Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 maja 2020

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu:

I. Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148),
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. o praktycznej nauce zawodu (Dz.U. z 2019 poz. 391),
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
II. Wymagania:

1. Organizatorem kursu może być:

zgodnie z art. 117 ust. 2b ww. ustawy „Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5 (kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.”


III. Obowiązki organizatora

1. Zgodnie z § 23 ust 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) organizator zapewnia:
1) kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia,
2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

2. Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia organizator prowadzi dokumentację, która obejmuje:
1) program nauczania,
2) dziennik zajęć,
3) ewidencję wydanych zaświadczeń,
4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia.


Program nauczania powinien być zgodny z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. o praktycznej nauce zawodu (Dz.U. z 2019 poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora oświaty.


IV. zgodnie z § 10 ust 4. Rozporządzenia o praktycznej nauce zawodu uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym: 1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.; 2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz.
Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs.

Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin i ewaluację.
Osoba, która ukończyła kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, wydane na podstawie dokumentacji kursu, która zawiera:
1) program nauczania,
2) dziennik zajęć,
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia.
 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera informacje o których mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. o praktycznej nauce zawodu (Dz.U. z 2019 poz. 391).
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-05-06 11:45:42
Data publikacji: 2020-05-06 11:46:18
Osoba sporządzająca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzająca dokument: Płonka Sebastian
Liczba odwiedzin: 2101