku szkół z terenu powiatów:

 • podległych terytorialnie Kuratorium Oświaty w Lublinie przesyłają pisma i wnioski do Kuratorium Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin; zadanie koordynuje p. Bożenna Jedlińska, tel. 81 53 85 210,
 • podległych terytorialnie Delegaturze w Białej Podlaskiej przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska; zadanie koordynuje p. Marek Żelisko, tel. 83 342 05 97,
 • podległych terytorialnie Delegaturze w Chełmie przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm; zadanie koordynuje p. Barbara Wnuk, tel. 82 563 19 60 w. 30,
 • podległych terytorialnie Delegaturze w Zamościu przesyłają pisma i wnioski do Delegatury w Zamościu ul., Lwowska 19, 22-400 Zamość; zadanie koordynuje p. Marta Pawelec, tel. 84 638 57 43 w. 28.
   

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-05 09:12:38
Data publikacji: 2020-06-05 12:54:07
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 4001

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-15 13:41:07Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja