Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 czerwca 2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubelskiego

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.


Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski zawierające informacje na temat osiągnięć kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:
 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 1. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowie, który uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
   
 1. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2019/2020 ukończą szkołę.


WAŻNE:

 1. Formularze wniosków należy wypełniać rzetelnie, wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Arial 12, na jednej kartce drukowanej dwustronnie) zgodnie z wymaganą kolejnością z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach.
 2. Do wniosków należy dołączyć: kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2019/2020 (proszę podać dokładną datę osiągnięcia).
 3. Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny lub komórkowy).
   

Wnioski kandydatów należy przesłać w formie papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, z dopiskiem „Stypendium MEN”
 

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

 

Załączniki do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 2);
 2. Oświadczenie (załącznik nr 1).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-04 15:05:06
Data publikacji: 2020-06-04 15:09:02
Osoba sporządzająca dokument: Wójcik Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2715

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-05 12:06:21Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja